[Wytyczne do działalności społecznych inspektorów] - Art. 16. - Społeczna inspekcja pracy. - Dz.U.2015.567 t.j. - OpenLEX

Art. 16. - [Wytyczne do działalności społecznych inspektorów] - Społeczna inspekcja pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.567 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 maja 2018 r.
Art.  16.  [Wytyczne do działalności społecznych inspektorów]
1. 
Ogólnokrajowe organizacje związkowe mogą określać wytyczne do działalności społecznych inspektorów pracy.
2. 
Określenie wytycznych, o których mowa w ust. 1, w stosunku do zakładów podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub Ministrowi Spraw Wewnętrznych 2  następuje w porozumieniu z właściwym ministrem.
2 Obecnie: minister właściwy do spraw wewnętrznych, zgodnie z art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 24 i art. 29 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U.2013.743), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r.