Art. 17(2). - [Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub jego ułamkowej części] - Spółdzielnie mieszkaniowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.558 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 kwietnia 2024 r.
Art.  172 [Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub jego ułamkowej części]
1. 
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.
2. 
(utracił moc).
3. 
Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany. Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest nieważne.
4. 
Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Wypis tego aktu notariusz przesyła niezwłocznie spółdzielni.
5. 
(uchylony).
6. 
Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Pozostałym współuprawnionym z tytułu własnościowego prawa do lokalu przysługuje prawo pierwokupu. Umowa zbycia ułamkowej części własnościowego prawa do lokalu zawarta bezwarunkowo albo bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub z podaniem im do wiadomości istotnych postanowień umowy niezgodnie z rzeczywistością jest nieważna.