Art. 9e. - [Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej] - Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1278 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 sierpnia 2023 r. do: 25 września 2023 r.
Art.  9e.  [Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej]
1. 
Kasa jest obowiązana do zachowania tajemnicy zawodowej obejmującej wszystkie informacje dotyczące czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, w tym także informacje uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której kasa tę czynność wykonuje.
2. 
Dostęp do tajemnicy, o której mowa w ust. 1, mają wyłącznie członkowie organów kasy, niezależnie od podstawy prawnej pełnienia funkcji członka organu kasy, oraz osoby pozostające z kasą w stosunku pracy.
3. 
Osoby, o których mowa w ust. 2, są obowiązane do zachowania tajemnicy, zarówno w trakcie pełnienia funkcji lub pozostawania w stosunku pracy, jak również po zakończeniu pełnienia funkcji lub ustaniu stosunku pracy.