[Obowiązek utrzymywania rezerwy płynnej] - Art. 38. - Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. - Dz.U.2022.924 t.j. - OpenLEX

Art. 38. - [Obowiązek utrzymywania rezerwy płynnej] - Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.924 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2022 r. do: 13 grudnia 2022 r.
Art.  38.  [Obowiązek utrzymywania rezerwy płynnej]
1. 
Kasa ma obowiązek utrzymywać rezerwę płynną w wysokości nie mniejszej niż 10% funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego.
2. 
Rezerwa płynna służy zapewnieniu płynności kas.
3. 
Rezerwę płynną stanowią środki pieniężne:
1)
zgromadzone w kasie w formie gotówki;
2)
utrzymywane na odrębnych rachunkach w Kasie Krajowej;
3)
zgromadzone w formie jednostek uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy o funduszach inwestycyjnych, o ile ich odkupienie nie zostało zawieszone w trybie określonym w art. 89 ust. 4 i ust. 5 pkt 1 i art. 227b tej ustawy oraz przypadku, o którym mowa w art. 246 ust. 3 tej ustawy.
4. 
Środki pieniężne, o których mowa w ust. 3 pkt 2, mogą być inwestowane wyłącznie w:
1)
papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa;
2)
papiery wartościowe emitowane przez Narodowy Bank Polski;
3)
papiery wartościowe emitowane przez rządy lub banki centralne państw członkowskich Unii Europejskiej, państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) innych niż państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) innych niż państwa członkowskie Unii Europejskiej lub państwa należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) lub papiery wartościowe gwarantowane przez rządy tych państw;
4)
jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy o funduszach inwestycyjnych, o ile ich odkupienie nie zostało zawieszone w trybie określonym w art. 89 ust. 4 i ust. 5 pkt 1 i art. 227b tej ustawy oraz przypadku, o którym mowa w art. 246 ust. 3 tej ustawy.
5. 
Ze środków, o których mowa w ust. 3 pkt 2, na wniosek kasy, w przypadku zagrożenia jej płynności, Kasa Krajowa może udzielić kredytu w złotych w celu uzupełnienia zasobów pieniężnych kasy (kredyt płynnościowy).
6. 
Przy udzielaniu kredytu płynnościowego Kasa Krajowa kieruje się zdolnością kasy do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w umówionych terminach.
7. 
Kasa Krajowa może udzielić kredytu płynnościowego także kasie realizującej program postępowania naprawczego.
8. 
Oprocentowanie kredytu płynnościowego nie może być wyższe niż stopa kredytu lombardowego ogłaszana przez Narodowy Bank Polski.
9. 
Kredyt płynnościowy może być udzielony na okres do 30 dni.
10. 
Umowa o kredyt płynnościowy może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
11. 
O udzielonym kredycie płynnościowym Kasa Krajowa niezwłocznie informuje Komisję Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski i Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
12. 
Środki z tytułu spłaty kredytu płynnościowego, w tym odsetki, są zaliczane do środków, o których mowa w ust. 3 pkt 2.