Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1643 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 października 2020 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  3b.  [Prowadzenie rachunku VAT członka kasy]
1.  Kasa prowadzi dla członka kasy, który posiada w kasie imienny rachunek otwarty w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, rachunek VAT. Otwierając dla członka kasy imienny rachunek, kasa jednocześnie otwiera rachunek VAT.
2.  Do rachunku VAT przepisy rozdziału 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe stosuje się odpowiednio.