Art. 2. - [Forma prawna kasy; stosowanie przepisów Prawa spółdzielczego] - Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.924 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 lutego 2023 r.
Art.  2.  [Forma prawna kasy; stosowanie przepisów Prawa spółdzielczego]

Kasa jest spółdzielnią, do której w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648).