Spisy wyborców do Senatu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.48.326

Akt utracił moc
Wersja od: 13 lipca 1935 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 11 lipca 1935 r.
o spisach wyborców do Senatu.

Na podstawie art. 51 ordynacji wyborczej do Senatu (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr. 47, poz. 320) zarządzam co następuje:
Spisy wyborców do Senatu prowadzą powiatowe władze administracji ogólnej, a w m. st. Warszawie - Komisarz Rządu.

Przez powiatowe władze administracji ogólnej rozumie się: starostów powiatowych i grodzkich, Starostę Morskiego, Komisarza Rządu w Gdyni oraz dyrektorów policji na obszarze województwa śląskiego.

Do spisu wciąga się obywateli, którym w przeddzień zarządzenia wyborów do Izb Ustawodawczych służy prawo wybierania do Senatu.

Szkoły, których ukończenie stanowi jeden z tytułów prawa wybierania do Senatu, są wymienione w załącznikach Nr. 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

Obywatele, mający prawo wybierania do Senatu z tytułu zasługi osobistej lub z tytułu wykształcenia, będą wciągnięci do spisów, jeżeli udowodnią, że im to prawo przysługuje.

Obywatele, mający prawo wybierania do Senatu z tytułu zaufania obywateli, będą wciągnięci do spisów z urzędu.

Przewidziana w art. 10 ordynacji wyborczej rewizja spisów zostanie uregulowana instrukcją.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

WYKAZ

szkół wojskowych podpadających pod przepisy art. 2 ust. 1 pkt. 2 ordynacji wyborczej do Senatu.
I. Szkoły Podchorążych kształcące na oficerów zawodowych.
1.SzkołaPodchorążychPiechoty w Ostrowi Mazowieckiej.
2.""Kawalerji w Grudziądzu.
3.""Artylerji w Toruniu.
4.""dla Podoficerów w Bydgoszczy.
5.""Saperów w Warszawie.
6.""Łączności w Zegrzu.
7.""Lotnictwa w Dęblinie
(grupy Pilotów i Obserwat.
""Techn. tymczas. w Bydgoszczy).
8.""Sanitarnych w Warszawie.
9.""Marynarki Wojennej w Toruniu.
II. Szkoły Podchorążych kształcące na oficerów rezerwy.
1.Baon Szkolny Podchorążych Rezerwy w Zambrowie.
2.Kursy Dywizyjne dla szeregowych z cenzusem.
3.Szkoła Podchorążych Rezerwy Kawalerji w Grudziądzu.
4.Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerji we Włodzimierzu Wołyńskim.
5.Szkoła Podchorążych Rezerwy Saperów w Modlinie.
6.Szkoła Podchorążych Rezerwy Łączności w Zegrzu.
7.Szkoła Podchorążych Rezerwy Lotnictwa w Dęblinie.
8.Szkoła Podchorążych Rezerwy Sanitarnych w Warszawie.
9.Kurs Podchorążych Rez. Marynarki Wojennej w Toruniu.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

WYKAZ

uczelni podpadających pod przepisy art. 2 ust. 1 pkt. 2 ordynacji wyborczej do Senatu.

SZKOŁY WYŻSZE.

I. Akademickie.
1.Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
2.Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie.
3.Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie.
4.Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
5.Uniwersytet Poznański.
6.Politechnika Lwowska.
7.Politechnika Warszawska.
8.Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
9.Akademja Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie.
10.Akademja Górnicza w Krakowie.
11.Akademja Sztuk Pięknych w Krakowie.
12.Akademja Sztuk Pięknych w Warszawie.
13.Akademja Stomatologiczna w Warszawie.
14.Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
15.Katolicki Uniwersytet Lubelski.
16.Wolna Wszechnica w Warszawie.
17.Wolna Wszechnica, Oddział w Łodzi.
II. Wyższe bez praw akademickich.
1.Wyższa Szkoła Handlu Zagranicznego we Lwowie.
2.Wyższe Studjum Handlowe w Krakowie.
3.Wyższa Szkoła Handlowa w Poznaniu.
4.Wyższa Szkoła Dziennikarska w Warszawie.
5.Szkoła Nauk Politycznych w Warszawie.
6.Szkoła Nauk Politycznych w Wilnie.
7.Instytut Nauk Judaistycznych.

SZKOŁY AKADEMICKIE I WYŻSZE UKOŃCZONE PRZED 1.XI. 1918 R.

Polska.

Akademja Rolnicza w Dublanach.
Kursy Przemysłowo-Rolnicze w Warszawie (1911 - 1916).
Wyższa Szkoła Rolnicza w Warszawie (1916-1918).
Wyższa Szkoła Handlowa w Warszawie.
Wyższe Kursy Handlowe im. Aug. Zielińskiego.

Wolne Miasto Gdańsk.

Politechnika w Gdańsku.

Austrja i kraje sukcesyjne.

Uniwersytetw Czerniowcach.
"w Gracu.
"w Insbruku.
"w Pradze (czeski i niemiecki).
"w Wiedniu.
Politechnikaw Bernie (czeska i niemiecka).
"w Gracu.
"w Pradze (czeska i niemiecka).
"w Wiedniu.
Akademja Weterynarji w Wiedniu.
Akademja Ziemiańska w Wiedniu.
Akademja Górnicza w Leoben.
Akademja Górnicza w Przybramie.
Akademja Eksportowa w Wiedniu.
Akademja Konsularna w Wiedniu.
Akademja dla Sztuk Plastycznych w Wiedniu.
Samodzielny Wydział Teologiczny w Ołomuńcu, Solnogradzie i Wiedniu (ewang.).
Zakład naukowy teologji izraelickiej w Wiedniu.

Niemcy.

Uniwersytetw Berlinie.
"w Bonn.
"w Erlangen.
"w Frankfurcie nad Menem.
"w Fryburgu w Badenji.
"w Giessen.
"w Getyndze.
"w Gryfji.
"w Halli.
"w Heidelbergu.
"w Jenie.
"w Kilonji.
"w Kolonji.
"w Królewcu.
"w Lipsku.
"w Marburgu.
"w Monachjum.
"w Monasterze.
"w Rostoku.
"w Strassburgu.
"w Tybindze.
"w Wrocławiu.
"w Würzburgu.
AkademjaWojskowo-Lekarska w Berlinie.
"Weterynaryjnaw Berlinie.
""w Hanowerze.
""w Monachjum.
""w Stuttgardzie.
Politechnikaw Akwizgranie.
"w Berlinie.
"w Brunszwiku.
"w Darmsztadzie.
"w Dreźnie.
"w Hanowerze.
"w Karlsruhe.
"w Monachjum.
"w Stuttgardzie.
"w Wrocławiu.
AkademjaRolniczaw Berlinie.
""w Bonn.
""w Poppelsdorf
""w Hohenheim.
""w Weihenstephan.
AkademjaLeśniczaw Eberswaldzie.
""w Eisenach.
""w Hann-Münden.
""w Tharandt.
AkademjaGórniczaw Berlinie.
""w Claustal.
""w Freiberg w Saksonji.
AkademjaHandlowaw Berlinie.
""w Kilonji.
""w Lipsku.
""w Mannheim.
""w Monachjum.
AkademjaSztukPięknychw Berlinie
"""w Dreźnie.
"""w Düsseldorfie.
"""w Karlsruhe.
"""w Kassel.
"""w Królewcu.
"""w Monachjum.
"""w Stuttgardzie.

Rosja.

Uniwersytetw Charkowie.
"w Dorpacie.
"w Helsingforsie.
"w Kazaniu.
"w Kijowie.
"w Moskwie.
"w Odesie.
"w Saratowie.
"w Petersburgu.
"w Tomsku.
"w Warszawie.
WyższeKursyŻeńskiew Moskwie.
"""w Petersburgu.
Wojenna Akademja Prawnicza w Petersburgu.
Cesarska Szkoła Prawna w Petersburgu.
Liceum Aleksandrowskie w Petersburgu.
"Demidowskie Prawnicze w Jarosławiu.
Cesarskie Liceum Cesarzewicza Mikołaja w Moskwie.
Wojenna Akademia Medyczna w Petersburgu.
Żeński Instytut Medyczny w Petersburgu.
Instytuthistoryczno-filozoficznyw Petersburgu.
"""w Nieżynie.
Łazarewski Instytut Języków Wschodnich w Moskwie.
Instytut Orjentalny we Władywostoku.
Żeński Instytut Pedagogiczny w Petersburgu.
Politechnikaw Helsingforsie.
"w Kijowie.
"w Nowo-Czerkasku.
"w Rydze.
"w Warszawie.
InstytutTechnologicznyw Charkowie.
""w Petersburgu.
""w Tomsku.
Moskiewski Instytut Inżynierów Drogowych i Wodnych.
Instytut Inżynierów Drogowych i Wodnych w Petersburgu.
Wyższa Szkoła Techniczna w Moskwie.
Instytut Politechniczny w Petersburgu.
Instytut Inżynierów Cywilnych w Petersburgu.
Instytut Elektrotechniczny w Petersburgu.
Żeńskie Kursy Politechniczne w Petersburgu.
Konstantynowski Instytut Mierniczy w Moskwie.
InstytutWeterynaryjnyw Charkowie.
""w Dorpacie.
""w Kazaniu.
""w Warszawie.
InstytutLeśny i Rolniczyw Moskwie.
" ""w Puławach.
Instytut Leśny w Petersburgu.
Wyższa Szkoła Górnicza w Ekaterynosławiu.
AkademjaSztukPięknychw Petersburgu.
"""w Moskwie.
Akademja Duchowna rzym.-kat. w Petersburgu.
Akademja Duchowne (prawosławne) w Kazaniu, Kijowie, Moskwie i Petersburgu.

Belgja.

Uniwersytetpaństwowyw Gandawie.
""w Leodjum.
"Wolny w Brukseli.
"Katolicki w Lowanjum.
Akademja Górnicza i Wydział Politechniczny w Mons.
Akademja Weterynarji w Cureghem. Wyższy Instytut Handlowy w Antwerpji.

Francja.

Uniwersytetw Aix-Marseille.
"w Algerze.
"w Besançon.
"w Bordeaux.
"w Caen.
"w Clermont.
"w Dijon.
"w Grenoble.
"w Lilie.
"w Lyon.
"w Montpellier.
"w Nancy.
"w Paryżu.
"w Poitiers.
"w Rennes.
"w Strassburgu.
"w Tuluzie.
École Normale Supérieure w Paryżu.
École Pratique des Hautes Etudes à la Sorbonne w Paryżu.
École Nationale des Charles w Paryżu.
École Speciale des Langues Orientales Vivantes w Paryżu.
École Nationale des Ponts et Chaussées w Paryżu.
École Nationale Supérieure des Mines w Paryżu.
École Politechnique w Paryżu.
École Supérieure d'Electricité w Paryżu.
École Centrale des Arts et Manufactures w Paryżu.
École Centrale Lyonnaise w Ljonie.
École Nationale des Mines w St. Etienme.
École Speciale d'Archiitecture w Paryżu.
École Municipale de Physique et de Chimie Industrielle w Paryżu.
Institut Nationale Agronomique w Paryżu.
École Nationale des Eaux et Forêts w Nancy.
École des Hautes Etudes Commerciales w Paryżu.
École Coloniale w Paryżu.
École Nationale des Beaux-Arts w Paryżu.
Institut Catholique w Paryżu.
Wydział Teologji Protestanckiej w Paryżu.

Szwajcarja.

Uniwersytetw Bazylei.
"w Bernie.
"w Fryburgu.
"w Genewie.
"w Lozannie.
"w Neufchatel.
"w Zurychu.
Politechnikaw Zurychu.

Włochy.

Uniwersytetw Bolonji.
"w Katanji.
"w Genui.
"w Messynie.
"w Neapolu.
"w Padwie.
"w Palermo.
"w Pawji.
"w Pizie.
"w Rzymie.
"w Turynie.
Uniwersytet Gregorjański w Rzymie.
Papieski Instytut Biblijny w Rzymie.
Politechnikaw Medjolanie.
"w Turynie.
"w Neapolu.
AkademjaWeterynarjiw Medjolanie.
""w Turynie.
""w Neapolu.

Anglja.

Uniwersytetw Birmingham.
"w Bristolu.
"w Cambridge.
"w Leeds.
"w Londynie.
"w Oxfordzie.
"w Edynburgu.
"w Glasgowie.
"w Dublinie.

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.

University of California (Berkeley).
Leland Stanford Junior University.
University of Colorado.
Yale University (New Haven).
University of Chicago.
North-western University (Chicago).
University of Michigan (Ann Arbor)
John Hopkins University (Baltimore).
Harward University (Cambridge).
State University of lowa (lowa City).
Colombia University (New-York).
University of Pensylvania (Philadelphia).
University of Pittsburgh.
Princeton University.
Boston University.
Cornell University (Ithaca N. Y.).
New-York University.
University of Illinois (Urbana).

Włochy.

Wyższy Instytut Handlowy w Tryjeście.
Akademja Teologiczna w Turynie.

Rosja.

Korpus Morski w Petersburgu.
Wojskowa szkoła inżynieryjna w Petersburgu.
Wyższy Instytut Handlowy w Moskwie.
Morska Szkoła Inżynieryjna w Kronstadzie.
Akademja Morska w Petersburgu.
Akademja generalnego sztabu.
Wyższy Instytut Handlowy w Kijowie.

Polska.

Wyższe Kursy Leśne w Warszawie.

Austrja.

Politechnika w Budapeszcie.

Niemcy.

Akademja rolnicza - Proskau.

Belgja.

Collegium Americanum w Lewanjum.

PO 1.XI. 1918 R.

absolwenci wszystkich szkół zagranicznych wyższych, którzy nostryfikowali swoje dyplomy w Polsce.

SZKOŁY ZAWODOWE.

Szkoły typu licealnego.

Handlowe.
Liceum Handlowe Żeńskie SS. Zmartwychwstania Pańskiego (2 lata)Częstochowa
Instytut Administracyjno - Gospodarczy "Kuratorji Szkoły Ekonomiczno-Handlowej"Kraków
Koedukacyjne Liceum Handlowe "Towarzystwa Liceum Handlowego"Lwów
Liceum Handlowe "Towarzystwa Liceum Handlowego"Przemyśl
2-klasowe Liceum Handlowe ŚwiderskiegoStryj
Koedukacyjne Liceum Handlowe Izby Przemysłowo-HandlowejBydgoszcz
2-letnia Wyższa Szkoła Handlowa Macierzy SzkolnejGdańsk
Trzyletnie Koedukacyjne Liceum Handlowe Izby Przemysłowo-HandlowejGdynia
Koedukacyjne Liceum Handlowe Izby Przemysłowo-HandlowejPoznań
Instytut Studjów Handlowych i Orjentalistycznych "Instytutu Społecznego"Warszawa
Liceum Handlowe Męskie Zgromadzenia Kupców m. st. Warszawy"
Prywatne 2-letnie Liceum Handlowe Męskie im. Komisji Edukacji Narodowej Aleksandra Kozickiego"
Państwowe Liceum Handlowe Żeńskie przy Państwowej Szkole Handlowej Żeńskiej
Liceum Handlowe Żeńskie Julji z Jankowskich Statkowskiej"
Prywatne 2-letnie Liceum Handlowe Żeńskie Heleny Henrykowej Chankowskiej"
Prywatne 2-letnie Liceum Handlowe Żeńskie Stowarzyszenia Szerzenia Wykształcenia Zawodowego im. Kaniowczyków i Żeligowczyków"
Prywatne Koedukacyjne Liceum Spółdzielczo - Handlowe Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo - Handlowej"
2-letnie Kursy Handlowe Żeńskie Teodory Raczkowskiej (poziom licealny)"
Instytut Nauk Handlowo-Gospodarczych Polskiego Towarzystwa Krzewienia Wiedzy Handlowej i EkonomicznejWilno
Liceum Handlowe Żeńskie Stanisławy Pietraszkiewiczówny"
2-klasowe Koedukacyjne Miejskie Gimnazjum Handlowe (typ licealny)Chorzów
Państwowa Szkoła Zawodowa - Seminarjum Gospodarstwa DomowegoKraków
Seminarjum Gospodarcze Zgromadzenia SS. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marji PannyJazłowiec
Miejska Szkoła Przemysłowo-Handlowa - dział sanitarno-dietetycznyInowrocław
Państwowe Seminarjum Nauczycielek GospodarstwaWarszawa
Seminarjum Nauczycielek Gospodarstwa SS. UrszulanekRybnik
Zlikwidowane Szkoły typu licealnego w okresie ostatnich 2-ch lat.
Liceum Handlowe Męskie Zgromadzenia KupcówBędzin
Instytut Handlu Morskiego i Techniki PortowejGdynia
Liceum Żeńskie H. KirstaWarszawa
Szkoła Pracownic Społecznych P. M. S."
Trzyletnie Kursy Handlowe Żeńskie Siemiradzkiej"
Rolnicze.
Państwowa Wyższa Szkoła Gospodarstwa WiejskiegoCieszyn
Główna Szkoła Gospodarcza (żeńska)Snopków

pod Lwowem

Państwowa Szkoła OgrodnictwaPoznań
Wyższa Szkoła Ogrodnicza przy Wolnej Wszechnicy Polskiej (zlikwidowana w 1924 r.)Warszawa
Akademja Rolnicza w Bydgoszczy (zlikwidowana)Bydgoszczy
Przemysłowe.
Państwowa Wyższa Szkoła Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. H. Wawelberga i S. Rotwanda (Dawniej nazwa bez słowa "Wyższa", a wydz. mechaniczny nosił nazwę wydz. budowy maszyn)Warszawa
Państwowa Szkoła Budowlana"
Państwowa Szkoła Miernicza"
Państwowa Szkoła Techniczna, Lotnicza i Samochodowa"
Państwowa Średnia Szkoła Techniczna Kolejowa"
Państwowa Szkoła Chemiczno-Przemysłowa (dawniej "Szkoła Chemiczno-Przemysłowa przy Państw. Szk. Bud. Maszyn i Elektr. im. H. Wawelberga i S. Rotwanda, uprzednio była 2-letnia)
Państwowa Szkoła Techniczno-PrzemysłowaŁódź
Liceum Przemysłowo - Techniczne Żeńskie T-wa Szkół PracyWarszawa
Żeńska Szkoła Architektury im. Stanisława Noakowskiego (Świadectwa wydawane są zarówno po 3-letnim jak i po 2-letnim kursie nauki)Warszawa
Państwowa Szkoła Przemysłowa im. St. Staszica (powstała po przekształceniu 4-letnich wydziałów, opartych na podbudowie szkoły powszechnej)Kraków
Państwowa Wyższa Szkoła Budowy Maszyn i Elektrotechniki (Dawniej nazwa bez słowa "wyższa". Uprzednio bez słów "i elektrotechniki")Poznań
Państwowa Szkoła Techniczna im. Marszałka J. PiłsudskiegoWilno
Państwowa Szkoła Teletechniczna (Dawniej 2½ letnia)Warszawa
Państwowa Szkoła Morska (Dawniej w Tczewie, uprzednio nie miała w nazwie słowa "Państwowa". Należy do Ministerstwa Przemysłu i Handlu)Gdynia

Szkoły dla duchowieństwa.

I. Katolickie:
Naukowe Zakłady teologiczne:
1.wPrzemyśludlaobrz.łac.
2.""""gr. kat.
3."Stanisławowie dla obrz. gr. kat.
4."Tarnowie.
5."Krakowie - Księży Misjonarzy,
6."Lublinie - Ojców Jezuitów.
Seminarja duchowne diecezjalne większe:
1.wGnieźnie.
2."Janowie Podlaskim.
3."Kielcach.
4.weLwowie gr. kat.
5.wLublinie.
6."Łomży.
7."Łucku.
8."Pelplinie.
9."Pińsku.
10."Poznaniu.
11."Sandomierzu.
12."Warszawie.
13.weWłocławku.
14.wPłocku.
15."Łodzi.

Szkoły kształcenia nauczycieli typu wyższego i licealnego.

Pedagogjum w Warszawie, Krakowie i Lublinie.
Instytut Nauczycielski w Warszawie.
Instytut Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
Instytut Robót Ręcznych w Warszawie.
Wyższe Kursy Nauczycielskie
oraz
były Instytut Pedagogiczny i Państwowe Kursy Nauczycielskie.

Szkoły artystyczne.

Posiadający dyplomy ukończenia:
1)Państwowego Konserwatorjum muzycznego w Warszawie.
2)Państwowego Konserwatorjum muzycznego w Poznaniu.
3)Śląskiego Konserwatorjum muzycznego w Katowicach.