Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1130

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 kwietnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 29 maja 2017 r.
w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą

Na podstawie art. 35 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) sposób sporządzania i aktualizacji spisu wyborców przebywających za granicą i posiadających ważne polskie paszporty lub w przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi posiadających ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość, zwany dalej "spisem wyborców", oraz jego wzór;
2) wzór zawiadomienia o wpisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania oraz sposób powiadamiania urzędów gmin o objętych spisem wyborców osobach stale zamieszkałych w kraju;
3) wzór zaświadczenia o prawie do głosowania oraz sposób wydawania i ewidencjonowania tych zaświadczeń.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o Kodeksie wyborczym, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy.
§  3.  Konsul weryfikuje dane zgłoszone przez wyborcę, wykorzystując dostępne mu bazy danych, lub może je sprawdzić we właściwych organach Rzeczypospolitej Polskiej przy wykorzystaniu dostępnych mu środków komunikacji.
§  4. 
1.  Część A oraz część B spisu wyborców, dla właściwych wyborów, sporządza się zgodnie z wzorami ustalonymi odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia.
2.  Spis wyborców sporządza się w kolejności alfabetycznej nazwisk wyborców w formie wydruku komputerowego albo pismem maszynowym lub ręcznym.
3.  Karty spisu wyborców zapisuje się jednostronnie.
4.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach jest dopuszczalne przyjęcie układu spisu odmiennego od określonego we wzorach, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem zamieszczenia wszystkich danych przewidzianych w danym wzorze.
5.  W przypadku pracowników polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz ich rodzin w rubryce spisu wyborców "Adres zamieszkania" podaje się nazwę właściwego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego.
6.  Konsul podpisuje spis wyborców i opatruje go pieczęcią urzędową przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego używaną do tuszu oraz parafuje każdą jego kartę.
§  5. 
1.  Konsul aktualizuje spis wyborców odpowiednio w częściach A i B do chwili przekazania go przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej przez wpisanie wyborcy na dodatkowej karcie spisu lub skreślenie go ze sporządzonego spisu.
2.  Aktualizacji podlegają oba egzemplarze spisu wyborców.
3.  Do aktualizacji spisu wyborców stosuje się odpowiednio przepisy § 3 i § 4.
§  6. 
1.  Po sporządzeniu spisu wyborców na dodatkowej karcie spisu wpisuje się wyborców, którzy zostali pominięci w spisie, a ich reklamacja w tej sprawie została uwzględniona przez konsula albo pominięcie nastąpiło w wyniku oczywistej omyłki.
2.  W przypadku wpisania wyborcy na dodatkowej karcie w rubryce "Uwagi" umieszcza się adnotację określającą przyczynę wpisania. Stosownie do okoliczności umieszcza się adnotację "reklamacja" albo "omyłka".
§  7. 
1.  Ze spisu wyborców skreśla się osoby:
1) wobec których konsul wydał decyzję o ich skreśleniu ze spisu w wyniku reklamacji;
2) które zostały wpisane do spisu w wyniku oczywistej omyłki;
3) niemające prawa wybierania w rozumieniu art. 10 § 2 Kodeksu wyborczego;
4) którym wydano zaświadczenie o prawie do głosowania;
5) 2  które zostały dopisane lub wpisane do spisu wyborców zgodnie z art. 31 Kodeksu wyborczego - na podstawie zawiadomienia otrzymanego przez konsula właściwego ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania za granicą.
2.  3  W przypadku skreślenia wyborcy ze spisu wyborców w rubryce spisu "Uwagi" umieszcza się adnotację określającą przyczynę skreślenia. Stosownie do okoliczności umieszcza się adnotację: "reklamacja", "omyłka", "zawiadomienie - art. 10 § 2 Kodeksu wyborczego", "zaświadczenie" albo "zawiadomienie - art. 31 Kodeksu wyborczego".
§  8. 
1.  W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w których przeprowadza się ponowne głosowanie, w okresie między dniem pierwszego głosowania a dniem ponownego głosowania spis wyborców jest aktualizowany w sposób określony w § 5-7.
2.  Adnotacje, o których mowa w § 6 ust. 2 i § 7 ust. 2, uzupełnia się o wyrazy "ponowne głosowanie".
§  9. 
1.  Konsul powiadamia właściwy urząd gminy o wpisaniu osoby stale zamieszkałej w kraju do spisu wyborców lub wpisaniu jej na dodatkowej karcie spisu wyborców w drodze zawiadomienia.
2.  Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  10. 
1.  Zawiadomienie, o którym mowa w § 9, konsul przekazuje z użyciem systemu teleinformatycznego służącego do sporządzania i aktualizacji spisu wyborców, zapewniającego bezpieczeństwo przesyłanych informacji.
2.  W wyjątkowych sytuacjach jest dopuszczalne przekazywanie zawiadomienia, o którym mowa w § 9, z użyciem innych dostępnych środków komunikacji.
3.  W przypadku przekazania zawiadomienia, o którym mowa w § 9, z użyciem innych dostępnych środków komunikacji w zawiadomieniu zamieszcza się imię i nazwisko konsula, jego stanowisko oraz dane teleadresowe urzędu konsularnego.
§  11. 
1.  Zaświadczenie o prawie do głosowania wydaje się według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
2.  Zaświadczenie zabezpiecza się przed sfałszowaniem przez umieszczenie w jego lewym górnym rogu odcisku pieczęci urzędowej przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego wydającego zaświadczenie używanej do tłoczenia w papierze, a w przypadku jej braku - odcisku pieczęci konsula używanej do tuszu.
3.  Konsul opatruje zaświadczenie podpisem oraz pieczęcią urzędową przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego używaną do tuszu.
4.  Po wydaniu zaświadczenia konsul skreśla wyborcę ze spisu wyborców, umieszczając w rubryce spisu "Uwagi" adnotację "zaświadczenie".
5.  4  Wyborca może odebrać zaświadczenie osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL wyborcy będącego obywatelem polskim, a w przypadku wyborcy będącego obywatelem Unii Europejskiej i nieposiadającego obywatelstwa polskiego - numer paszportu albo nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
6.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.
§  12. 
1.  W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie dwa zaświadczenia o prawie do głosowania: jedno z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz drugie z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu ponownego głosowania.
2.  W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem otrzymuje na swoje żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu ponownego głosowania.
§  13. 
1.  Konsul prowadzi i przechowuje ewidencję wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania.
2.  5  Do ewidencji wpisuje się numer zaświadczenia o prawie do głosowania, datę jego wydania, a także imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL wyborcy będącego obywatelem polskim, a w przypadku wyborcy będącego obywatelem Unii Europejskiej i nieposiadającego obywatelstwa polskiego - posiadane obywatelstwo oraz numer paszportu albo nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
3.  W przypadku wydania zaświadczenia osobie upoważnionej do ewidencji wpisuje się również imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL osoby upoważnionej lub, w przypadku gdy osoba upoważniona nie posiada obywatelstwa polskiego, imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, numer paszportu lub nazwę i numer innego dokumentu tożsamości tej osoby oraz posiadane przez nią obywatelstwo.
4.  W przypadkach, o których mowa w § 11 ust. 6, w ewidencji umieszcza się również adnotację o wysłaniu zaświadczenia o prawie do głosowania oraz wpisuje się datę jego wysłania.
5.  Konsul może prowadzić ewidencję w systemie teleinformatycznym lub w postaci papierowej.
6.  Ewidencja wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania, upoważnienia do ich odbioru, a także potwierdzenia ich wysłania stanowią część dokumentacji wyborczej konsula.
§  14.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 6

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

CZĘŚĆ A SPISU WYBORCÓW

(pieczęć nagłówkowa przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego)

CZĘŚĆ A SPISU WYBORCÓW

Obwód głosowania nr .............

w ..........................................

Okręg wyborczy nr ..................

Wybory …………………………, zarządzone na dzień ………………….

SPIS WYBORCÓW

Lp.

Nazwisko i imię

(imiona)

Imię ojca

Data urodzenia (rok, miesiąc,

dzień), numer ewidencyjny PESEL

Adres zamieszkania

Potwierdzenie otrzymania kart(y).

Glosowanie w dniu .....

Uwagi

Część B spisu wyborców sporządzono. / Części B spisu wyborców nie sporządzono, gdyż w części B rejestru wyborców nie wpisano

obywateli Unii Europejskiej.*

(odcisk pieczęci urzędowej przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego używanej do tuszu)

....................................................................

(podpis konsula, z podaniem imienia, nazwiska i stopnia dyplomatycznego lub tytułu konsularnego)

_____________________________

* Właściwą adnotację umieszcza się na ostatniej stronie spisu (nie dotyczy wyborów, w których nie sporządza się części B spisu wyborców).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

CZĘŚĆ B SPISU WYBORCÓW

(pieczęć nagłówkowa przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego)

CZĘŚĆ B SPISU WYBORCÓW

Obwód głosowania nr .............

w .............................................

Okręg wyborczy nr ..................

Wybory …………………………, zarządzone na dzień ………………….

SPIS WYBORCÓW

Lp.

Nazwisko

i imię

(imiona)

Imię

ojca

Data urodzenia (rok,

miesiąc, dzień) oraz

numer dokumentu

stwierdzającego

tożsamość

Obywatelstwo

państwa

członkowskiego

Unii Europejskiej

Adres zamieszkania

Potwierdzenie

otrzymania karty

Uwagi

(odcisk pieczęci urzędowej przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego używanej do tuszu)

....................................................................

(podpis konsula, z podaniem imienia, nazwiska i stopnia dyplomatycznego lub tytułu konsularnego)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

ZAWIADOMIENIE O WPISANIU WYBORCY DO SPISU WYBORCÓW W INNYM OBWODZIE GŁOSOWANIA

(oznaczenie konsula sporządzającego spis)

ZAWIADOMIENIE O WPISANIU WYBORCY DO SPISU WYBORCÓW W INNYM

OBWODZIE GŁOSOWANIA

............................, dnia ...........

Urząd miasta/gminy/dzielnicy*

w ..............................................

Zawiadamia się, że

....................................................................................................................................................

(nazwisko i imiona)

....................................................................................................................................................

(imię ojca, data urodzenia, numer ewidencyjny PESEL**)

stale zamieszkały(-ła) / ostatnio zameldowany(-na) na pobyt stały / wpisany(-na) do rejestru

wyborców / wpisany(-na) do spisu wyborców w waszej gminie / waszym mieście pod

adresem:*

a) gmina (miasto, dzielnica):

................................................................................................................................................

b) miejscowość:

................................................................................................................................................

c) ulica:

................................................................................................................................................

d) nr domu:

................................................................................................................................................

e) nr mieszkania:

................................................................................................................................................

został(a) wpisany(-na) do spisu wyborców przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej w miejscowości ................................................. (numer obwodu) ....................... (nazwa kraju)

...........................................

Powyższe dane przekazuję w celu skreślenia wyborcy ze spisu wyborców sporządzonego dla

wyborów .................................................................................................................................. .

....................................................................................

(podpis konsula, z podaniem imienia, nazwiska i stopnia dyplomatycznego lub tytułu konsularnego)

____________________________

* Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi podaje się numer dokumentu

stwierdzającego tożsamość oraz obywatelstwo.

ZAŁĄCZNIK Nr  4  7  

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA NR ..........

wzór

1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 1899 oraz z 2016 r. poz. 131).
2 § 7 ust. 1 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 7 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.677) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 kwietnia 2019 r.
3 § 7 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 7 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.677) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 kwietnia 2019 r.
4 § 11 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 7 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.677) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 kwietnia 2019 r.
5 § 13 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 7 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.677) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 kwietnia 2019 r.
6 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą (Dz. U. poz. 384), które zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy (Dz. U. poz. 1043) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
7 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 7 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.677) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 kwietnia 2019 r.