Spis wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego. - Dz.U.2004.82.757 - OpenLEX

Spis wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.82.757

Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 9 kwietnia 2004 r.
w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób:
1)
sporządzania i aktualizacji spisu wyborców przebywających na polskich statkach morskich znajdujących się w podróży w dniu wyborów;
2)
powiadamiania urzędów gmin o objętych spisem wyborców osobach stale zamieszkałych w kraju;
3)
wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania.
1.
Do spisu wyborców, o którym mowa w § 1 pkt 1, kapitan statku, zwany dalej "kapitanem", wpisuje wyborców, którzy złożyli wnioski spełniające warunki określone w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego.
2.
Spis wyborców sporządza się w dwóch egzemplarzach.
3.
Spis wyborców dzieli się na część A i część B.
4.
Część A spisu wyborców obejmuje wyborców będących obywatelami polskimi.
5.
Część B spisu wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi wpisanych do rejestru wyborców w gminach położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6.
Na statku, na którym nie przebywają obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, części B spisu wyborców nie sporządza się.
1.
Spis wyborców w części A i części B sporządza się na formularzach, według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 62, poz. 583).
2.
Spis wyborców sporządza się zgodnie z rubrykami formularza, z tym że w rubryce "adres zamieszkania" wpisuje się adres stałego zamieszkania wyborcy w Rzeczypospolitej Polskiej. W odniesieniu do obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą wpisuje się adres zamieszkania wyborcy za granicą.
3.
Spis wyborców sporządza się w kolejności alfabetycznej nazwisk wyborców.
1.
Spis wyborców sporządza się pismem maszynowym lub w formie wydruku komputerowego albo pismem ręcznym - atramentem lub długopisem.
2.
Formularz spisu wyborców wypełnia się dwustronnie.
3.
W razie sporządzania formularza spisu wyborców w formie wydruku komputerowego:
1)
można przyjąć układ spisu wyborców odmienny od określonego we wzorze, pod warunkiem zamieszczenia wszystkich danych przewidzianych w tym wzorze;
2)
nie stosuje się warunku określonego w ust. 2.
Kapitan, za pośrednictwem armatora, powiadamia niezwłocznie urząd gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wyborcy o wpisaniu go do spisu wyborców lub o jego skreśleniu ze spisu wyborców.
Kapitan podpisuje każdy arkusz spisu wyborców i opatruje go swoją pieczęcią.
1.
O sporządzeniu spisu wyborców kapitan powiadamia wyborców.
2.
Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, sporządzony według wzoru określonego w rozporządzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 1.
1.
Na żądanie wyborcy umieszczonego w spisie wyborców, zmieniającego miejsce pobytu przed dniem wyborów, kapitan wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania.
2.
Po wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, kapitan skreśla wyborcę ze spisu wyborców, zamieszczając w rubryce spisu "uwagi" adnotację "zaświadczenie".
3.
Wzór zaświadczenia o prawie do głosowania określa rozporządzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1.
4.
Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera osobiście za pokwitowaniem lub przez osobę pisemnie upoważnioną, pod warunkiem podania w upoważnieniu swojego numeru PESEL albo numeru paszportu lub nazwy i numeru innego dokumentu potwierdzającego tożsamość wyborcy.
1.
Spis wyborców kapitan przekazuje w jednym egzemplarzu przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej najpóźniej w przeddzień wyborów.
2.
Spis wyborców jest aktualizowany do dnia przekazania go przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej przez wpisanie osoby uprawnionej do udziału w wyborach na dodatkowym arkuszu spisu wyborców lub skreślenie ze spisu już sporządzonego.
3.
Aktualizacji, o której mowa w ust. 1, podlegają obydwa egzemplarze spisu wyborców.
4.
Przepisy § 3-6 stosuje się odpowiednio.
1.
Po sporządzeniu spisu wyborców, a przed dniem głosowania, na dodatkowym formularzu spisu wyborców wpisuje się osoby, które:
1)
zostały pominięte w spisie wyborców, jeżeli reklamacja w sprawie ich wpisania została uwzględniona przez kapitana;
2)
zostały pominięte w spisie wyborców w wyniku oczywistego błędu.
2.
Ze spisu wyborców skreśla się osoby:
1)
wobec których kapitan wydał decyzję o ich skreśleniu ze spisu wyborców w wyniku reklamacji;
2)
umieszczone w spisie wyborców w wyniku oczywistego błędu;
3)
którym wydano zaświadczenie o prawie do głosowania.
3.
Po dokonaniu zmian, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, w rubryce spisu wyborców "uwagi" umieszcza się odpowiednią adnotację "reklamacja" lub "omyłka".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).