Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.915

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wrzosowisko w Orzechowie (PLH060098)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Wrzosowisko w Orzechowie (PLH060098 2 ), obejmujący obszar 18,84 ha, położony w województwie lubelskim.
2.  Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2.  Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3.  Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub odtworzenia ich właściwego stanu.
§  4.  Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK WRZOSOWISKO W ORZECHOWIE (PLH060098)

Numer punktu załamania granicyWspółrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
XY
1406713,40779650,78
2406672,26779633,40
3406667,06779631,09
4406701,81779531,44
5406705,87779527,39
6406654,88779446,86
7406623,60779391,24
8406597,53779319,40
9406581,89779264,36
10406569,15779208,16
11406556,40779173,40
12406573,77779182,67
13406617,23779224,96
14406642,14779244,09
15406686,75779267,26
16406792,77779333,88
17406804,36779339,10
18406886,05779394,13
19406942,25779421,94
20406972,94779433,53
21407027,40779460,75
22407156,60779544,76
23407238,29779596,90
24407285,21779628,77
25407180,35779792,72
26407136,90779791,57
27407072,59779779,40
28406952,67779748,70
29406932,39779742,90
30406820,58779702,34
31406713,40779650,78
1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK WRZOSOWISKO W ORZECHOWIE (PLH060098)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK WRZOSOWISKO W ORZECHOWIE (PLH060098)

Lp.Kod1)Nazwa
14030Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/2334 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia dziesiątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2016) 8191) (Dz. Urz. UE L 353 z 23.12.2016, str. 324).