Specjalny obszar ochrony siedlisk Sławice Duchowne (PLH120074).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2815

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 2 listopada 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sławice Duchowne (PLH120074)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726 i 2185) zarządza się, co następuje:
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Sławice Duchowne (PLH120074 2 ), obejmujący obszar 4,41 ha, położony w województwie małopolskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK SŁAWICE DUCHOWNE (PLH120074)

Numer punktu załamania granicyWspółrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
XY
123
1272513,39576386,90
2272504,15576451,05
3272512,30576458,11
4272521,00576459,20
5272530,78576458,66
6272528,61576476,05
7272524,80576490,18
8272490,01576511,93
9272462,83576558,67
10272443,81576584,77
11272378,58576563,57
12272383,47576552,69
13272403,58576533,67
14272422,07576509,75
15272435,66576488,55
16272444,90576466,27
17272453,05576440,17
18272456,31576415,17
19272456,86576357,55
20272455,77576283,08
21272513,39576270,58
22272515,56576247,75
23272535,13576242,85
24272571,01576224,92
25272591,66576209,70
26272609,60576191,76
27272626,45576167,84
28272631,34576158,06
29272647,11576154,79
30272657,44576158,06
31272670,48576132,51
32272682,44576114,03
33272705,81576081,96
34272722,66576067,28
35272737,34576053,69
36272746,58576051,52
37272753,65576044,45
38272765,06576023,79
39272775,39576000,42
40272782,46575976,50
41272788,44575947,69
42272793,33575925,41
43272816,16575916,16
44272813,99575937,91
45272811,81575963,46
46272811,27575983,02
47272807,46576006,94
48272794,42576037,38
49272784,09576059,67
50272766,69576067,28
51272749,84576085,22
52272736,80576105,87
53272725,93576131,96
54272713,97576160,23
55272701,46576192,30
56272686,24576220,57
57272671,02576240,68
58272659,07576257,53
59272643,30576267,86
60272624,28576273,84
61272597,64576278,73
62272566,11576293,41
63272551,98576302,10
64272547,09576302,10
65272536,76576302,10
66272525,89576314,06
67272517,74576349,94
68272513,39576386,90
_________________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 oraz z 2022 r. poz. 1846 i 2185).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK SŁAWICE DUCHOWNE (PLH120074)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK SŁAWICE DUCHOWNE (PLH120074)

Lp.Kod1)Nazwa
16210Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis Festucion pallentis)
_________________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/231 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia piętnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2022) 854) (Dz. Urz. UE L 39 z 21.02.2022, str. 14).