Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.902

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 13 marca 2018 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sasanki w Kolimagach (PLH200025)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10 i 650) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Sasanki w Kolimagach (PLH200025 2 ), obejmujący obszar 2,54 ha, położony w województwie podlaskim, składający się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.
2.  Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2.  Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3.  Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1) trwałej ochrony populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub
2) odtworzenia właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4.  Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są gatunki roślin, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK SASANKI W KOLIMAGACH (PLH200025)1)

1) granica pierwszej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicyWspółrzędne

punktów załamania granicy (PL-1992)2)

XY
123
1614340,29689512,65
2614340,29689499,42
3614341,62689489,10
4614341,88689467,14
5614342,67689456,55
6614347,17689436,97
7614350,88689426,92
8614361,20689413,96
9614372,31689407,87
10614383,69689403,37
11614389,77689399,93
12614395,86689398,88
13614405,38689402,05
14614413,32689404,70
15614418,87689402,05
16614425,75689392,00
17614433,96689383,00
18614444,80689372,95
19614451,68689362,10
20614455,92689357,86
21614459,89689353,90
22614465,18689352,57
23614469,68689354,16
24614472,59689358,92
25614471,26689369,24
26614467,56689380,35
27614465,71689390,67
28614462,27689398,88
29614460,68689407,08
30614458,56689413,96
31614456,18689422,16
32614452,48689427,71
33614448,24689438,56
34614443,48689451,53
35614436,07689465,81
36614431,84689475,60
37614427,61689488,04
38614420,99689503,12
39614413,05689522,70
40614408,56689540,16
41614404,06689555,24
42614397,71689569,27
43614394,53689579,32
44614385,27689592,02
45614380,77689594,93
46614376,28689592,55
47614367,28689586,20
48614361,99689579,85
49614355,90689570,85
50614351,41689556,83
51614346,64689545,98
52614343,73689538,31
53614341,09689525,61
54614340,29689512,65

2) granica drugiej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicyWspółrzędne

punktów załamania granicy (PL-1992)2)

XY
123
1614505,81689124,04
2614504,49689116,89
3614504,75689107,10
4614507,13689101,02
5614510,31689092,29
6614513,75689083,82
7614517,72689075,88
8614521,69689068,21
9614529,89689061,06
10614536,50689051,54
11614543,91689040,69
12614547,88689035,40
13614553,17689029,58
14614557,93689019,79
15614562,43689009,47
16614569,05689001,80
17614574,34688998,89
18614580,42688998,09
19614586,51688998,09
20614593,12688998,09
21614600,27689000,74
22614607,41689002,33
23614611,91689002,06
24614618,79688999,42
25614623,29688992,27
26614627,78688984,60
27614631,49688983,01
28614635,46688983,01
29614639,16688984,60
30614642,34688988,04
31614643,66688994,65
32614644,45688999,42
33614644,45689004,71
34614642,86689013,17
35614641,01689021,11
36614635,19689035,13
37614628,05689052,33
38614622,76689062,12
39614614,55689070,06
40614608,47689073,50
41614600,00689074,82
42614592,06689079,85
43614583,07689083,55
44614573,81689087,26
45614560,05689096,78
46614550,52689102,87
47614540,47689114,51
48614533,59689124,30
49614525,39689131,44
50614520,63689132,50
51614513,75689132,50
52614508,98689129,06
53614505,81689124,04

_________

1) Specjalny obszar ochrony siedlisk Sasanki w Kolimagach (PLH200025) składa się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 oraz z 2018 r. poz. 650).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK SASANKI W KOLIMAGACH (PLH200025)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK SASANKI W KOLIMAGACH (PLH200025)

Lp.Nazwa polskaNazwa naukowa
1sasanka otwartaPulsatilla patens
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 2323 i 2480).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/43 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia jedenastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2017) 8260) (Dz. Urz. UE L 15 z 19.01.2018, str. 397).