Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1908

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Polichna (PLH060078)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Polichna (PLH060078 2 ), obejmujący obszar 368,4 ha, położony w województwie lubelskim, składający się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.
2.  Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2.  Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3.  Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub odtworzenia ich właściwego stanu.
§  4.  Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK POLICHNA (PLH060078)1)

1) granica pierwszej enklawy obszaru
Numer punktu

załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
XY
123
1337785,13729337,55
2337695,14729394,91
3337740,61729431,94
4337735,17729437,38
5337767,85729475,52
6337784,84729518,94
7337768,84729597,32
8337740,27729655,19
9337691,59729693,42
10337627,84729724,85
11337598,58729768,95
12337545,11729852,59
13337513,14729867,46
14337482,12729999,01
15337551,77730109,65
16337488,16730157,89
17337476,89730199,30
18337332,44730256,62
19337310,91730272,19
20337231,48730348,34
21337325,17730566,43
22337187,68730652,20
23336683,61730976,58
24336240,47731259,38
25335563,02730498,55
26335572,79730435,87
27335622,33730320,23
28335656,01730263,68
29335739,85730328,77
30335802,78730165,88
31335893,94730175,16
32335937,17730150,55
33335995,18730125,49
34336066,84730045,50
35336072,02730044,43
36336112,11730058,38
37336124,53730062,69
38336165,41730054,65
39336187,59730065,58
40336232,76730079,01
41336261,33730090,82
42336288,94730087,33
43336325,80730096,86
44336366,48730088,24
45336375,61730021,42
46336374,56730012,48
47336370,82730003,25
48336395,28730017,81
49336395,75729985,72
50336409,99729862,22
51336412,11729844,65
52336400,87729837,12
53336416,39729824,63
54336459,77729832,24
55336486,49729835,89
56336500,60729835,89
57336534,48729839,76
58336554,93729824,02
59336571,69729789,69
60336632,76729773,51
61336671,51729757,94
62336686,68729722,65
63336698,19729680,64
64336737,17729607,99
65336775,81729588,91
66336801,98729579,75
67336846,38729525,40
68336874,60729518,34
69336898,06729496,64
70336934,59729511,28
71336976,93729532,45
72337032,58729540,27
73337045,73729544,71
74337071,35729535,76
75337110,33729472,43
76337159,06729491,82
77337177,67729499,24
78337227,81729448,72
79337259,20729433,66
80337290,61729425,59
81337330,44729378,47
82337361,52729331,34
83337395,64729307,76
84337414,44729289,00
85337466,85729266,80
86337478,13729252,65
87337480,91729249,26
88337483,47729247,02
89337489,20729239,14
90337506,18729218,43
91337524,73729190,26
92337539,95729169,33
93337563,36729142,37
94337558,52729138,83
95337567,67729124,82
96337573,54729117,98
97337594,39729098,46
98337594,39729087,60
99337605,53729093,64
100337620,87729075,95
101337785,13729337,55

2) granica drugiej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicyWspółrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
XY
1339083,06726766,19
2339083,06726682,35
3339344,24726611,42
4339431,29726369,59
5339718,27726095,51
6339943,97725898,83
7340224,50725718,26
8340704,93726166,45
9340853,25726301,88
10341153,12726682,35
11340875,83726953,20
12340811,34726891,94
13340234,17727372,38
14339660,23726656,56
15339602,19726672,68
16339444,19726717,82
17339315,22726775,86
18339270,07726798,43
19339083,06726766,19

_________

1) Specjalny obszar ochrony siedlisk Polichna (PLH060078) składa się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1669).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK POLICHNA (PLH060078)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK POLICHNA (PLH060078)

Lp.Kod1)Nazwa
19130Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
29170Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/43 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia jedenastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2017) 8260) (Dz. Urz. UE L 15 z 19.01.2018, str. 397).