§ 5. - Specjalny obszar ochrony siedlisk Pojezierze Ińskie (PLH320067).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2126

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 listopada 2021 r.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.