§ 4. - Specjalny obszar ochrony siedlisk Pojezierze Ińskie (PLH320067).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2126

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 listopada 2021 r.
§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.