§ 2. - Specjalny obszar ochrony siedlisk Pojezierze Ińskie (PLH320067).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2126

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 listopada 2021 r.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.