Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1896

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Zgierzyniecka (PLH300007)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Zgierzyniecka (PLH300007 2 ), obejmujący obszar 574,87 ha, położony w województwie wielkopolskim.
2.  Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2.  Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3.  Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1) trwałej ochrony:
a) siedlisk przyrodniczych,
b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4.  Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA ZGIERZYNIECKA (PLH300007)

Numer punktu załamania granicyWspółrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
XY
123
1514554,46312397,83
2514506,54312643,41
3514466,61312711,30
4514187,09312615,46
5514101,23312693,33
6514093,25312757,22
7514145,16312823,11
8514173,11312851,06
9514207,43312861,10
10514199,50312901,72
11514194,03312929,75
12514160,55313088,80
13514113,67313370,09
14514095,25313517,42
15514083,53313549,24
16514046,69313614,53
17514011,53313639,65
18513944,56313701,60
19513884,29313760,20
20513765,41313905,86
21513661,61314031,43
22513621,42314085,01
23513571,19314158,68
24513499,20314299,32
25513427,20314429,91
26513363,58314500,24
27513293,26314590,65
28513373,63314709,52
29513460,69314804,96
30513464,04314831,75
31513397,07314895,37
32513154,29315129,77
33513100,72315173,30
34512993,56315297,20
35512971,80315297,20
36512826,13315263,71
37512658,70315223,53
38512544,85315196,74
39512409,23315164,93
40512193,25315106,33
41512027,49315069,50
42511898,57315030,99
43511729,47314972,39
44511625,66314933,88
45511558,69314920,48
46511557,02314881,97
47511550,32314737,99
48511541,95314625,81
49511531,90314532,05
50511513,49314475,12
51511545,30314455,03
52511615,62314423,22
53511679,24314367,97
54511716,07314316,06
55511781,37314239,05
56511818,21314195,51
57511890,20314157,00
58511927,04314160,35
59511988,98314160,35
60512079,40314160,35
61512101,16314079,99
62512101,16314019,71
63512101,16313920,93
64512132,97313823,82
65512148,04313785,31
66512198,27313731,73
67512268,59313629,60
68512268,59313420,31
69512250,18313301,44
70512238,83313158,21
71512236,78313132,34
72512235,90313115,37
73512226,43312932,92
74512250,39312837,08
75512258,66312808,91
76512281,82312741,14
77512345,15312591,17
78512448,46312371,21
79512471,79312377,88
80512501,78312404,54
81512505,12312454,53
82512518,45312491,19
83512578,44312507,85
84512631,76312544,51
85512658,42312601,17
86512711,75312627,83
87512795,06312691,15
88512858,39312781,14
89512918,37312824,46
90513011,69312817,80
91513168,33312791,14
92513182,76312725,48
93513206,20312614,98
94513256,43312340,39
95513274,84312255,00
96513304,98312099,30
97513341,82311943,59
98513393,72311814,67
99513452,32311680,72
100513468,79311635,75
101513485,33311587,51
102513505,22311601,98
103513644,44311659,84
104513758,35311685,15
105513747,50311645,37
106513731,23311531,46
107513764,32311537,68
108513829,04311550,13
109513989,77311581,94
110514157,20311602,03
111514192,36311570,22
112514219,15311553,47
113514441,83311578,59
114514533,91311600,36
115514535,59311640,54
116514532,24311662,30
117514527,22311741,00
118514522,19311801,27
119514533,91311881,64
120514542,29311946,93
121514557,35312050,74
122514560,70312122,74
123514580,09312227,98
124514582,62312241,69
125514554,46312397,83
1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1669).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA ZGIERZYNIECKA (PLH300007)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA ZGIERZYNIECKA (PLH300007)

Lp.Kod1)Nazwa
13150Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
26510Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
37210Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)
49170Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
591E0Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
691F0Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA ZGIERZYNIECKA (PLH300007)

Lp.Nazwa polskaNazwa naukowaPopulacja objęta ochroną
1bóbr europejskiCastor fiberosiadła
2kumak nizinnyBombina bombinaosiadła
3traszka grzebieniastaTriturus cristatusosiadła
4wydraLutra lutraosiadła
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/43 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia jedenastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2017) 8260) (Dz. Urz. UE L 15 z 19.01.2018, str. 397).