Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.784

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 kwietnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 13 marca 2018 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Nowodworska (PLH140043)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10 i 650) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Nowodworska (PLH140043 2 ), obejmujący obszar 51,06 ha, położony w województwie mazowieckim.
2.  Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2.  Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3.  Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1) trwałej ochrony populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2) odtworzenia właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4.  Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA NOWODWORSKA (PLH140043)

Numer punktu załamania granicyWspółrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
XY
1507191,96619435,79
2507031,45619391,47
3507057,21619289,46
4506963,15619258,09
5506973,28619225,38
6506992,70619162,66
7507022,43619064,44
8507082,23618859,14
9507090,82618829,15
10507113,12618751,30
11507138,23618665,51
12507269,35618703,05
13507451,40618756,18
14507622,96618805,99
15507757,25618845,95
16507807,18618863,93
17507839,96618875,74
18507794,11619006,29
19507788,51619021,61
20507736,60619163,67
21507696,65619272,87
22507676,37619327,32
23507638,13619434,19
24507634,30619444,89
25507622,59619477,66
26507597,90619546,72
27507587,89619574,71
28507511,37619549,26
29507414,39619516,98
30507353,75619496,85
31507309,96619482,30
32507243,54619460,25
33507191,96619435,79
________________________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 oraz z 2018 r. poz. 650).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA NOWODWORSKA (PLH140043)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA NOWODWORSKA (PLH140043)

Lp.Nazwa polskaNazwa naukowaPopulacja objęta ochroną
1pachnica dębowaOsmoderma eremita (Osmoderma barnabita)osiadła
2zgniotek cynobrowyCucujus cinnaberinusosiadła
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 2323 i 2480).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/43 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia jedenastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2017) 8260) (Dz. Urz. UE L 15 z 19.01.2018, str. 397).