Specjalny obszar ochrony siedlisk Las Baniewicki (PLH320064). - Dz.U.2021.2055 - OpenLEX

Specjalny obszar ochrony siedlisk Las Baniewicki (PLH320064).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2055

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 listopada 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 14 października 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Baniewicki (PLH320064)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718) zarządza się, co następuje:
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Las Baniewicki (PLH320064 2 ), obejmujący obszar 611,54 ha, położony w województwie zachodniopomorskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LAS BANIEWICKI (PLH320064)

Numer punktu załamania granicyWspółrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
XY
123
1592085,32203586,86
2591994,13203645,22
3591979,54203699,98
4591929,30203858,65
5591925,06203983,96
6591862,05204031,90
7591779,44204158,19
8591956,22204391,29
9592084,54204553,00
10592164,11204637,52
11592210,49204693,91
12592230,72204718,24
13592371,05204895,03
14592372,92204909,71
15592364,77204928,33
16592346,86204964,55
17592349,28204972,03
18592300,89205016,75
19592290,57205024,14
20592095,62204977,84
21592091,44204984,29
22592086,03204991,79
23592044,31205048,52
24591998,90205110,31
25591934,75205239,23
26591863,61205375,55
27591830,83205438,35
28591749,92205554,39
29591734,61205576,34
30591649,86205675,28
31591416,34205657,65
32591267,68205649,15
33591184,72205647,25
34591126,50205881,02
35591123,92205890,38
36591122,44205895,63
37591063,01206107,03
38591019,20206264,36
39591007,16206249,99
40590964,98206199,65
41590784,21206037,37
42590624,50205991,86
43590622,34205998,39
44590630,57206000,96
45590621,18206088,62
46590608,96206114,89
47590608,24206175,10
48590571,03206170,19
49590552,58206172,58
50590511,95206189,84
51590510,69206200,44
52590512,19206215,96
53590513,26206230,02
54590510,04206241,05
55590505,17206245,85
56590498,76206239,99
57590478,94206217,82
58590361,63206178,33
59590352,52206175,53
60590191,14206123,58
61590176,74206127,78
62590137,28206114,44
63590126,53206115,67
64590123,24206108,49
65590120,36206101,48
66590125,63206101,09
67590130,76206100,95
68590135,23206102,04
69590174,61206113,09
70590179,06206112,96
71590185,80206110,22
72590193,93206109,90
73590204,25206086,97
74590249,18206036,46
75590304,75205968,66
76590291,20205968,32
77590304,88205956,24
78590264,62205948,01
79590191,86205933,14
80590007,07205897,73
81590104,93205573,35
82590152,99205407,17
83590394,40205447,02
84590402,02205363,17
85590408,81205284,59
86590414,74205229,02
87590413,97205189,60
88590412,06205119,89
89590412,18205115,51
90590411,65205031,90
91590409,69204983,79
92590406,20204933,46
93590401,94204880,83
94590401,20204871,67
95590382,00204794,10
96590340,68204674,72
97590324,89204654,15
98590100,16204603,82
99590073,23204597,18
100589918,92204559,48
101589910,20204558,07
102589856,70204545,18
103589844,69204541,78
104589843,26204535,23
105589839,94204525,88
106589561,99204463,90
107589317,40204409,63
108589154,64204370,58
109589051,27204346,59
110589046,39204339,50
111589027,09204296,04
112589018,86204289,83
113588997,78204190,90
114588959,34204110,42
115588932,09203965,75
116589047,06203916,51
117589079,30203888,66
118589099,41203861,12
119589188,16203711,44
120589345,76203751,74
121589437,62203451,20
122589470,95203459,33
123589623,57203494,87
124589717,77203516,85
125589852,44203549,64
126589945,55203570,68
127590061,54203587,06
128590071,62203588,27
129590072,80203585,59
130590103,15203584,35
131590180,14203591,77
132590254,61203599,17
133590340,68203607,71
134590587,91203590,93
135590839,45203580,18
136590982,72203567,86
137591088,91203556,20
138591308,12203551,09
139591304,11203545,77
140591264,20203492,72
141591254,97203480,46
142591197,71203404,35
143591207,22203403,67
144591212,63203403,29
145591440,97203387,08
146591493,76203372,46
147591539,78203354,18
148591654,40203317,17
149591802,52203303,54
150591824,85203307,41
151591841,65203307,23
152591908,63203306,28
153591962,11203314,17
154592001,82203313,30
155591914,25203108,11
156591913,04203105,29
157592084,27203097,21
158592070,72203037,64
159592645,96203217,07
160592749,46202873,08
161592853,58202524,85
162593009,54202572,86
163593106,64202750,72
164593152,48202913,86
165593166,90203004,65
166593176,71203007,79
167593568,72203121,06
168593568,85203122,36
169593588,46203307,29
170593566,38203377,69
171593526,63203504,43
172593515,90203505,33
173593460,61203509,96
174593326,97203511,04
175593244,87203506,14
176593242,17203506,21
177593234,46203506,41
178593230,44203506,52
179593153,32203510,91
180593135,17203510,34
181593118,67203509,81
182593049,44203507,60
183592915,79203505,30
184592791,84203502,77
185592776,00203504,85
186592764,70203506,33
187592723,93203511,68
188592667,06203519,13
189592612,71203496,91
190592563,59203499,80
191592544,36203500,94
192592294,81203505,24
193592241,24203514,07
194592196,56203515,68
195592143,17203549,85
196592085,32203586,86
__________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LAS BANIEWICKI (PLH320064)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK LAS BANIEWICKI (PLH320064)

Lp.Kod1)Nazwa
19160Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
291E0Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
______________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).