Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1904

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Radziechowach (PLH240007)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Kościół w Radziechowach (PLH240007 2 ), obejmujący obszar 0,06 ha, położony w województwie śląskim.
2.  Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2.  Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3.  Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1) trwałej ochrony populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2) odtworzenia właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4.  Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KOŚCIÓŁ W RADZIECHOWACH (PLH240007)

Numer punktu załamania granicyWspółrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
XY
1197755,84509258,23
2197747,70509258,23
3197747,70509263,78
4197738,77509263,78
5197738,77509255,65
6197731,43509255,65
7197731,23509237,39
8197738,18509237,39
9197738,18509231,44
10197748,30509231,44
11197748,30509241,96
12197756,03509241,96
13197755,84509258,23
1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1669).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KOŚCIÓŁ W RADZIECHOWACH (PLH240007)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KOŚCIÓŁ W RADZIECHOWACH (PLH240007)

Lp.Nazwa polskaNazwa naukowaPopulacja objęta ochroną
1podkowiec małyRhinolophus hipposiderosrozrodcza
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/42 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia jedenastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2017) 8259) (Dz. Urz. UE L 15 z 19.01.2018, str. 351).