Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1093

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 11 maja 2017 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Wukśniki (PLH280038)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132 i 1074) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Jezioro Wukśniki (PLH280038 2 ), obejmujący obszar 326,17 ha, położony w województwie warmińsko-mazurskim.
2.  Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2.  Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3.  Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1) trwałej ochrony:
a) siedlisk przyrodniczych,
b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4.  Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK JEZIORO WUKŚNIKI (PLH280038)

Numer punktu załamania granicyWspółrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
XY
123
1680402,78572015,60
2680351,93572000,06
3680355,01572021,71
4680267,16572016,71
5680173,93572012,98
6680153,13572109,18
7680169,56572160,03
8680191,52572210,55
9680186,54572258,69
10679992,91572269,55
11679992,42572268,31
12679983,35572268,03
13679994,65572296,81
14679997,94572305,18
15680042,60572378,69
16680061,88572420,96
17680073,24572442,25
18680088,98572465,62
19680115,78572510,05
20680117,40572597,70
21679992,58572558,15
22679949,21572547,61
23679925,24572546,09
24679891,04572548,63
25679873,29572545,19
26679857,39572537,62
27679817,26572513,89
28679797,15572509,02
29679762,21572505,61
30679734,55572508,83
31679713,66572515,70
32679704,50572514,15
33679665,11572484,57
34679633,34572466,13
35679612,03572461,94
36679552,97572460,97
37679507,55572458,27
38679492,17572455,10
39679467,29572446,18
40679465,51572451,44
41679463,64572450,86
42679464,04572454,47
43679465,54572468,00
44679477,25572573,89
45679482,38572631,86
46679496,71572802,40
47679453,21572823,04
48679373,25572861,80
49679273,26572903,85
50679267,72572906,01
51679265,71572906,79
52679193,35572937,00
53679152,74572955,11
54679114,38572969,93
55679049,22572996,71
56678989,68573016,13
57678975,43573020,78
58678971,39573014,86
59678868,50572863,98
60678785,14572739,38
61678723,75572647,63
62678670,83572570,18
63678650,59572540,55
64678650,23572540,02
65678432,02572742,39
66678423,41572734,15
67678272,23572594,20
68678152,48572483,33
69678076,38572509,63
70678056,70572457,00
71678048,52572435,61
72678045,52572427,77
73678041,62572405,06
74678048,45572378,49
75678042,10572349,03
76678032,02572313,44
77678032,68572313,29
78678030,66572309,10
79678014,39572281,14
80678015,85572280,80
81677986,45572227,18
82678007,47572143,06
83678001,26572061,44
84678006,97572018,73
85678022,76571937,21
86678010,63571854,61
87678013,32571832,95
88678059,21571756,67
89678074,77571715,50
90678084,19571656,03
91678099,46571637,06
92678189,48571537,74
93678151,39571433,02
94678109,73571342,05
95678104,12571320,52
96678114,21571289,99
97678076,22571181,22
98678065,15571092,78
99678056,18571067,07
100678050,05571042,16
101678056,13571006,45
102678181,14570973,52
103678247,49570956,06
104678313,41570938,26
105678440,36570907,50
106678501,05570892,70
107678539,05570883,38
108678559,45570878,43
109678601,07570930,42
110678733,28570998,98
111678859,57571063,15
112678893,58571080,01
113678939,06571069,24
114679005,90571047,18
115679051,06571032,54
116679215,71570997,00
117679264,83571105,77
118679331,87571272,90
119679341,77571299,60
120679379,00571390,42
121679402,39571425,89
122679493,35571482,20
123679522,74571485,66
124679576,46571469,27
125679752,97571418,90
126679956,85571356,62
127680094,96571317,35
128680109,84571350,79
129680149,45571447,05
130680179,61571483,85
131680219,62571547,88
132680242,42571593,69
133680257,32571725,77
134680265,16571778,23
135680283,71571824,26
136680338,40571837,17
137680377,78571823,65
138680565,20571922,90
139680567,07571923,89
140680576,22571928,73
141680485,06572049,99
142680457,74572036,84
143680432,20572025,21
144680420,54572021,30
145680402,78572015,60
_____________________________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK JEZIORO WUKŚNIKI (PLH280038)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY

NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK JEZIORO WUKŚNIKI (PLH280038)

Lp.Kod1)Nazwa
13140Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Charcteria spp.)
29160Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
39170Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
491E0Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
591F0Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
____________________________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK JEZIORO WUKŚNIKI (PLH280038)

Lp.Nazwa polskaNazwa naukowaPopulacja objęta ochroną
1kozaCobitis taeniaosiadła
2różankaRhodeus sericeus amarusosiadła
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/2334 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia dziesiątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2016) 8191) (Dz. Urz. UE L 353 z 23.12.2016, str. 324).