§ 5. - Specjalny obszar ochrony siedlisk Dąbrowa Świetlista w Pernie (PLH100002).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2359

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 listopada 2022 r.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa