§ 2. - Specjalny obszar ochrony siedlisk Dąbrowa Świetlista w Pernie (PLH100002).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2359

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 listopada 2022 r.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.