Specjalny obszar ochrony siedlisk Dąbrowa Świetlista w Pernie (PLH100002).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2359

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 listopada 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 11 października 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowa Świetlista w Pernie (PLH100002)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726 i 2185) zarządza się, co następuje:
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Dąbrowa Świetlista w Pernie (PLH100002 2 ), obejmujący obszar 40,09 ha, położony w województwie łódzkim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DĄBROWA ŚWIETLISTA W PERNIE (PLH100002)

Numer punktu załamania granicyWspółrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
XY
1491622,97514040,67
2491544,71514134,32
3491579,05514165,25
4491522,39514238,44
5491459,88514325,04
6491396,54514409,32
7491333,62514492,97
8491271,46514580,17
9491210,41514663,22
10491179,28514710,11
11491155,01514739,50
12491082,14514838,87
13491069,15514854,46
14490743,89514581,66
15490716,44514558,64
16490745,83514518,60
17490767,38514489,25
18490952,19514237,53
19491168,13513943,41
20491312,98513973,49
21491523,46514018,85
22491622,97514040,67
1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 oraz z 2022 r. poz. 1846 i 2185).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DĄBROWA ŚWIETLISTA W PERNIE (PLH100002)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DĄBROWA ŚWIETLISTA W PERNIE (PLH100002)

Lp.Kod1)Nazwa
19110Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti petraeae)
1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/231 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia piętnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2022) 854) (Dz. Urz. UE L 39 z 21.02.2022, str. 14).