Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.575

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 marca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Cisy w Jasieniu (PLH100018)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Cisy w Jasieniu (PLH100018 2 ), obejmujący obszar 19,68 ha, położony w województwie łódzkim, składający się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.
2.  Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2.  Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3.  Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub odtworzenia ich właściwego stanu.
§  4.  Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK CISY W JASIENIU (PLH100018)1)

1) granica pierwszej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicyWspółrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
XY
123
1348138,32539801,90
2348124,74539816,47
3348158,47540010,32
4348144,39540016,80
5348128,19540038,83
6348125,66540052,30
7348122,81540066,13
8348138,36540131,17
9348168,87540190,02
10348169,64540191,51
11348163,97540199,35
12348156,32540211,49
13348077,48540204,78
14348070,93540204,22
15348018,38540198,57
16348006,73540198,26
17348003,06540197,91
18347994,15540197,05
19347956,97540193,46
20347932,83540191,81
21347912,89540204,97
22347884,01540171,65
23347803,98540079,93
24347785,87540058,81
25347785,47539971,90
26347783,17539926,33
27347782,19539851,60
28347778,24539802,96
29347854,71539797,96
30347866,11539791,46
31347869,64539789,45
32347871,43539788,44
33347924,93539762,71
34347939,61539755,13
35347976,79539735,93
36348000,01539695,48
37348052,97539643,84
38348160,82539545,17
39348161,30539546,08
40348233,84539684,26
41348253,20539723,78
42348253,68539724,75
43348189,86539795,41
44348148,98539795,62
45348138,32539801,90

2) granica drugiej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicyWspółrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
XY
1348276,75539694,98
2348258,78539714,09
3348182,87539567,47
4348168,51539540,88
5348176,91539533,44
6348222,35539515,89
7348237,54539500,48
8348248,94539497,61
9348241,23539507,40
10348249,04539546,40
11348259,46539547,16
12348279,00539540,66
13348285,09539546,66
14348277,08539557,09
15348266,05539584,19
16348283,23539605,39
17348337,47539629,10
18348276,75539694,98

_________

1) Specjalny obszar ochrony siedlisk Cisy w Jasieniu (PLH100018) składa się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK CISY W JASIENIU (PLH100018)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK CISY W JASIENIU (PLH100018)

Lp.Kod1)Nazwa
191E0Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
_________

1) Kody siedliska są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/2334 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia dziesiątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2016) 8191) (Dz. Urz. UE L 353 z 23.12.2016, str. 324).