Specjalny obszar ochrony siedlisk Białowodzka Góra nad Dunajcem (PLH120096).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2697

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 2 listopada 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Białowodzka Góra nad Dunajcem (PLH120096)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726 i 2185) zarządza się, co następuje:
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Białowodzka Góra nad Dunajcem (PLH120096 2 ), obejmujący obszar 67,65 ha, położony w województwie małopolskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BIAŁOWODZKA GÓRA NAD DUNAJCEM (PLH120096)1)

Numer punktu załamania granicyWspółrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
XY
123
1203829,77617607,63
2203833,04617634,63
3203837,00617661,15
4203840,48617677,38
5203860,93617720,32
6203900,33617703,71
7203892,44617690,18
8203878,97617667,10
9203838,41617632,61
10203829,78617607,64
11203862,63617612,70
12203888,73617616,72
13203908,23617619,31
14203913,59617598,85
15203922,68617559,39
16203939,69617551,64
17203932,26617505,78
18203896,78617497,32
19203914,67617472,14
20203924,15617389,52
21203907,27617372,72
22203901,12617358,25
23203919,36617299,43
24203919,34617277,22
25203952,76617222,79
26203905,49617166,36
27203924,62617120,50
1) Na specjalnym obszarze ochrony siedlisk Białowodzka Góra nad Dunajcem (PLH120096) występuje jedno wyłączenie terenu spod ochrony.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 oraz z 2022 r. poz. 1846 i 2185).

28203959,24617095,73
29203998,34617099,69
30204054,16617085,70
31204085,42617110,57
32204098,26617096,66
33204149,05617099,69
34204191,61617106,58
35204219,89617115,64
36204226,10617168,78
37204236,67617217,68
38204283,64617227,52
39204305,28617300,20
40204293,69617346,70
41204254,12617309,41
42204211,03617267,18
43204171,89617234,25
44204178,43617274,58
45204172,78617314,33
46204152,25617369,84
47204129,99617414,76
48204131,09617434,42
49204138,41617449,88
50204163,97617491,05
51204185,89617574,73
52204199,71617635,39
53204196,76617688,29
54204190,61617721,85
55204178,59617744,39
56204166,92617766,25
57204135,38617806,65
58204117,99617842,41
59204038,01617863,11
60203995,67617885,48
61203940,92617898,53
62203893,16617910,79
63203870,70617917,68
64203842,04617926,47
65203868,84617992,61
66203874,39618048,86
67203855,81618142,70
68203803,16618205,39
69203751,19618229,43
70203721,62618261,35
71203712,63618265,39
72203701,68618263,49
73203686,13618254,40
74203690,16618193,29
75203682,41618189,21
76203647,48618206,73
77203638,19618198,93
78203614,99618210,50
79203591,87618217,52
80203585,30618223,61
81203575,79618256,21
82203580,21618276,73
83203585,67618304,83
84203594,48618327,92
85203626,22618369,57
86203582,48618372,37
87203556,60618381,28
88203531,39618357,17
89203507,45618361,82
90203484,07618276,90
91203472,14618226,95
92203475,71618181,04
93203478,84618140,91
94203501,32618118,92
95203491,56618069,27
96203482,64618020,90
97203461,38618016,02
98203449,72618013,34
99203447,97617966,52
100203451,61617957,57
101203450,30617950,64
102203443,82617917,03
103203452,26617893,92
104203460,80617875,63
105203456,22617852,41
106203470,43617828,07
107203460,75617812,55
108203448,24617775,65
109203436,76617769,97
110203421,18617731,18
111203417,24617699,14
112203409,03617684,02
113203407,03617665,82
114203405,72617619,43
115203394,05617603,90
116203384,59617570,78
117203374,53617558,58
118203365,35617540,02
119203358,16617531,16
120203358,65617516,55
121203351,48617486,25
122203342,16617474,84
123203326,52617459,33
124203316,05617420,56
125203309,48617393,72
126203315,31617376,24
127203299,66617363,50
128203298,90617347,25
129203271,33617299,10
130203265,95617297,59
131203247,04617301,70
132203244,77617282,17
133203222,77617257,91
134203258,91617243,03
135203277,48617231,56
136203278,40617206,14
137203290,49617190,63
138203307,19617190,97
139203311,57617182,46
140203347,88617183,19
141203364,26617182,56
142203367,83617170,17
143203386,42617165,97
144203399,79617172,51
145203395,47617194,63
146203411,77617202,19
147203423,64617193,48
148203430,35617182,87
149203470,10617177,33
150203500,86617164,62
151203517,09617165,69
152203527,97617161,60
153203545,42617158,77
154203561,72617175,83
155203587,81617185,08
156203615,65617192,89
157203618,41617226,80
158203620,70617259,38
159203616,84617280,24
160203662,20617313,08
161203659,58617245,47
162203657,85617191,44
163203679,16617203,68
164203727,04617245,95
165203771,73617274,41
166203806,91617247,22
167203846,21617217,85
168203852,74617259,44
169203833,40617297,98
170203818,16617344,17
171203809,94617369,85
172203829,66617421,71
173203837,03617458,81
174203815,92617475,23
175203822,06617483,61
176203807,25617514,64
177203821,54617565,15
178203829,77617607,63

1) granica specjalnego obszaru ochrony siedlisk Białowodzka Góra nad Dunajcem (PLH120096) - wyłączenie

Numer punktu załamania granicyWspółrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
XY
123
1203570,18617967,50
2203548,73617943,40
3203545,89617927,94
4203541,74617905,36
5203557,63617831,33
6203553,07617819,42
7203548,92617808,59
8203528,13617822,51
9203519,42617840,86
10203504,59617868,55
11203487,60617883,35
12203483,66617919,70
13203496,04617954,61
14203506,47617966,08
15203518,88617987,21
16203521,86617992,29
17203552,61618044,22
18203558,87618040,42
19203572,89618031,91
20203571,92618008,95
21203571,59618001,10
22203570,18617967,50

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BIAŁOWODZKA GÓRA NAD DUNAJCEM (PLH120096)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BIAŁOWODZKA GÓRA NAD DUNAJCEM (PLH120096)

Lp.Kod1)Nazwa
19130Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
29170Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Catpinetum, Tilio-Carpinetum)
39180Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani)
1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BIAŁOWODZKA GÓRA NAD DUNAJCEM (PLH120096)

Lp.Nazwa polskaNazwa naukowa
1widłoząb zielonyDicranum viride
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/223 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia piętnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2022) 845) (Dz. Urz. UE L 37 z 18.02.2022, str. 79) oraz zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/231 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia piętnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2022) 854) (Dz. Urz. UE L 39 z 21.02.2022, str. 14).