§ 1. - Specjalny obszar ochrony siedlisk Aleja Pachnicowa (PLH140054).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1175

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 czerwca 2017 r.
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Aleja Pachnicowa (PLH140054 2 ), obejmujący obszar 1,09 ha, położony w województwie mazowieckim, składający się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/2334 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia dziesiątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2016) 8191) (Dz. Urz. UE L 353 z 23.12.2016, str. 324).