Specjalny dodatek nauczycielski.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.12.47

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 stycznia 1947 r.
o specjalnym dodatku nauczycielskim. *

Na podstawie art. 5 ust. 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu funkcjonariuszów państwowych (Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 663) zarządza się, co następuje:
Nauczycielom zatrudnionym w szkołach państwowych i publicznych, z wyjątkiem nauczycieli objętych dekretem z dnia 31 października 1946 r. o dodatku naukowym do uposażenia (Dz. U. R. P. Nr 60, poz. 330), przyznaje się specjalny dodatek nauczycielski w wysokości 3.000 zł miesięcznie. Specjalny dodatek nauczycielski przysługuje niezależnie od innych dodatków służbowych przyznanych nauczycielom.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów i Ministrom: Skarbu, Oświaty, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Kultury i Sztuki.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 1947 r.
* Z dniem 1 września 1948 r. nin. rozporządzenie utraciło moc w odniesieniu do osób, których uposażenie zostało uregulowane dekretem z dnia 15 września 1948 r. o uposażeniu nauczycieli szkół państwowych i publicznych (Dz.U.48.44.313), zgodnie z § 34 rozporządzenia z dnia 15 września 1948 r. o zasadach zaszeregowania i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych nauczycieli oraz o trybie ustalania dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych i za czynności dodatkowe nauczycieli (Dz.U.48.44.322).
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 maja 1948 r. (Dz.U.48.29.191) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1948 r.
2 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 maja 1948 r. (Dz.U.48.29.191) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1948 r.