Specjalne wynagrodzenie akordowe dla funkcjonariuszów urzędów ziemskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.2.10

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 stycznia 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 stycznia 1924 r.
w sprawie specjalnego wynagrodzenia akordowego dla funkcjonarjuszów urzędów ziemskich.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska (Dz. U. R. P. z r. 1923 № 116, poz. 924) postanawia się co następuje:
Personelowi technicznemu wykonawczemu i rewidującemu urzędów ziemskich oraz funkcjonarjuszom powiatowych urzędów ziemskich przyznaje się oprócz uposażenia miesięcznego, przywiązanego do stanowiska w służbie państwowej, specjalne wynagrodzenie akordowe, obliczane w stosunku do ilości wykończonych prac.
Za wykonanie jednego hektara całkowicie ukończonych i zrewidowanych prac pomiarowych (zwykłej trudności) specjalny dodatek akordowy dla geometrów-wykonawców tych prac wynosi:
a)
przy scaleniu po 25 punktów za ha,
b)
przy likwidacji serwitutów po 20 punktów za ha,
c)
przy parcelacji, lub podziale wspólnot, względnie zamianie gruntów po 9 punktów za ha.
Specjalne wynagrodzenie akordowe dla wszystkich funkcjonarjuszów danego powiatowego urzędu ziemskiego łącznie wynosi za każdy hektar całkowicie ukończonych na terenie ich działalności prac:
a)
przy scaleniu do 3,8 punkta za ha,
b)
przy likwidacji serwitutów do 3 punktów za ha,
c)
przy parcelacji lub podziale wspólnot, względnie zamianie gruntów do 1,4 punkta za ha.
Specjalne wynagrodzenie akordowe dla personelu rewidującego urzędów ziemskich wynosi za każdy hektar zrewidowanych prac:
a)
przy scaleniu do 5 punktów za ha,
b)
przy likwidacji serwitutów do 4 punktów za ha,
c)
przy parcelacji lub podziale wspólnot, względnie zamianie gruntów do 1,8 punkta za ha.
Kwotę specjalnego wynagrodzenia akordowego otrzymuje się przez pomnożenie określonej przez Radę Ministrów w stosunku do uposażenia funkcjonarjuszów państwowych mnożnej, obowiązującej w dniu wypłaty wynagrodzenia przez powyższe punkty jako mnożnik.
Przy pracach, w których niezbędne jest wygotowanie operatów dla katastru gruntowego, ilość punktów wynagrodzenia zwiększa się odpowiednio:
a)
dla terenów b. dzielnicy austrjackiej w granicach do 50% i
b)
dla terenów b. dzielnicy pruskiej w granicach do 100%.
Za prace należące pod względem zarówno terenowym jak i technicznym do kategorji trudnych ilość punktów specjalnego wynagrodzenia może być odpowiednio zwiększana w granicach do 28%.
W czasie wykonywania przez geometrów oraz przez funkcjonarjuszów powiatowych urzędów ziemskich poza miejscem ich stałego urzędowania czynności, za które wypłacane jest specjalne wynagrodzenie akordowe w myśl §§ 2 i 3 niniejszego rozporządzenia zarówno geometrzy jak i funkcjonarjusze powiatowych urzędów ziemskich nie pobierają djet przewidzianych w art. 10 p. a ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska.

Powyższe nie ma zastosowania do czasu spędzonego w podróży oraz przy czynnościach nie mających bezpośredniej styczności z pracami, za które przysługuje dodatek akordowy.

Jeśli wskutek tego, że wykonywane na gruncie prace dotyczą małych objektów, lub wobec specjalnego charakteru warunków pracy, wynagrodzenie akordowe okazałoby się mniej korzystne, niż diety, może Minister Reform Rolnych przyznać mierniczym i funkcjonariuszom powiatowych urzędów ziemskich, wykonywającym tego rodzaju prace na gruncie, diety dzienne na ogólnych zasadach. W tych wypadkach zaliczki, wypłacane w myśl § 10 niniejszego rozporządzenia na poczet specjalnego wynagrodzenia akordowego, ulegają zaliczeniu na poczet należnych diet.

Ustalanie ilości punktów specjalnego wynagrodzenia akordowego za poszczególne prace, podział powyższych dodatków pomiędzy poszczególnych funkcjonarjuszów odpowiednio do wydajności ich pracy, tryb wypłacania poszczególnym funkcjonariuszom przewidzianym w niniejszem rozporządzeniu dodatków akordowych oraz kategorie prac agrarno-pomiarowych (zwykłych i trudnych) jak również stosunek poszczególnych części tych prac, do ich całości określą specjalne przepisy Ministra Reform Rolnych.
Na poczet specjalnego wynagrodzenia akordowego delegowani do robót polowych funkcjonarjusze techniczni mogą otrzymywać w czasie delegacji od 1 kwietnia do 1 listopada zaliczki w wysokości do 30% wynagrodzenia akordowego, które by im się należało za prace wykonane do czasu zwrócenia się o zaliczkę.

Zaliczki powyższe będą potrącane następnie w tychże punktach otrzymującym je z należności przypadających im z tytułu dodatku akordowego. Rozrachunek dodatku akordowego będzie uskuteczniany w miarę wykańczania wykonywanych przez nich prac.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1924 r. i dotyczy prac wykonywanych po tym terminie.
1 § 8 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 stycznia 1929 r. (Dz.U.29.4.36) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 stycznia 1929 r.