[Zwolnienie zarządzającego SSE od opłaty skarbowej] - Art. 25. - Specjalne strefy ekonomiczne. - Dz.U.2020.1670 t.j. - OpenLEX

Art. 25. - [Zwolnienie zarządzającego SSE od opłaty skarbowej] - Specjalne strefy ekonomiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1670 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  25.  [Zwolnienie zarządzającego SSE od opłaty skarbowej]
1. 
Zarządzający jest zwolniony od opłaty skarbowej z tytułu nabycia lub zbycia praw do nieruchomości położonych na terenie strefy.
2. 
(uchylony).