Art. 10. - [Regulamin SSE] - Specjalne strefy ekonomiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1604 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 sierpnia 2023 r.
Art.  10.  [Regulamin SSE]
1. 
Sposób wykonywania zarządu strefą przez zarządzającego określa regulamin strefy.
2. 
Regulamin strefy wydaje zarządzający. Wydanie oraz zmiana regulaminu strefy wymaga zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
3. 
Zarządzający doręcza regulamin strefy przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie strefy przy zawarciu umów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3, a także podaje regulamin do wiadomości publicznej.