Specjalne komisje dyscyplinarne do spraw studentów szkół wyższych i postępowanie przed tymi komisjami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.17.69

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lutego 1947 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 9 stycznia 1947 r.
o specjalnych komisjach dyscyplinarnych do spraw studentów szkół wyższych i o postępowaniu przed tymi komisjami.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 23 września 1946 r. o utworzeniu Rady Szkół Wyższych (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 277) zarządzam, co następuje:
Specjalną komisję dyscyplinarną do spraw studentów szkół wyższych powołuje Rada Szkół Wyższych. Komisja składa się z przewodniczącego i członków spośród grona nauczającego szkół wyższych; jeden z członków wyznaczony zostaje zastępcą przewodniczącego.

Przewodniczącym specjalnej komisji dyscyplinarnej powinien być profesor lub docent szkoły wyższej albo osoba posiadająca kwalifikacje do sprawowania urzędu sędziowskiego.

Rektor (dyrektor) szkoły wyższej dostarcza specjalnej komisji dyscyplinarnej protokólanta, pomieszczeń i pomocy kancelaryjnej.
Postępowanie dyscyplinarne przed specjalną komisją dyscyplinarną wszczyna się na skutek postanowienia rektora (dyrektora) szkoły, zarządzenia Prezesa Rady Ministrów lub właściwego ministra, Rady Szkół Wyższych lub jej przewodniczącego.
Przewodniczący Rady Szkół Wyższych po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania (§ 3) zleca przeprowadzenie dochodzenia dyscyplinarnego audytorowi ustanowionemu przez siebie przy każdej specjalnej komisji dyscyplinarnej.

Audytor winien być z grona nauczającego i mieć w miarę możności wykształcenie prawnicze.

Audytor przy prowadzeniu dochodzenia przesłuchuje obwinionego, świadków i biegłych, spisuje protokóły z zeznań oraz spełnia wszelkie czynności wchodzące w zakres postępowania dyscyplinarnego.

Obwiniony winien mieć w toku dochodzenia dyscyplinarnego możność wypowiedzenia się co do stawianych zarzutów i co do wyników dochodzenia.

Odmowa obwinionego złożenia zeznań lub jakiekolwiek inne przyczyny uniemożliwiające mu zeznawanie nie wstrzymują dochodzenia.

Audytor przedstawia akta i wyniki dochodzeń ze swym wnioskiem specjalnej komisji dyscyplinarnej.

Wniosek audytora winien zawierać:

a)
nazwisko i imię oraz adres obwinionego,
b)
dokładne określenie zarzuconego czynu ze wskazaniem czasu, miejsca i innych okoliczności jego popełnienia,
c)
wniosek o przeprowadzenie rozprawy dyscyplinarnej lub o umorzenie sprawy,
d)
uzasadnienie wniosku.
Specjalna komisja dyscyplinarna obowiązana jest w terminie siedmiodniowym od chwili otrzymania wniosku audytora albo sprawę umorzyć albo wyznaczyć termin rozprawy albo wreszcie zwrócić akta audytorowi do uzupełniającego dochodzenia, wskazując, w jakim kierunku sprawa wymaga uzupełnienia. Dochodzenie w sprawach zwróconych do uzupełnienia winno być przez audytora niezwłocznie przeprowadzone.

Siedmiodniowy termin decyzji obowiązuje specjalną komisję dyscyplinarną także po ponownym otrzymaniu akt od audytora po ich uzupełnieniu wynikami dodatkowego dochodzenia.

Specjalna komisja dyscyplinarna podejmuje decyzje, przewidziane w § 7, oraz przeprowadza rozprawę w składzie przewodniczącego lub jego zastępcy i przynajmniej dwóch członków.
Na rozprawę należy zawezwać obwinionego, któremu doręcza się odpis wniosku audytora z pouczeniem, że w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa rozprawa będzie przeprowadzona i orzeczenie wydane zaocznie.

Komisja decyduje, czy niestawiennictwo obwinionego uznać należy za usprawiedliwione. W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa obwinionego rozprawę odracza się.

Przewodniczący zawiadamia o terminie rozprawy rektora, przewodniczącego Rady Szkół Wyższych oraz Ministerstwo Oświaty przy doręczeniu im odpisu wniosku audytora.

Rozprawę prowadzi się osobno dla każdego obwinionego lub łącznie dla wszystkich. W ostatnim przypadku wydaje się również łączne orzeczenie.

Rozprawa dyscyplinarna odbywa się ustnie. W razie potrzeby komisja przesłuchuje świadków i biegłych.

Podczas rozprawy audytor jest rzecznikiem oskarżenia.

Rozprawa dyscyplinarna jest tajna. Podczas rozprawy mogą być obecni profesorowie i docenci szkoły, do której uczęszcza obwiniony, przedstawiciele Rady Szkół Wyższych, delegowani przez Radę lub jej przewodniczącego, oraz delegat Ministerstwa Oświaty.

Narada członków kompletu orzekającego jest tajna. Orzeczenia zapadają większością głosów. Prócz członków kompletu orzekającego może być przy niej obecny tylko protokólant. Orzeczenie sporządza się na piśmie, które podpisują członkowie kompletu.
Przy wymierzaniu kar dyscyplinarnych komisja bierze pod uwagę stopień winy, doniosłość społeczną i skutki czynu jako też dotychczasowe zachowanie się winnego.
Orzeczenie winno zawierać:
a)
nazwiska członków specjalnej komisji dyscyplinarnej, którzy brali udział w rozprawie,
b)
nazwisko i imię obwinionego oraz szkołę i wydział, na którym studiuje,
c)
miejsce i datę rozprawy,
d)
ustalenie czynu zarzuconego obwinionemu.

Orzeczenie skazujące winno zawierać ponadto:

e)
ustalenie czynu przypisanego obwinionemu,
f)
wymiar kary.
Z przebiegu rozprawy dyscyplinarnej sporządza się protokół w którym należy podać dane wymienione w § 13 pkt a) -c), ponadto zaś nazwisko protokólanta, przesłuchanych świadków i biegłych oraz dokładne streszczenie przebiegu rozprawy.

Protokół podpisuje przewodniczący kompletu i protokólant.

Orzeczenie specjalnej komisji dyscyplinarnej ogłasza się obwinionemu ustnie, jeżeli jest obecny. Orzeczenie skazujące może być ponadto wywieszone w gmachu szkoły, której obwiniony jest słuchaczem, w przeznaczonym na to miejscu.

Odpis orzeczenia przesyła przewodniczący specjalnej komisji dyscyplinarnej obwinionemu oraz rektorowi (dyrektorowi) szkoły do wykonania. W razie pozbawienia obwinionego prawa studiów w szkołach wyższych odpis orzeczenia przesyła się rektorom (dyrektorom) wszystkich szkół.

Odpis protokółu i orzeczenia przesyła specjalna komisja dyscyplinarna do wiadomości Radzie Szkół Wyższych i Ministerstwu Oświaty.

Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w trybie przepisanym niniejszym rozporządzeniem powoduje zawieszenie obwinionego w prawach słuchacza na czas trwania postępowania dyscyplinarnego.
Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przed specjalną komisją dyscyplinarną powoduje umorzenie toczącego się już zwykłego postępowania dyscyplinarnego.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.