§ 27. - Specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.26

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 stycznia 2013 r.
§  27. 
1. 
Oceną końcową PES jest ocena wynikająca ze średniej arytmetycznej ocen z egzaminu testowego i ustnego.
2. 
W przypadku uzyskania przez osobę zdającą ocen bardzo dobrych z egzaminu testowego i egzaminu ustnego, osoba ta otrzymuje jako ocenę końcową PES ocenę bardzo dobrą z wyróżnieniem, gdy za taką oceną opowie się Zespół Egzaminacyjny przeprowadzający egzamin ustny tej osoby. Uzasadnienie wyróżnienia zamieszcza się w protokole indywidualnym PES.
3. 
Jeżeli PES składał się tylko z egzaminu ustnego, przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio.