§ 24. - Specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.26

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 stycznia 2013 r.
§  24. 
1. 
Lekarz, o którym mowa w art. 16r ust. 9 ustawy, w celu zwolnienia z części PES, składa do dyrektora CEM:
1)
wniosek o zwolnienie z części PES;
2)
dokumenty wskazane w przepisach w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z PES oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów;
3)
wniosek oraz dokumenty, o których mowa w § 22 ust. 1 i 2.
2. 
Dyrektor CEM weryfikuje dokumenty, o których mowa w ust. 1, pod względem formalnym oraz rozstrzyga o tym, czy są spełnione przesłanki, o których mowa w art. 16r ust. 9 ustawy, pozwalające na zwolnienie z części PES. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lekarz jest wzywany do ich usunięcia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek, o którym mowa w art. 16w ust. 3 ustawy, jest pozostawiany bez rozpoznania.
3. 
W przypadku stwierdzenia spełnienia przesłanek określonych w art. 16r ust. 9 ustawy pozwalających na zwolnienie danego lekarza z części PES, CEM zamieszcza informację o tym fakcie w indywidualnym protokole egzaminacyjnym tego lekarza.
4. 
Stwierdzenia spełnienia przesłanek określonych w art. 16r ust. 9 ustawy, pozwalających na zwolnienie danego lekarza z części PES, dokonuje się raz. W przypadku stwierdzenia spełnienia tych przesłanek nie jest wymagany ponowny wniosek lekarza, jeżeli będzie on zamierzał kolejny raz przystąpić do PES, z którego części został zwolniony.
5. 
Postępowania w zakresie określonym w ust. 1-3 nie można wszcząć, a wszczęte należy umorzyć, gdy lekarz wcześniej złożył daną część PES z wynikiem pozytywnym.