Rozdział 5 - Specjalizacja - Specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.213.1779

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 stycznia 2012 r.

Rozdział  5

Specjalizacja

§  13.
1.
Lekarz w tym samym czasie może odbywać tylko jedną specjalizację.
2.
Lekarz odbywa specjalizację zgodnie z programem specjalizacji.
2a. 15
 Lekarz odbywający specjalizację pełni w jednostce organizacyjnej prowadzącej specjalizację lub staż kierunkowy dyżury medyczne zgodnie z realizacją programu specjalizacji, w liczbie wynikającej z programu specjalizacji, lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym przepisami o czasie pracy pracowników zakładu opieki zdrowotnej.
3.
 Lekarz odbywający specjalizację jest obowiązany do zrealizowania wszystkich elementów programu specjalizacji danej specjalności, z zastrzeżeniem § 26 ust. 4.
4.
Specjalności, w których lekarz posiadający odpowiednią specjalizację I lub I i II stopnia lub tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny może uzyskać tytuł specjalisty w określonej podstawowej dziedzinie medycyny po odbyciu specjalizacji zgodnie z programem, o którym mowa w ust. 2, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
5.
Specjalności, w których lekarz posiadający odpowiednią specjalizację II stopnia lub specjalizację w zakresie medycyny rodzinnej może uzyskać tytuł specjalisty w określonej szczegółowej dziedzinie medycyny albo lekarz posiadający tytuł specjalisty w odpowiedniej podstawowej dziedzinie medycyny może uzyskać tytuł specjalisty w określonej szczegółowej dziedzinie medycyny, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  14.
1.
Lekarz może odbywać specjalizację na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, zawartej z jednostką organizacyjną prowadzącą specjalizację na czas określony, w celu doskonalenia zawodowego, obejmującego realizację programu specjalizacji, zwanej dalej "rezydenturą".
2.
Lekarz może również odbywać specjalizację w ramach:
  1)
umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony okresem trwania specjalizacji z jednostką organizacyjną prowadzącą specjalizację;
  2)
płatnego urlopu szkoleniowego udzielanego pracownikowi na czas trwania określonej specjalizacji na podstawie odrębnych przepisów;
  3)
poszerzenia zajęć programowych dziennych studiów doktoranckich o program specjalizacji zgodny z kierunkiem tych studiów i udzielonego urlopu szkoleniowego lub urlopu bezpłatnego, a po ukończeniu tych studiów - w trybie określonym w pkt 1, 2, 4 lub 5;
  4)
umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony, z jednostką organizacyjną inną niż wymieniona w § 11 ust. 1, zapewniającą realizację części programu specjalizacji w zakresie form, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, 4 i 6, i w ramach płatnych urlopów szkoleniowych udzielanych pracownikowi na czas niezbędny do zrealizowania pozostałej części programu specjalizacji w jednostce organizacyjnej prowadzącej specjalizację lub odpowiednio prowadzącej staż kierunkowy;
  5)
umowy cywilnoprawnej o szkolenie specjalizacyjne, zawartej z jednostką organizacyjną prowadzącą specjalizację; jednostka organizacyjna prowadząca specjalizację nie pobiera od lekarza opłat za to szkolenie.
3. 16
 Lekarz odbywający specjalizację w ramach rezydentury może być uczestnikiem stacjonarnych studiów doktoranckich. Odbywanie stacjonarnych studiów doktoranckich nie zwalnia tego lekarza z obowiązków określonych w § 15 ust. 1 oraz pełnienia dyżurów lub wykonywania pracy, o których mowa w § 13 ust. 2a.
4.
 Lekarz cudzoziemiec zamierzający wykonywać lub wykonujący zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w celu odbycia szkolenia podyplomowego lub uzyskania stopnia naukowego, posiadający wizę pobytową lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zdrowia, może odbywać specjalizację na zasadach określonych w przepisach o odbywaniu studiów i uczestniczeniu w badaniach naukowych i szkoleniach przez osoby niebędące obywatelami polskimi oraz o zasadach odpłatności za te studia i szkolenia.
5.
Lekarz cudzoziemiec posiadający prawo wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przyznane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy odbywa specjalizację na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
§  15.
1.
Lekarz odbywa specjalizację przez cały okres jej trwania w czasie równym czasowi pracy lekarza zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 32g ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.3)).
2.
Lekarzowi pełniącemu dyżur medyczny w ramach realizacji programu danej specjalizacji przysługuje wynagrodzenie:
  1) 17
 na podstawie umowy o pracę albo na podstawie umowy cywilnoprawnej o pełnienie dyżurów, jeżeli lekarz odbywa specjalizację w trybie, o którym mowa w § 14 ust. 1 oraz w ust. 2 pkt 1 i 4, albo
  2)
na podstawie umowy o pełnienie dyżurów, w określonej liczbie, z jednostką organizacyjną prowadzącą specjalizację lub staż kierunkowy, jeżeli lekarz odbywa specjalizację odpowiednio w trybie, o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt 2, 3 i 5, albo na zasadach, o których mowa w § 14 ust. 4, albo odbywa staż szkoleniowy lub kierunkowy w tej jednostce w ramach urlopu szkoleniowego.
3. 18
 Decyzja w sprawie wyboru formy umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, należy do kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej specjalizację lub staż kierunkowy.
§  16.
1.
Okres trwania specjalizacji odbywanej na zasadach, o których mowa w § 14 ust. 2 albo 4, może być przedłużony nie więcej niż o połowę okresu trwania specjalizacji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
1a. 19
 Okres trwania specjalizacji odbywanej na zasadach, o których mowa w § 14 ust. 2 albo 4, ulega przedłużeniu nie więcej niż o połowę okresu jej trwania z przyczyn określonych w § 17 ust. 3 oraz z powodu przerwy w odbywaniu specjalizacji:
  1)
nie dłuższej niż rok, w przypadku nieuznania lekarzowi stażu szkoleniowego za granicą, o którym mowa w § 26 ust. 5;
  2)
wynikającej z jej realizacji w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o program tej specjalizacji, o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt 3;
  3)
wynikającej z procedur zmiany trybu i miejsca odbywania specjalizacji.
2.
Okres trwania specjalizacji odbywanej na zasadach, o których mowa w § 14 ust. 2, może być dodatkowo przedłużony o okres udzielonego lekarzowi przez pracodawcę urlopu wychowawczego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
3.
Okres trwania specjalizacji odbywanej na zasadach, o których mowa w § 14 ust. 2 i 4, ulega przedłużeniu o okres oczekiwania na miejsce szkoleniowe w innej jednostce, jeżeli jednostka szkoląca przestaje spełniać wymagania określone w § 11 ust. 2.
§  17.
1.
Umowa o pracę w ramach rezydentury zawierana jest na podstawie skierowania, o którym mowa w § 22 ust. 5 pkt 1.
2.
Okres, na jaki zawierana jest umowa o pracę w ramach rezydentury, odpowiada okresowi trwania specjalizacji.
3. 20
 Okres trwania specjalizacji w ramach rezydentury ulega przedłużeniu o czas nieobecności w pracy:
  1)
w przypadkach określonych w art. 92, 176-179, 185, 187 i 188 Kodeksu pracy;
  2)
w przypadkach przewidzianych w art. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 oraz z 2006 r. Nr 221, poz. 1615);
  3)
z powodu urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę, jednak nie dłużej niż 3 miesiące w okresie trwania specjalizacji.
4.
Przedłużenie okresu trwania specjalizacji w ramach rezydentury łącznie nie może być dłuższe niż o rok, z zastrzeżeniem ust. 5.
5.
Okres trwania specjalizacji w ramach rezydentury może ulec dodatkowo przedłużeniu o czas:
  1)
udzielonego przez pracodawcę urlopu wychowawczego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, nie dłuższy jednak niż o rok;
  2)
urlopu bezpłatnego, nie dłuższego niż rok, udzielonego przez pracodawcę w celu odbycia stażu zagranicznego zgodnego z programem odbywanej specjalizacji, po uzyskaniu zgody kierownika specjalizacji - w przypadku nieuzyskania zgody ministra właściwego do spraw zdrowia na uznanie tego stażu za równoważny ze zrealizowaniem odpowiedniej części programu specjalizacji, z zastrzeżeniem § 26 ust. 4-6;
  3)
oczekiwania na miejsce szkoleniowe w innej jednostce, jeżeli macierzysta jednostka szkoląca przestaje spełniać wymagania określone w § 11 ust. 2, na skutek czego zostaje rozwiązana umowa o pracę.
6.
W przypadku przedłużenia okresu trwania specjalizacji w ramach rezydentury, o którym mowa w ust. 3 i 5, jednostka organizacyjna prowadząca specjalizację zawiera z lekarzem umowę o pracę na czas określony, odpowiadający sumie okresów przedłużających specjalizację.
7.
Umowa o pracę w ramach rezydentury zawierana jest odpowiednio z dniem 1 marca albo 1 sierpnia każdego roku, z zastrzeżeniem § 22 ust. 6 oraz § 28 ust. 1 pkt 3.
8.
W przypadku rozwiązania umowy o pracę w ramach rezydentury przed ukończeniem specjalizacji, lekarz powinien kontynuować odbywanie tej specjalizacji w trybie określonym w § 14 ust. 2, z zastrzeżeniem § 28 ust. 1 pkt 1, 2 i 5.
9. 21
 Lekarz, który odbywał specjalizację w podstawowej lub szczegółowej dziedzinie medycyny w ramach rezydentury, nie może ubiegać się ponownie o odbywanie innej specjalizacji w tym trybie, z zastrzeżeniem ust. 9a.
9a.
  22  W szczególnie uzasadnionym przypadku spowodowanym stanem zdrowia lekarza minister właściwy do spraw zdrowia może wyrazić zgodę na ponowne ubieganie się przez niego o odbywanie specjalizacji w ramach rezydentury w innej podstawowej dziedzinie medycyny.
10.
 Lekarzowi odbywającemu specjalizację w trybie § 14 ust. 2:
  1)
z którym została rozwiązana umowa o pracę, z wyjątkiem rozwiązania umowy w trybie art. 52 § 1 Kodeksu pracy, albo
  2)
który ukończył studia doktoranckie

- a do zakończenia specjalizacji pozostało mu nie więcej niż 1/3 okresu jej odbywania, minister właściwy do spraw zdrowia może przyznać na ten okres, na wniosek kierownika specjalizacji, etat rezydencki w celu dokończenia specjalizacji - w ramach posiadanych środków na rezydentury.

11.
Do wniosku kierownika specjalizacji, o którym mowa w ust. 10, dołącza się kopie dokumentów potwierdzających okoliczności określone w tym przepisie, a w szczególności kartę szkolenia specjalizacyjnego, zaświadczenie o ukończeniu studiów doktoranckich, dokument potwierdzający rozwiązanie stosunku pracy, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, poświadczenie zatrudnienia w jednostce prowadzącej specjalizację lub oddelegowania do tej jednostki.
12. 23
 Za zgodą kierownika specjalizacji lekarz odbywający specjalizację w ramach rezydentury może wnioskować do pracodawcy o skrócenie okresu przedłużenia umowy, o którym mowa w ust. 3 i 5 pkt 1, jednak o okres nie dłuższy niż 30 dni.
13.
  24  Przepisy ust. 12 stosuje się również do lekarzy odbywających specjalizację w trybie innym niż rezydentura.
14.
  25  W uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw zdrowia może wyrazić zgodę na dodatkowe przedłużenie okresu trwania specjalizacji odbywanej w trybie określonym w § 14 ust. 1 i 2.
§  18.
1.
Lekarz może rozpocząć specjalizację w wybranej specjalności, jeżeli posiada prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został zakwalifikowany do jej odbywania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, a w przypadku lekarza cudzoziemca, o którym mowa w § 14 ust. 4, jeżeli uzyskał zgodę ministra właściwego do spraw zdrowia na odbywanie danej specjalizacji oraz posiada prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przyznane na podstawie art. 7 ust. 1a ustawy.
2. 26
 W celu przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego lekarz składa wniosek o rozpoczęcie specjalizacji w danej dziedzinie medycyny do WCZP, na którego obszarze zamierza odbywać specjalizację, w terminach do dnia 28 lutego lub do dnia 30 września każdego roku.
3.
 W celu uzyskania zgody, o której mowa w § 14 ust. 4, lekarz cudzoziemiec składa wniosek do ministra właściwego do spraw zdrowia, w terminach określonych w ust. 2.
4.
Lekarz pozostający w stosunku pracy, zamierzający odbywać specjalizację w innym trybie niż rezydentura, może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, po uzyskaniu zgody pracodawcy na odbywanie specjalizacji w określonym trybie, z zastrzeżeniem ust. 5.
5.
Lekarz będący uczestnikiem studiów doktoranckich może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, po uzyskaniu zgody kierownika studiów doktoranckich, a jeżeli pozostaje w stosunku pracy - również pracodawcy na odbywanie specjalizacji w trybie, o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt 3.
6.
Lekarz cudzoziemiec może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, po uzyskaniu zgody kierownika właściwej jednostki organizacyjnej na odbywanie specjalizacji w ramach posiadanych przez nią wolnych miejsc szkoleniowych w tej dziedzinie medycyny.
7.
Lekarz ubiegający się o odbywanie specjalizacji może być w danym terminie dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego tylko w jednej dziedzinie medycyny i tylko w jednym WCZP.
8.
Lekarz ubiegający się o odbywanie specjalizacji składa oświadczenie, że złożył wniosek o rozpoczęcie specjalizacji tylko w jednym WCZP.
9.
Wzory wniosków, o których mowa w ust. 2 i 3, określają załączniki nr 4 i 5 do rozporządzenia.
§  19. 27
1.
 Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza WCZP dwa razy w roku w terminach: od dnia 1 marca do dnia 31 marca oraz od dnia 1 października do dnia 31 października.
2.
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie specjalizacji oraz postępowanie konkursowe.
3.
Postępowanie konkursowe obejmuje i uwzględnia:
  1)
w przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specjalizacji:
a)
jeżeli nie posiada żadnej lub odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia bądź tytułu specjalisty - wynik Lekarskiego Egzaminu Państwowego, zwanego dalej "LEP", albo, w przypadku lekarza dentysty, Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego, zwanego dalej "L-DEP",
b)
jeżeli posiada odpowiednią specjalizację I lub II stopnia bądź tytuł specjalisty - wynik egzaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES albo wynik LEP/L-DEP, na podstawie którego lekarz może uzyskać najkorzystniejszą liczbę punktów w tym postępowaniu,
c) 28
 w trybie § 14 ust. 2 również punkty dodatkowe - za posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych, odpowiedni okres zatrudnienia w jednostce akredytowanej zgodny z kierunkiem specjalizacji, publikacje w czasopismach naukowych zamieszczonych w wykazie czasopism sporządzonym przez ministra właściwego do spraw nauki dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych,
  2)
średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku - w przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie i w tym samym WCZP identycznej liczby punktów za LEP/L-DEP albo liczby punktów za egzamin w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES;
  3)
rozmowę kwalifikacyjną - w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów również za średnią ocen z okresu studiów.
4. 29
 Wynik postępowania konkursowego stanowi procent maksymalnej liczby punktów uzyskanych z LEP/L-DEP albo egzaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES oraz punktów dodatkowych, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. c, i dodatkowo średniej ocen uzyskanych w okresie studiów lub dodatkowo rozmowy kwalifikacyjnej w przypadkach określonych w ust. 3 pkt 2 i 3.
5.
 Maksymalna liczba punktów w postępowaniu konkursowym:
  1)
za LEP/L-DEP uwzględnia maksymalną liczbę punktów za LEP/L-DEP określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy;
  2)
z egzaminu specjalizacyjnego w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES wynosi 200 punktów, przy czym:
a)
za ocenę 3,0 otrzymuje się 116 punktów,
b)
za ocenę 3,1-3,5 otrzymuje się 128 punktów,
c)
za ocenę 3,6-3,9 otrzymuje się 140 punktów,
d)
za ocenę 4,0 otrzymuje się 152 punkty,
e)
za ocenę 4,1-4,5 otrzymuje się 164 punkty,
f)
za ocenę 4,6-4,9 otrzymuje się 176 punktów,
g)
za ocenę 5,0 otrzymuje się 188 punktów,
h)
za ocenę 5,0 z wyróżnieniem otrzymuje się 200 punktów;
  2a) 30
 punkty dodatkowe za:
a)
posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych - 5 punktów,
b)
co najmniej 3-letni okres zatrudnienia lub stosunku służbowego do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego, tj. do dnia 28 lutego lub do dnia 30 września, w pełnym wymiarze czasu pracy w jednostce akredytowanej zgodny z kierunkiem specjalizacji - 5 punktów,
c)
publikacje, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. c - maksymalnie 5 punktów (po 0,5 punktu za udział w jednej publikacji);
  3)
za średnią ocen uzyskanych w okresie studiów wynosi 6 punktów;
  4)
z rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 15 punktów (3 pytania po 5 punktów);
  5)
w przypadku braku dokumentu potwierdzającego ocenę za test stanowiący część składową za egzamin w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia - wynosi 140 punktów przyznanych lekarzowi za zaliczenie testu;
  6)
w przypadku braku dokumentu potwierdzającego uzyskanie oceny za egzamin w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia - wynosi 140 punktów przyznanych lekarzowi za posiadanie I lub II stopnia specjalizacji.
6.
Do odbywania specjalizacji kwalifikuje się lekarzy, w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc przyznanych na dane postępowanie kwalifikacyjne w danej dziedzinie medycyny w danym województwie, w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym, z wyjątkiem lekarzy, których komisja, o której mowa w ust. 8, nie zakwalifikowała do jej odbywania w poszczególnych trybach.
7.
W przypadku konieczności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w ust. 3 pkt 3, postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają powoływane i odwoływane przez właściwego wojewodę Państwowe Komisje Specjalizacyjne, zwane dalej "PKS".
8.
W skład PKS wchodzą lekarze specjaliści w dziedzinie medycyny objętej postępowaniem kwalifikacyjnym, a w szczególności:
  1)
właściwy konsultant wojewódzki jako przewodniczący komisji;
  2)
przedstawiciel właściwej Okręgowej Rady Lekarskiej, zwanej dalej "ORL";
  3)
przedstawiciel właściwego towarzystwa naukowego;
  4)
przedstawiciel WCZP.
9.
WCZP kieruje lekarza ubiegającego się o rozpoczęcie specjalizacji do odpowiedniej komisji, o której mowa w ust. 7.
10. 31
 Lekarz może się zwrócić do wojewody o weryfikację postępowania kwalifikacyjnego, odpowiednio, w terminie 20 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej wojewody listy lekarzy zakwalifikowanych do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego i listy lekarzy niezakwalifikowanych do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego.
§  20.
1.
Lekarz, który nie został zakwalifikowany do odbywania specjalizacji w ramach rezydentury w podstawowej dziedzinie medycyny, po odbyciu postępowania kwalifikacyjnego w tym trybie, może wystąpić z wnioskiem do ministra właściwego do spraw zdrowia, za pośrednictwem WCZP, po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego konsultanta wojewódzkiego, o przyznanie rezydentury w tej dziedzinie medycyny.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, lekarz może złożyć w terminie od dnia 15 sierpnia do dnia 15 września, po uzyskaniu informacji z WCZP o wolnych miejscach szkoleniowych w danej dziedzinie medycyny oraz o możliwości odbywania specjalizacji w ramach rezydentury.
3.
Właściwe WCZP przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wniosek lekarza, o którym mowa w ust. 1, wraz z potwierdzeniem posiadania wolnego miejsca szkoleniowego w danej dziedzinie medycyny na obszarze województwa i informacją o terminie, w jakim lekarz przeszedł postępowanie kwalifikacyjne, oraz liczbie punktów uzyskanych przez lekarza w postępowaniu kwalifikacyjnym.
4.
Minister właściwy do spraw zdrowia po otrzymaniu wniosku i danych, o których mowa w ust. 3, może przyznać rezydenturę lekarzowi, o którym mowa w ust. 1, w ramach posiadanych środków na rezydentury, o czym informuje lekarza i właściwe WCZP.
5.
Rezydentura, o której mowa w ust. 4, przyznawana jest na podstawie wyniku postępowania kwalifikacyjnego lekarzom, którzy w danej dziedzinie medycyny uzyskali najwyższe wyniki.
6.
WCZP kieruje lekarza, któremu minister właściwy do spraw zdrowia przyznał rezydenturę, do odbycia specjalizacji w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia jej przyznania.
7.
Lekarz, który otrzymał skierowanie, o którym mowa w ust. 6, zgłasza się do jednostki organizacyjnej wskazanej w skierowaniu, w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia otrzymania skierowania.
8.
Jednostka organizacyjna wskazana w skierowaniu zawiera z lekarzem, któremu minister właściwy do spraw zdrowia przyznał rezydenturę, umowę o pracę nie później niż do dnia 31 października.
§  21.
1.
Lekarz, lekarz dentysta posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, który zamierza przystąpić do egzaminu, o którym mowa w § 19 ust. 3 pkt 1 lit. a, składa w WCZP wniosek o przystąpienie do egzaminu, zawierający:
  1)
imię i nazwisko;
  2)
adres zamieszkania;
  3)
numer PESEL albo datę i miejsce urodzenia w odniesieniu do lekarza cudzoziemca;
  4)
numer rejestracyjny izby lekarskiej.
2. 32
 Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć w terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy.
3.
 WCZP przekazuje Centrum Egzaminów Medycznych, zwanemu dalej "CEM", listę lekarzy zawierającą dane, o których mowa w ust. 1, nie później niż po upływie 5 dni od odpowiedniego terminu wskazanego w ust. 2.
4.
Dyrektor CEM zawiadamia zdającego o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu nie później niż 14 dni przed jego rozpoczęciem.
§  22.
1. 33
 Na podstawie przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego oraz uwzględniając liczby miejsc szkoleniowych, o których mowa w § 30 ust. 3, WCZP sporządza listę lekarzy zakwalifikowanych do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego i listę lekarzy niezakwalifikowanych do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego i przedstawia je wojewodzie do zatwierdzenia. Listy zawierają imiona i nazwiska lekarzy. Lista lekarzy zakwalifikowanych do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego zawiera ponadto określenie trybu odbywania tego szkolenia. Lista lekarzy niezakwalifikowanych do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego zawiera pouczenie dotyczące weryfikacji, o której mowa w § 19 ust. 10.
2.
  34  Zatwierdzone listy, o których mowa w ust. 1, po wprowadzeniu kodu w miejsce danych osobowych lekarza, udostępnia się na stronie internetowej wojewody oraz do wglądu w siedzibie WCZP.
3.
 WCZP kieruje lekarza do odbywania specjalizacji w wybranej przez niego jednostce organizacyjnej, w ramach posiadanych przez nią wolnych miejsc szkoleniowych w danej dziedzinie medycyny, uwzględniając w kolejności:
  1)
wynik postępowania kwalifikacyjnego;
  2)
miejsce zatrudnienia w jednostce organizacyjnej, o której mowa w § 11;
  3)
uzyskanie rezydentury;
  4)
wstępną akceptację kierownika jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 11.
4.
Jeżeli w wyniku postępowania kwalifikacyjnego do odbywania specjalizacji w danej dziedzinie medycyny zakwalifikowało się co najmniej dwóch lekarzy posiadających I stopień specjalizacji, deklarujących we wniosku jej odbywanie w trybie określonym w § 14 ust. 2 pkt 4, WCZP może skierować do jednostki organizacyjnej, na jedno wolne miejsce szkoleniowe, tych lekarzy w liczbie umożliwiającej realizację programu specjalizacji, ustalonej przez kierownika komórki organizacyjnej, na podstawie harmonogramu ich szkolenia opracowanego przez kierownika lub kierowników specjalizacji w porozumieniu z konsultantem wojewódzkim.
5.
Lekarzowi, który został zakwalifikowany do odbywania specjalizacji, lekarzowi, o którym mowa w § 45 ust. 1, i lekarzowi cudzoziemcowi, o którym mowa w § 14 ust. 4, WCZP wydaje:
  1)
skierowanie do odbywania specjalizacji w określonej jednostce organizacyjnej ze wskazaniem trybu i okresu jej odbywania;
  2)
kartę szkolenia specjalizacyjnego;
  3)
indeks wykonanych zabiegów i procedur medycznych;
  4)
informację o obowiązującym programie specjalizacji.
6. 35
 WCZP kieruje lekarza do odbycia specjalizacji, po przedstawieniu przez niego dokumentu "Prawo wykonywania zawodu lekarza" albo "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty" w terminie nie dłuższym niż do dnia 15 listopada lub do dnia 15 kwietnia.
7.
 Jednostka organizacyjna posiadająca wolne miejsca szkoleniowe w danej dziedzinie medycyny, umożliwia odbywanie specjalizacji lekarzowi skierowanemu do jej odbywania w tej jednostce.
8.
Lekarz odbywający specjalizację, w szczególnie uzasadnionym przypadku albo w przypadku likwidacji jednostki organizacyjnej, w której odbywa specjalizację, bądź zaprzestania spełniania wymagań, o których mowa w § 11 ust. 2, jest kierowany przez WCZP, w pierwszej kolejności, do kontynuowania specjalizacji w innej jednostce organizacyjnej, w ramach posiadanych przez nią wolnych miejsc szkoleniowych.
9.
Po podjęciu przez organ założycielski uchwały o likwidacji zakładu opieki zdrowotnej zatrudniającego rezydentów - zakład ten jest obowiązany do:
  1)
wypowiedzenia umów, o których mowa w § 30 ust. 7 i 8, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia;
  2)
zawiadomienia WCZP o tym fakcie celem skierowania rezydentów do innych jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji.
10. 36
 Jeżeli jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 8, znajduje się na obszarze innego województwa, zmiana miejsca szkolenia następuje po wyrażeniu zgody przez WCZP oraz konsultanta wojewódzkiego województwa, na którego obszarze lekarz ma kontynuować odbywanie specjalizacji.
11.
 Lekarz rezydent, który został zakwalifikowany do odbywania specjalizacji w trybie rezydentury, może zmienić miejsce odbywania specjalizacji poza terenem województwa, nie wcześniej niż po upływie jednego roku, chyba że jednostka organizacyjna, w której lekarz odbywa specjalizację, uległa likwidacji lub przestała spełniać wymagania, o których mowa w § 11 ust. 2.
12.
Wzór karty szkolenia specjalizacyjnego, o której mowa w ust. 5 pkt 2, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
13.
Indeks wykonanych zabiegów i procedur medycznych, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
§  23.
1.
WCZP prowadzi rejestr lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację na obszarze danego województwa, zwany dalej "rejestrem".
2.
Rejestr jest prowadzony w systemie ewidencyjno-informatycznym, według niżej określonego układu danych:
  1)
numer wpisu do rejestru składający się z ciągu kolejnych znaków:
a)
dwucyfrowego symbolu województwa, będącego pierwszym członem identyfikatora jednostek podziału terytorialnego określonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.4)),
b)
czterocyfrowego kodu specjalizacji, zgodnie z wykazem kodów specjalizacji w określonych dziedzinach medycyny, stanowiącego załącznik nr 8 do rozporządzenia,
c)
jednocyfrowego oznaczenia zawodu lekarza, lekarza dentysty:

1 - dla lekarza,

2 - dla lekarza dentysty,

3 - dla lekarza posiadającego jednocześnie tytuł zawodowy lekarza i lekarza dentysty,

d)
siedmiocyfrowego numeru prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty;
  2)
imię (imiona) i nazwisko lekarza;
  3)
nazwisko rodowe;
  4)
obywatelstwo;
  5)
data i miejsce urodzenia w przypadku lekarza cudzoziemca;
  6)
numer PESEL;
  7)
numer rejestracyjny lekarza w okręgowej izbie lekarskiej;
  8)
numer seryjny i data wystawienia dokumentu "Prawo wykonywania zawodu lekarza" lub "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty";
  9)
posiadane specjalizacje oraz rok ich uzyskania;
  10)
data i wynik zakończenia postępowania kwalifikacyjnego;
  11)
numer i data decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie wyrażenia zgody na odbywanie specjalizacji przez lekarza cudzoziemca;
  12)
tryb odbywania specjalizacji lub zasady finansowania specjalizacji odbywanej przez lekarza cudzoziemca;
  13)
data i numer skierowania do odbywania specjalizacji;
  14)
numer karty szkolenia specjalizacyjnego oraz indeksu zabiegów i procedur medycznych;
  15)
nazwa i adres jednostki organizacyjnej oraz nazwa komórki organizacyjnej, w której odbywana jest specjalizacja;
  16)
imię i nazwisko kierownika specjalizacji, posiadane specjalizacje, stanowisko;
  17)
data rozpoczęcia i zakończenia szkolenia specjalizacyjnego;
  18)
data przedłużenia szkolenia specjalizacyjnego i okres, o jaki szkolenie to zostało przedłużone;
  19)
data uzyskania zaliczenia PES;
  20)
adnotacje dotyczące przeniesienia się lekarza w celu odbywania specjalizacji z obszaru innego województwa, przyczyny przeniesienia, nazwa jednostki organizacyjnej, w której lekarz odbywał dotychczas specjalizację, tryb odbywania specjalizacji, nazwisko i imię dotychczasowego kierownika specjalizacji, dotychczasowy okres trwania specjalizacji;
  21)
adnotacje dotyczące wykreślenia lekarza z rejestru.
§  24.
1.
O rozpoczęciu przez lekarza specjalizacji WCZP powiadamia okręgową izbę lekarską, zwaną dalej "OIL", której lekarz jest członkiem, a w przypadku lekarza, o którym mowa w § 14 ust. 4, także ministra właściwego do spraw zdrowia.
2.
WCZP przekazuje do CMKP, po przeprowadzonych postępowaniach kwalifikacyjnych, aktualne informacje o lekarzach odbywających specjalizację.
3.
CMKP prowadzi rejestr lekarzy odbywających specjalizację na terenie kraju, zawierający dane, o których mowa w § 23 ust. 2.
§  25.
1.
Kierownikiem specjalizacji jest lekarz specjalista w dziedzinie medycyny będącej przedmiotem specjalizacji, a w uzasadnionych przypadkach - w pokrewnej dziedzinie medycyny.
2. 37
 Lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne pod kierunkiem wybranego przez siebie lekarza, spośród lekarzy wykonujących swój zawód na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2a, albo wykonującego zawód na podstawie stosunku służby w podmiocie uprawnionym do prowadzenia specjalizacji albo spośród lekarzy, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 6 i 7, wyznaczonych przez kierownika tego podmiotu w uzgodnieniu z kierownikiem oddziału szpitalnego lub komórki organizacyjnej prowadzącej szkolenie specjalizacyjne, w porozumieniu z konsultantem wojewódzkim w danej dziedzinie medycyny lub odpowiednio z właściwym konsultantem powołanym do realizacji zadań związanych z obronnością kraju, zwanego dalej "kierownikiem specjalizacji" - za jego zgodą.
3.
 Lekarz odbywa staż kierunkowy pod kierunkiem lekarza specjalisty w danej dziedzinie medycyny, a w uzasadnionych przypadkach - w pokrewnej dziedzinie medycyny, wyznaczonego przez kierownika jednostki organizacyjnej, w której odbywa staż kierunkowy, w porozumieniu z właściwym konsultantem, o którym mowa w ust. 2, i kierownikiem specjalizacji.
4. 38
 Kierownik specjalizacji oraz lekarz specjalista kierujący stażem kierunkowym mogą prowadzić jednocześnie specjalizację nie więcej niż trzech lekarzy.
5.
  39  Kierownik specjalizacji jednocześnie może dodatkowo kierować stażem kierunkowym nie więcej niż dwóch lekarzy.
§  26.
1.
Kierownik specjalizacji jest odpowiedzialny za ustalanie rocznych szczegółowych planów odbywania specjalizacji, w tym za ustalenie miejsc odbywania staży kierunkowych, w sposób zapewniający realizację programu specjalizacji, w okresie nie krótszym niż 1 miesiąc od rozpoczęcia kolejnego roku odbywanej specjalizacji.
2.
Kierownik specjalizacji, który nie dopełnił obowiązku ustalenia szczegółowego planu odbywania specjalizacji w terminie, o którym mowa w ust. 1, może zostać pozbawiony funkcji kierownika specjalizacji - przez kierownika jednostki, w porozumieniu z właściwym konsultantem wojewódzkim.
3.
Do obowiązków kierownika specjalizacji należy w szczególności:
  1)
sprawowanie nadzoru nad realizacją planu odbywania specjalizacji;
  2)
ustalanie lekarzowi, który odbywa specjalizację w trybie, o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt 4, zakresu oraz terminów realizacji szczegółowego programu specjalizacji w jednostce organizacyjnej prowadzącej specjalizację;
  3)
wyznaczenie lekarzowi pacjentów do prowadzenia, konsultowanie i ocenianie proponowanych przez niego badań diagnostycznych i ich interpretacji, rozpoznania choroby, sposobu leczenia, rokowania i zaleceń dla pacjenta;
  4)
bezpośredni nadzór nad wykonywaniem przez lekarza zabiegów diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, objętych programem specjalizacji, do czasu nabycia przez lekarza umiejętności samodzielnego ich wykonywania;
  5)
bezpośredni udział w wykonywanym przez lekarza zabiegu operacyjnym albo stosowanej metodzie leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta, do czasu nabycia przez lekarza umiejętności samodzielnego ich wykonywania lub stosowania;
  6)
ustalanie harmonogramu dyżurów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 6, w tym decydowanie o dopuszczeniu lekarza do samodzielnego pełnienia dyżuru;
  7)
ocenianie przygotowanych przez lekarza opracowań teoretycznych objętych programem specjalizacji, pracy poglądowej lub oryginalnej;
  8)
występowanie do pracodawcy lekarza odbywającego specjalizację lub odpowiednio kierownika studium doktoranckiego z wnioskiem o udzielenie mu urlopu szkoleniowego albo odpowiednio o zwolnienie go z obowiązku uczestniczenia w zajęciach programowych w ramach studiów doktoranckich, w celu odbycia staży kierunkowych i kursów określonych w programie specjalizacji;
  9)
kierowanie do odbycia staży kierunkowych w innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 11 ust. 3;
  10)
kierowanie lekarza na kursy szkoleniowe;
  11)
przeprowadzanie sprawdzianów z nabytych przez lekarza umiejętności praktycznych;
  12)
przeprowadzanie kolokwiów i sprawdzianów przewidzianych w programie specjalizacji;
  13)
potwierdzanie uczestniczenia w wykonywaniu oraz wykonania określonych zabiegów i procedur medycznych, w liczbie ustalonej w programie specjalizacji, w indeksie wykonanych zabiegów i procedur medycznych;
  14)
wystawianie opinii zawodowej, w tym dotyczącej uzdolnień i predyspozycji zawodowych, umiejętności manualnych, stosunku do pacjentów i współpracowników, zdolności organizacyjnych i umiejętności pracy w zespole;
  15)
wnioskowanie do WCZP o przerwanie kontynuowania specjalizacji przez lekarza, który nie realizuje lub nie może realizować programu specjalizacji;
  16)
potwierdzanie odbycia szkolenia zgodnie z programem specjalizacji w karcie szkolenia specjalizacyjnego;
  17) 40
 poinformowanie pracodawcy lekarza odbywającego specjalizację w trybie rezydentury oraz WCZP o zakończeniu szkolenia, zgodnie z programem specjalizacji określonym w trybie, o którym mowa w ust. 4 i 6, w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia tego faktu w karcie szkolenia celem rozwiązania umowy o pracę, o której mowa w § 14 ust. 1.
3a.
  41  Kierownik specjalizacji potwierdza lekarzowi odbycie szkolenia zgodnie z programem specjalizacji w karcie szkolenia specjalizacyjnego nie wcześniej niż z dniem rozwiązania umowy, o której mowa w § 14 ust. 1, z uwzględnieniem ust. 3b oraz § 17.
3b.
  42  W przypadku gdy lekarzowi odbywającemu specjalizację w trybie rezydentury do zakończenia umowy o pracę, o której mowa w § 14 ust. 1, z uwzględnieniem § 17, lub zakończenia specjalizacji w trybie innym niż rezydentura pozostał do wykorzystania urlop wypoczynkowy, kierownik specjalizacji może potwierdzić odbycie szkolenia zgodnie z programem specjalizacji w karcie szkolenia specjalizacyjnego nie wcześniej niż z dniem poprzedzającym rozpoczęcie tego urlopu.
4.
 Kierownik specjalizacji w pierwszym roku trwania specjalizacji może wystąpić do ministra właściwego do spraw zdrowia, za pośrednictwem CMKP, z wnioskiem o uznanie za równoważne ze zrealizowaniem elementów określonych w programie danej specjalizacji stażu szkoleniowego, obejmującego szkolenie i uczestniczenie w wykonywaniu oraz wykonanie zabiegów lub procedur medycznych, staży kierunkowych lub kursów szkoleniowych odbytych za granicą lub w kraju, w jednostce upoważnionej do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego, i ewentualne skrócenie odbywanej specjalizacji, jeżeli okres od dnia ich ukończenia do dnia rozpoczęcia przez lekarza specjalizacji nie jest dłuższy niż 5 lat.
4a. 43
 Kierownik specjalizacji może, za pośrednictwem dyrektora CMKP, wystąpić do ministra właściwego do spraw zdrowia z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, również po upływie pierwszego roku trwania specjalizacji, jeżeli zaistnieją okoliczności potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. We wniosku kierownik specjalizacji przedstawia szczegółowe uzasadnienie zawierające opis zaistniałego stanu faktycznego i stosowną dokumentację.
5.
 Kierownik specjalizacji może wystąpić do ministra właściwego do spraw zdrowia, za pośrednictwem CMKP, z wnioskiem o uznanie okresu odbywania specjalizacji lekarzowi, który zrealizował staż szkoleniowy za granicą w okresie aktualnie odbywanej specjalizacji w jednostce uprawnionej do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego.
6. 44
 Minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek Dyrektora CMKP, na podstawie opinii zespołu ekspertów, o którym mowa w § 41 ust. 5, może uznać staże i szkolenia, o których mowa w ust. 4, za równoważne ze zrealizowaniem części programu specjalizacji i skrócić lekarzowi okres odbywania specjalizacji, jednak nie więcej niż o 1/3.
6a.
  45  Minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek Dyrektora CMKP, na podstawie opinii zespołu ekspertów, o którym mowa w § 41 ust. 5, może uznać staże i szkolenia, o których mowa w ust. 4, za równoważne ze zrealizowaniem części programu specjalizacji i skrócić lekarzowi, o którym mowa w ust. 5, okres odbywania specjalizacji.
7.
 Informacje o uznaniu lekarzowi stażów lub szkoleń oraz o skróceniu okresu trwania specjalizacji odbywanej na zasadach określonych w § 14 ust. 1 CMKP przekazuje niezwłocznie przed zakończeniem skróconej specjalizacji odpowiedniemu WCZP, a WCZP niezwłocznie przekazuje te informacje zakładowi zatrudniającemu lekarza, któremu skrócono okres trwania specjalizacji, celem odpowiedniego skrócenia umowy o pracę zawartej na okres odbywania specjalizacji.
8.
Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 4, stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia.
§  27.
1.
Do zadań jednostki organizacyjnej prowadzącej staż kierunkowy, o której mowa w § 11 ust. 3, należy:
  1)
ustalanie szczegółowego planu stażu kierunkowego;
  2)
realizacja zadań określonych w § 26 ust. 3 pkt 3-7 i 11-14 oraz innych zadań określonych programem danej specjalizacji w ramach stażu kierunkowego;
  3)
potwierdzenie odbycia stażu kierunkowego zgodnie z programem specjalizacji.
2.
Do zadań jednostki organizacyjnej prowadzącej kurs szkoleniowy należy:
  1)
zapewnienie zrealizowania szczegółowego programu kursu przez wszystkich uczestników;
  2)
przeprowadzenie sprawdzianu z zakresu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych objętych programem kursu;
  3)
potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu szkoleniowego.
§  28.
1.
Lekarz nie może realizować lub kontynuować szkolenia specjalizacyjnego w przypadku:
  1)
zawieszenia lekarza w prawie wykonywania zawodu;
  2)
ograniczenia lekarza w wykonywaniu określonych czynności medycznych;
  3)
niepodjęcia przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego w okresie 3 miesięcy od dnia wskazanego jako dzień rozpoczęcia specjalizacji na skierowaniu wystawionym przez WCZP;
  4)
zaprzestania przez lekarza odbywania specjalizacji;
  5)
przerwania szkolenia specjalizacyjnego lekarza, na wniosek kierownika specjalizacji po uzyskaniu opinii konsultanta wojewódzkiego i właściwej OIL;
  6)
upływu okresu, w którym lekarz był obowiązany ukończyć specjalizację.
2.
Właściwy podmiot jest obowiązany do powiadomienia WCZP o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4.
3.
Kierownik WCZP skreśla lekarza z rejestru:
  1)
w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 1-4, po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w ust. 2;
  2)
w przypadku przerwania szkolenia specjalizacyjnego lekarza, na wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 5;
  3)
w przypadku stwierdzenia upływu czasu, w którym lekarz był obowiązany ukończyć specjalizację;
  4)
w przypadku niezłożenia dokumentów, o których mowa w § 31 ust. 1, w terminie, o którym mowa w § 31 ust. 2.
4.
O skreśleniu lekarza z rejestru WCZP niezwłocznie powiadamia tego lekarza, kierownika specjalizacji i właściwą ORL, a w przypadku lekarza, o którym mowa w § 14 ust. 4, również ministra właściwego do spraw zdrowia.
§  29.
Karta szkolenia specjalizacyjnego z wymaganymi wpisami oraz indeks wykonanych zabiegów i procedur medycznych z potwierdzeniami i zaliczeniami stanowi dowód odbycia specjalizacji.
§  30.
1. 46
 Liczbę wolnych miejsc szkoleniowych dla lekarzy, którzy mogą rozpocząć specjalizację w poszczególnych dziedzinach medycyny na obszarze województwa w danym postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym liczbę rezydentur, minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza na 21 dni przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego, w oparciu o informację dotyczącą liczby wszystkich wolnych miejsc szkoleniowych przekazaną przez WCZP.
2.
 Minister właściwy do spraw zdrowia, uwzględniając dostępność świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny na obszarze województwa lub kraju, po zasięgnięciu opinii właściwego konsultanta wojewódzkiego, może ustalić liczbę miejsc szkoleniowych w danej dziedzinie medycyny mniejszą od liczby miejsc wynikającej z informacji przekazanych przez WCZP.
3.
Minister właściwy do spraw zdrowia w ramach liczby miejsc, o których mowa w ust. 1 i 2, ustala corocznie liczbę miejsc szkoleniowych w określonych specjalnościach w skali kraju oraz w poszczególnych województwach dla lekarzy, którzy będą mogli odbywać specjalizację w ramach rezydentury.
4.
Lekarz, który odbywa specjalizację w ramach rezydentury, otrzymuje zasadnicze wynagrodzenie miesięczne ustalane corocznie przez ministra właściwego do spraw zdrowia do dnia 30 marca roku poprzedzającego rok, w którym lekarz rozpoczyna lub odbywa specjalizację, na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w drodze obwieszczenia do dnia 15 stycznia każdego roku, w wysokości nie mniejszej niż 70 % tego wynagrodzenia.
5.
Minister właściwy do spraw zdrowia zapewnia corocznie środki finansowe niezbędne do odbywania specjalizacji w ramach rezydentury.
6.
Środki finansowe, o których mowa w ust. 5, mogą obejmować dofinansowanie określonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia kosztów szkolenia w specjalizacjach uznanych za priorytetowe dla ochrony zdrowia, po uzyskaniu opinii właściwych konsultantów krajowych.
7.
Środki finansowe niezbędne do odbywania specjalizacji w ramach rezydentury przez lekarzy, którzy zostali zakwalifikowani do jej odbywania lub odbywają ją w tym trybie, w ramach liczby miejsc szkoleniowych ustalonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje na podstawie umowy zawartej z jednostką organizacyjną zatrudniającą tych lekarzy, o której mowa w § 14 ust. 1. Umowa ta określa wysokość środków i ich przeznaczenie.
8.
Minister właściwy do spraw zdrowia określa wysokość środków finansowych, o których mowa w ust. 6, i przekazuje je na podstawie umowy zawartej z jednostką prowadzącą szkolenie w specjalizacjach, o których mowa w ust. 6.
9.
Środki finansowe, o których mowa w ust. 6, nie obejmują wynagrodzenia określonego w § 15 ust. 2 pkt 1 oraz pozostałych składników wynagrodzeń wynikających z układu zbiorowego pracy lub z regulaminu wynagradzania obowiązującego w jednostce zatrudniającej lekarza, o której mowa w § 14 ust. 1.
10.
Środki finansowe, o których mowa w ust. 7 i 8, powinny być wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem, a w przypadku ich niewykorzystania zwrócone ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w trybie określonym w umowie, o której mowa w ust. 7 i 8.
15 § 13 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 18 października 2010 r. (Dz.U.10.198.1320) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 października 2010 r.
16 § 14 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 18 października 2010 r. (Dz.U.10.198.1320) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 października 2010 r.
17 § 15 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia z dnia 18 października 2010 r. (Dz.U.10.198.1320) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 października 2010 r.
18 § 15 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 5 lit. b) rozporządzenia z dnia 18 października 2010 r. (Dz.U.10.198.1320) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 października 2010 r.
19 § 16 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 18 października 2010 r. (Dz.U.10.198.1320) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 października 2010 r.
20 § 17 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.13.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2007 r.
21 § 17 ust. 9:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.13.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. a) rozporządzenia z dnia 18 października 2010 r. (Dz.U.10.198.1320) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 października 2010 r.

22 § 17 ust. 9a:

- dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.13.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. b) rozporządzenia z dnia 18 października 2010 r. (Dz.U.10.198.1320) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 października 2010 r.

23 § 17 ust. 12 dodany przez § 1 pkt 4 lit. d) rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.13.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2007 r.
24 § 17 ust. 13:

- dodany przez § 1 pkt 4 lit. d) rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.13.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. c) rozporządzenia z dnia 18 października 2010 r. (Dz.U.10.198.1320) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 października 2010 r.

25 § 17 ust. 14 dodany przez § 1 pkt 4 lit. d) rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.13.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2007 r.
26 § 18 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 września 2008 r. (Dz.U.08.170.1050) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 września 2008 r.
27 § 19 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 19 września 2008 r. (Dz.U.08.170.1050) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 września 2008 r.
28 § 19 ust. 3 pkt 1 lit. c) dodana przez § 1 pkt 8 lit. a) rozporządzenia z dnia 18 października 2010 r. (Dz.U.10.198.1320) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 października 2010 r.
29 § 19 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. b) rozporządzenia z dnia 18 października 2010 r. (Dz.U.10.198.1320) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 października 2010 r.
30 § 19 ust. 5 pkt 2a dodany przez § 1 pkt 8 lit. c) rozporządzenia z dnia 18 października 2010 r. (Dz.U.10.198.1320) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 października 2010 r.
31 § 19 ust. 10 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. d) rozporządzenia z dnia 18 października 2010 r. (Dz.U.10.198.1320) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 października 2010 r.
32 § 21 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 19 września 2008 r. (Dz.U.08.170.1050) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 września 2008 r.
33 § 22 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 18 października 2010 r. (Dz.U.10.198.1320) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 października 2010 r.
34 § 22 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 18 października 2010 r. (Dz.U.10.198.1320) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 października 2010 r.
35 § 22 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 19 września 2008 r. (Dz.U.08.170.1050) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 września 2008 r.
36 § 22 ust. 10 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.13.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2007 r.
37 § 25 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 18 października 2010 r. (Dz.U.10.198.1320) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 października 2010 r.
38 § 25 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.13.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2007 r.
39 § 25 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.13.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2007 r.
40 § 26 ust. 3 pkt 17 dodany przez § 1 pkt 8 lit. a) rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.13.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2007 r.
41 § 26 ust. 3a dodany przez § 1 pkt 8 lit. b) rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.13.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2007 r.
42 § 26 ust. 3b dodany przez § 1 pkt 8 lit. b) rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.13.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2007 r.
43 § 26 ust. 4a dodany przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 18 października 2010 r. (Dz.U.10.198.1320) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 października 2010 r.
44 § 26 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.13.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2007 r.
45 § 26 ust. 6a dodany przez § 1 pkt 8 lit. d) rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.13.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2007 r.
46 § 30 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.13.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2007 r.