Rozdział 2 - Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych - Specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.213.1779

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 stycznia 2012 r.

Rozdział  2

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych

§  3.
1.
Ustala się wykaz specjalności:
  1)
lekarskich:
a)
w podstawowych dziedzinach medycyny,
b)
w szczegółowych dziedzinach medycyny;
  2)
lekarsko-dentystycznych w podstawowych dziedzinach medycyny.
2.
Wykaz, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.