Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.213.1779

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 stycznia 2012 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.
Rozporządzenie określa:
  1)
wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych;
  2)
ramowe programy specjalizacji;
  3)
sposób odbywania specjalizacji;
  4)
sposób i tryb składania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, zwanego dalej "PES";
  5)
warunki, jakie powinna spełniać jednostka organizacyjna prowadząca specjalizację;
  6)
warunki i tryb uznawania równoważności tytułu specjalisty uzyskanego za granicą.
§  2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o lekarzu, należy przez to rozumieć również lekarza dentystę.