Specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.213.1779

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 stycznia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 20 października 2005 r.
w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1.
Rozporządzenie określa:
  1)
wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych;
  2)
ramowe programy specjalizacji;
  3)
sposób odbywania specjalizacji;
  4)
sposób i tryb składania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, zwanego dalej "PES";
  5)
warunki, jakie powinna spełniać jednostka organizacyjna prowadząca specjalizację;
  6)
warunki i tryb uznawania równoważności tytułu specjalisty uzyskanego za granicą.
§  2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o lekarzu, należy przez to rozumieć również lekarza dentystę.

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych

§  3.
1.
Ustala się wykaz specjalności:
  1)
lekarskich:
a)
w podstawowych dziedzinach medycyny,
b)
w szczegółowych dziedzinach medycyny;
  2)
lekarsko-dentystycznych w podstawowych dziedzinach medycyny.
2.
Wykaz, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Ramowe programy specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych

§  4.
1.
Ustala się ramowy program specjalizacji w podstawowych dziedzinach medycyny, zawierający:
  1)
zakres wymaganej wiedzy teoretycznej i wymaganych umiejętności praktycznych, które lekarz jest obowiązany opanować w trakcie specjalizacji, z uwzględnieniem elementów danej dziedziny medycyny oraz dziedzin pokrewnych, w szczególności elementów farmakologii klinicznej, farmakoekonomiki, onkologii, medycyny paliatywnej, medycyny ratunkowej, promocji zdrowia i zdrowia publicznego;
  2)
formy i metody pogłębiania i uzupełniania wiedzy teoretycznej oraz nabywania i doskonalenia umiejętności praktycznych;
  3)
okres trwania specjalizacji;
  4)
formy i metody kontroli wraz z oceną wiedzy teoretycznej i nabytych umiejętności praktycznych;
  5)
zakres praktycznej znajomości co najmniej jednego z następujących języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego;
  6)
kolejność składania poszczególnych części PES oraz jego zakres i strukturę.
2.
Ustala się ramowy program specjalizacji w szczegółowych dziedzinach medycyny, zawierający:
  1)
elementy programu specjalizacji w podstawowych dziedzinach medycyny, o których mowa w ust. 1, § 5 ust. 1, § 6 i 7;
  2)
okres trwania specjalizacji nie krótszy niż 2 lata, z tym że w przypadku specjalizacji odbywanych przez lekarza posiadającego:
a)
wyłącznie specjalizację w zakresie medycyny rodzinnej, którą uzyskał albo rozpoczął odbywać przed dniem 29 kwietnia 1999 r. - dłuższy co najmniej o 2 lata od czasu trwania odpowiedniej specjalizacji,
b)
wyłącznie tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej uzyskany na podstawie dotychczasowych przepisów albo na podstawie rozporządzenia - dłuższy co najmniej o rok od czasu trwania odpowiedniej specjalizacji.
§  5.
1.
Formy i metody pogłębiania i uzupełniania wiedzy teoretycznej oraz nabywania i doskonalenia umiejętności praktycznych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, obejmują w szczególności:
  1)
kurs specjalizacyjny wprowadzający w pierwszym roku odbywania specjalizacji, z wyłączeniem lekarzy posiadających I stopień specjalizacji tożsamej ze specjalizacją aktualnie odbywaną, obejmujący w szczególności:
a)
podstawy dobrej praktyki lekarskiej, w tym zasady praktyki opartej na rzetelnych i aktualnych publikacjach,
b)
podstawy farmakoekonomiki,
c)
formalnoprawne podstawy doskonalenia zawodowego lekarzy,
d)
podstawy onkologii,
e)
wprowadzenie do medycyny rodzinnej,
f)
wprowadzenie do przedmiotów klinicznych objętych programem danej specjalizacji;
  2)
jednolity dla wszystkich specjalności, z wyjątkiem specjalizacji w dziedzinie zdrowia publicznego, kurs specjalizacyjny w zakresie zdrowia publicznego - zakończony kolokwium, obejmujący w szczególności następujące zagadnienia:
a)
promocję zdrowia,
b)
prawo medyczne,
c)
bioetykę,
d)
organizację i ekonomikę zdrowia,
e)
orzecznictwo lekarskie;
  3)
samokształcenie, w tym napisanie pracy poglądowej lub opublikowanie w recenzowanym czasopiśmie medycznym pracy oryginalnej, której temat odpowiada programowi właściwej specjalizacji, zwanej dalej "pracą oryginalną";
  4)
szkolenie i uczestniczenie w wykonywaniu oraz wykonanie w ustalonej liczbie określonych zabiegów lub procedur medycznych:
a)
wykonywanych z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego - oznaczonych kodem "A",
b)
w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta - oznaczonych kodem "B",
c)
w których lekarz uczestniczy jako druga asysta - oznaczonych kodem "C";
  5)
staże kierunkowe obejmujące szczegółowo określony zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, które lekarz jest obowiązany zrealizować w ramach danego stażu, w tym uczestniczenie w wykonywaniu oraz wykonanie w ustalonej liczbie określonych zabiegów lub procedur medycznych, o których mowa w pkt 4, a w szczególności:
a)
w specjalizacji w dziedzinie audiologii i foniatrii - staż kierunkowy w zakresie otorynolaryngologii, obejmujący okres pierwszych 24 miesięcy odbywania specjalizacji,
b)
w specjalizacji w dziedzinie neonatologii - staż kierunkowy w zakresie pediatrii, obejmujący okres pierwszych 30 miesięcy odbywania specjalizacji,
c) 1
 w specjalizacji w dziedzinach: kardiologii, medycyny nuklearnej oraz onkologii klinicznej - staż kierunkowy w zakresie chorób wewnętrznych, obejmujący okres pierwszych 24 miesięcy odbywania specjalizacji,
d)
w specjalizacji w dziedzinach ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz położnictwa i ginekologii - staż kierunkowy w zakresie chirurgii ogólnej, obejmujący okres pierwszych 12 miesięcy odbywania specjalizacji,
e)
w specjalizacji w dziedzinie otorynolaryngologii - staż kierunkowy w zakresie chirurgii ogólnej i w innych odpowiednich dziedzinach chirurgicznych, obejmujący okres pierwszych 12 miesięcy odbywania specjalizacji,
f) 2
 w specjalizacji w dziedzinach: chirurgii klatki piersiowej, chirurgii plastycznej oraz urologii - staż kierunkowy w zakresie chirurgii ogólnej, obejmujący okres pierwszych 24 miesięcy odbywania specjalizacji,
g)
w specjalizacji w dziedzinie kardiochirurgii - staż kierunkowy w zakresie chirurgii ogólnej oraz w innych odpowiednich dziedzinach chirurgicznych, obejmujący okres pierwszych 24 miesięcy odbywania specjalizacji, z zastrzeżeniem, że staż kierunkowy w zakresie chirurgii ogólnej nie może trwać krócej niż 12 miesięcy,
h)
w specjalizacji w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej - staże kierunkowe w zakresie chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz otorynolaryngologii, obejmujące okres pierwszych 12 miesięcy odbywania specjalizacji, a w przypadku lekarza posiadającego wyłącznie prawo wykonywania zawodu lekarza - również w zakresie chirurgii stomatologicznej, ortodoncji, stomatologii dziecięcej i protetyki stomatologicznej, obejmujące okres 8 miesięcy odbywania specjalizacji, natomiast w przypadku lekarza posiadającego wyłącznie prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty - również w zakresie chorób wewnętrznych, chirurgii dziecięcej, intensywnej terapii i medycyny ratunkowej, psychiatrii, diagnostyki laboratoryjnej i transfuzjologii, obejmujące okres 11 miesięcy odbywania specjalizacji,
i) 3
 (uchylona),
j) 4
 w specjalizacji w dziedzinie transfuzjologii klinicznej - staż kierunkowy w zakresie chorób wewnętrznych, obejmujący okres pierwszych 12 miesięcy odbywania specjalizacji;
  6) 5
 pełnienie dyżurów medycznych, które lekarz jest obowiązany pełnić w czasie realizacji programu odpowiedniej specjalizacji, w liczbie określonej w tym programie, lub wykonywanie pracy w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym przepisami o czasie pracy pracowników zakładu opieki zdrowotnej.
2.
 Program kursu specjalizacyjnego w zakresie zdrowia publicznego ustala zespół ekspertów, o którym mowa w § 9 ust. 1, i zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia.
§  6.
Okres trwania specjalizacji jest:
  1)
w dziedzinach: periodontologia, stomatologia dziecięca i stomatologia zachowawcza z endodoncją - nie krótszy niż 3 lata, a w przypadku lekarzy dentystów posiadających specjalizację I stopnia w zakresie stomatologii ogólnej lub odpowiednią specjalizację II stopnia albo tytuł specjalisty w innej dziedzinie stomatologii - nie krótszy niż 2 lata;
  2) 6
 w dziedzinach: medycyna rodzinna, zdrowie publiczne - nie krótszy niż 4 lata oraz w dziedzinach: chirurgia stomatologiczna, ortodoncja, protetyka stomatologiczna - nie krótszy niż 3 lata, a w przypadku lekarzy albo lekarzy dentystów posiadających odpowiednią specjalizację I stopnia lub specjalizację I i II stopnia lub tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny - nie krótszy niż 2 lata;
  3)
w dziedzinach: anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia dziecięca, chirurgia klatki piersiowej, chirurgia ogólna, kardiochirurgia, neurochirurgia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, otorynolaryngologia, położnictwo i ginekologia, urologia - nie krótszy niż 6 lat, a w przypadku lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację I stopnia - nie krótszy niż 4 lata, natomiast w przypadku lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację I i II stopnia lub tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny - nie krótszy niż 3 lata;
  4) 7
 w dziedzinie chirurgia szczękowo-twarzowa - nie krótszy niż 5 lat, natomiast jeżeli lekarz posiada jednocześnie prawo wykonywania zawodu lekarza i prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty albo odpowiednią specjalizację I stopnia - nie krótszy niż 3 lata, a w przypadku lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny - nie krótszy niż 3 lata;
  5) 8
 w specjalizacji w dziedzinie onkologii klinicznej dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia w dziedzinie chemioterapii nowotworów - nie krótszy niż 6 miesięcy;
  6) 9
 w zakresie pozostałych specjalności podstawowych - nie krótszy niż 5 lat, w przypadku lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację I stopnia - nie krótszy niż 3 lata, a w przypadku lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w podstawowej dziedzinie medycyny - nie krótszy niż 2 lata.
§  7.
 Sprawdzanie wiedzy teoretycznej i nabytych umiejętności praktycznych, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, obejmuje w szczególności:
  1)
złożenie kolokwiów cząstkowych z zakresu wiedzy teoretycznej i zaliczanie sprawdzianów z umiejętności praktycznych potwierdzonych wykonanymi samodzielnie przez lekarza zabiegami i procedurami medycznymi;
  2)
złożenie kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej i zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych potwierdzonych wykonanymi samodzielnie przez lekarza zabiegami i procedurami medycznymi, objętych programem stażu kierunkowego;
  3)
złożenie sprawdzianu z zakresu określonego programem kursu szkoleniowego;
  4)
ocenę złożonych opracowań teoretycznych, pracy poglądowej lub pracy oryginalnej.
§  8.
1.
Praktyczna znajomość języków, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 5, umożliwia wykazanie się umiejętnością:
  1)
rozumienia tekstu pisanego, w szczególności dotyczącego literatury fachowej i piśmiennictwa lekarskiego;
  2)
porozumienia się z pacjentem, lekarzami i przedstawicielami innych zawodów medycznych;
  3)
pisania zgodnie z zasadami ortografii tekstów medycznych, w szczególności opinii i orzeczeń lekarskich.
2.
Praktyczna znajomość języka, o której mowa w ust. 1, powinna być potwierdzona zaliczeniem w Studium Języków Obcych uczelni medycznej albo uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych.
§  9.
1.
Program specjalizacji opracowuje i aktualizuje zespół ekspertów powołany przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Program specjalizacji opiniuje Naczelna Rada Lekarska, zwana dalej "NRL", redaguje Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, zwane dalej "CMKP", i zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia.
2.
Minister właściwy do spraw zdrowia powołuje zespół ekspertów, o którym mowa w ust. 1, na wniosek Dyrektora CMKP, spośród lekarzy posiadających specjalizację w dziedzinie medycyny, dla której ma być opracowany program specjalizacji, lub w dziedzinach pokrewnych, w szczególności spośród osób zgłoszonych przez konsultanta krajowego danej dziedziny medycyny oraz konsultantów krajowych dziedzin pokrewnych, stowarzyszenia lekarskie, zwane dalej "towarzystwami naukowymi", CMKP oraz NRL.
3.
Na przewodniczącego zespołu ekspertów, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw zdrowia powołuje konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny, dla której ma być opracowany program specjalizacji.
4.
CMKP koordynuje i organizuje działania związane z opracowaniem oraz aktualizacją programów specjalizacji.
5.
CMKP podaje do wiadomości zatwierdzone programy specjalizacji, w formie publikacji i informacji na stronie internetowej CMKP.
§  10.
1.
Program specjalizacji w podstawowej dziedzinie medycyny w przypadku lekarza posiadającego specjalizację I stopnia lub I i II stopnia lub tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny powinien uwzględniać zakres wiedzy teoretycznej lub umiejętności praktycznych lekarza oraz okres odbytej specjalizacji.
2.
Program specjalizacji w dziedzinach: balneologii i medycyny fizykalnej, geriatrii, medycyny paliatywnej i transfuzjologii w przypadku lekarza, który posiada wyłącznie specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej, uwzględnia zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych lekarza oraz okres odbytej specjalizacji, z uwzględnieniem § 4 ust. 2 pkt 2.

Warunki, jakim powinny odpowiadać jednostki organizacyjne prowadzące specjalizacje

§  11.
1.
Specjalizacja może być prowadzona przez jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 19:
  1)
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zwanej dalej "ustawą", po uzyskaniu przez te jednostki wpisu na listę prowadzoną przez ministra właściwego do spraw zdrowia,
  2)
ust. 1 pkt 3 ustawy, po uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

- jeżeli spełniają warunki określone w ust. 2.

2.
Jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 1, ubiegająca się o prowadzenie specjalizacji jest obowiązana spełniać następujące warunki:
  1)
jest jednostką, której działalność odpowiada profilowi prowadzonej specjalizacji, albo ma w swojej strukturze organizacyjnej oddziały szpitalne lub inne komórki organizacyjne o profilu odpowiadającym prowadzonej specjalizacji, a jeżeli zamierza prowadzić specjalizację w dziedzinie:
a)
medycyna rodzinna:

– regionalny ośrodek kształcenia lekarza rodzinnego albo

– ośrodek kształcenia lekarza rodzinnego,

b)
zdrowie publiczne - ośrodek kształcenia lekarzy w zakresie zdrowia publicznego;
  2)
jest szpitalem klinicznym oraz zawarła umowy o prowadzenie odpowiedniej specjalizacji z właściwymi jednostkami organizacyjnymi szkół wyższych lub jednostkami badawczo-rozwojowymi, jeżeli zamierza prowadzić specjalizację w dziedzinie: farmakologia kliniczna, immunologia kliniczna, medycyna sądowa, mikrobiologia lekarska i patomorfologia;
  3)
zapewnia warunki merytoryczne i organizacyjne, umożliwiające realizację programu specjalizacji określonej liczbie lekarzy;
  4)
powołała komisje sprawujące nadzór lub zapewnia pełnienie nadzoru w ramach istniejącej struktury organizacyjnej:
a)
w przypadku szpitali - nad jakością działalności dydaktycznej i leczniczej, a w szczególności nad:

– kształceniem podyplomowym lekarzy,

– analizą skuteczności leczenia,

– analizą przyczyn zgonów,

– zakażeniami szpitalnymi,

b)
w przypadku innych jednostek organizacyjnych - nad jakością działalności dydaktycznej w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy lub lekarzy dentystów;
  5) 10
 zatrudnia na podstawie umowy o pracę albo na podstawie umowy cywilnoprawnej lub posiada zatrudnionych na stanowisku służbowym w oddziałach szpitalnych lub w komórkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 1:
a)
co najmniej dwóch lekarzy z tytułem specjalisty lub z drugim stopniem specjalizacji w odpowiedniej dziedzinie medycyny lub
b)
co najmniej dwóch lekarzy z tytułem specjalisty lub drugim stopniem specjalizacji w dziedzinie pokrewnej - w przypadku specjalności, dla których przepisy obowiązujące przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów (Dz. U. Nr 31, poz. 302 i Nr 61, poz. 676 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 84) nie przewidywały uzyskania II stopnia specjalizacji lub tytułu specjalisty, lub
c)
co najmniej jednego lekarza z tytułem specjalisty lub drugim stopniem specjalizacji w odpowiedniej dziedzinie stomatologii - w przypadku jednostek organizacyjnych lub komórek organizacyjnych realizujących specjalizację w dziedzinach stomatologii, z wyjątkiem chirurgii szczękowo-twarzowej;
d)
co najmniej jednego lekarza z tytułem specjalisty lub drugim stopniem specjalizacji w dziedzinie farmakologii klinicznej, w przypadku specjalizacji w dziedzinie farmakologii klinicznej;
  6)
zapewnia:
a)
pełnienie obowiązków kierowników specjalizacji przez lekarzy:

– posiadających specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej prowadzących indywidualne specjalistyczne praktyki lekarza rodzinnego lub udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki lekarskiej albo

– zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej w poradniach lekarza rodzinnego lub poradniach udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie kompetencji lekarza rodzinnego,

b)
prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego przez lekarzy posiadających II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty w dziedzinach medycyny określonych programem specjalizacji w zakresie medycyny rodzinnej, zatrudnionych w poradniach specjalistycznych zakładów opieki zdrowotnej lub prowadzących indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w tej dziedzinie medycyny, jeżeli jest jednostką organizacyjną posiadającą w swojej strukturze ośrodek kształcenia lekarza rodzinnego;
  7)
zapewnia pełnienie obowiązków kierownika specjalizacji przez lekarzy posiadających II stopień specjalizacji w zakresie epidemiologii, organizacji ochrony zdrowia, jeżeli jest jednostką organizacyjną posiadającą w swojej strukturze ośrodek kształcenia lekarzy w zakresie zdrowia publicznego;
  8)
ma w swojej strukturze organizacyjnej oddział anestezjologii i intensywnej terapii, jeżeli jest szpitalem i zamierza prowadzić specjalizację w dziedzinie medycyny, w której wykonywane są zabiegi operacyjne lub inne zabiegi, lub procedury medyczne wykonywane w znieczuleniu ogólnym, albo jeżeli wymóg ten jest określony jako niezbędny do realizacji programu w danej specjalizacji;
  9)
posiada sprzęt i aparaturę medyczną niezbędne do realizacji zadań określonych programem specjalizacji;
  10)
udziela świadczeń zdrowotnych odpowiedniego rodzaju, w odpowiednim zakresie i liczbie, umożliwiających zrealizowanie programu specjalizacji określonej liczbie lekarzy;
  11)
posiada odpowiedni sprzęt dydaktyczny i posiada albo zapewnia bazę dydaktyczną, niezbędne do realizacji programu specjalizacji;
  12)
udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych osobom hospitalizowanym i niewymagającym hospitalizacji, w stanach zagrożenia zdrowia i życia oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli jest zakładem opieki zdrowotnej i zamierza prowadzić specjalizację w dziedzinie medycyny wymagającej pełnienia dyżurów medycznych;
  13)
zapewnia lekarzom odbywającym specjalizację pełnienie dyżurów medycznych w liczbie określonej programem danej specjalizacji;
  14)
zawarła porozumienie z podmiotami, o których mowa w ust. 3, w celu umożliwienia zrealizowania przez lekarza staży kierunkowych określonych programem specjalizacji, których realizacji nie może zapewnić w ramach swojej struktury organizacyjnej;
  15)
uzyskała opinię konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie medycyny o spełnieniu warunków, o których mowa w pkt 1-14.
2a. 11
 Lekarz wykonujący zawód na podstawie umowy cywilnoprawnej, o której mowa w ust. 2 pkt 5, może uczestniczyć w kształceniu specjalizacyjnym, jeżeli umowa cywilnoprawna reguluje udział lekarza w tym kształceniu.
3.
 Staże kierunkowe mogą być prowadzone przez jednostki organizacyjne spełniające warunki, o których mowa w ust. 2:
  1)
po uzyskaniu wpisu na listę podmiotów prowadzących staż kierunkowy, prowadzoną przez ministra właściwego do spraw zdrowia - w przypadku jednostek, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy;
  2)
po uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów - w przypadku jednostek, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy.
4.
Jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 albo 2 ustawy, albo podmiot prowadzący rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w przypadku jednostki, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy, na wniosek tej jednostki, przedstawia CMKP, w celu uzyskania opinii powołanego przez ministra właściwego do spraw zdrowia zespołu ekspertów o spełnieniu przez jednostkę warunków, o których mowa w ust. 2, informację zawierającą dane i opinię określone w ust. 2 oraz dane o podmiotach, o których mowa w ust. 3.
5.
W skład zespołu ekspertów, o którym mowa w ust. 4, minister właściwy do spraw zdrowia powołuje pięciu lekarzy specjalistów w danej dziedzinie medycyny lub w dziedzinie pokrewnej:
  1)
przewodniczącego zespołu - lekarza zaproponowanego przez konsultanta krajowego w danej dziedzinie medycyny;
  2)
4 członków zespołu:
a)
2 - spośród osób zaproponowanych przez konsultanta krajowego w danej dziedzinie medycyny,
b)
1 - spośród osób zaproponowanych przez towarzystwo naukowe,
c)
1 - spośród osób zaproponowanych przez NRL.
6.
Zespół ekspertów, o którym mowa w ust. 4, zbiera się w miarę potrzeby nie częściej niż raz na kwartał celem wydania opinii o spełnieniu przez jednostkę warunków, o których mowa w ust. 2.
7.
Minister właściwy do spraw zdrowia, na podstawie przedstawionej przez Dyrektora CMKP opinii zespołu ekspertów, o którym mowa w ust. 4, dokonuje wpisu jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 albo 2 ustawy, na listę, o której mowa w ust. 1 pkt 1 oraz w ust. 3 pkt 1, i określa maksymalną liczbę miejsc szkoleniowych w zakresie danej specjalizacji dla lekarzy mogących odbywać tę specjalizację w komórce organizacyjnej wchodzącej w jej skład. W przypadku jednostki, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy, Dyrektor CMKP informację i opinię zespołu ekspertów, o którym mowa w ust. 4, przekazuje niezwłocznie podmiotowi prowadzącemu rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów.
8.
Przed wpisaniem albo odmową wpisu jednostki na listę, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw zdrowia może zwrócić się do konsultanta krajowego w danej dziedzinie medycyny o wydanie dodatkowej opinii, na podstawie której może wpisać jednostkę na tę listę albo odmówić wpisu.
9.
Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio do podmiotu prowadzącego rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w przypadku jednostek, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy.
10.
Minister właściwy do spraw zdrowia, dokonując wpisu na listę podmiotów prowadzących staż kierunkowy, określa maksymalną liczbę miejsc szkoleniowych dla lekarzy odbywających staż kierunkowy w tych podmiotach. Przepisy ust. 4-7 stosuje się odpowiednio. W przypadku jednostek, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy, maksymalną liczbę miejsc szkoleniowych dla lekarzy odbywających staż kierunkowy w tych jednostkach określa podmiot prowadzący rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów.
11.
Aktualne listy, o których mowa w ust. 1 i 3, minister właściwy do spraw zdrowia publikuje na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.
12. 12
 W przypadku zmiany formy prawnej jednostki organizacyjnej wpisanej na listę, o której mowa w ust. 1 i 3, albo jej reorganizacji jednostka ta może prowadzić specjalizację lub staż kierunkowy, jeżeli złoży oświadczenie do Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego, zwanego dalej "WCZP", o spełnianiu wymagań określonych w ust. 2.
13.
  13  Jednostka, o której mowa w ust. 1 i 3, niezwłocznie po zmianie formy prawnej występuje do CMKP o wydanie opinii, o której mowa w ust. 4.
14.
  14  W przypadku negatywnej opinii zespołu, o której mowa w ust. 4, wydanej jednostce, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 albo 2 ustawy, minister właściwy do spraw zdrowia wykreśla jednostkę organizacyjną z listy, o której mowa w ust. 1 i 3.
15.
 Jednostka, o której mowa w ust. 1 i 3, w przypadku gdy przestaje spełniać warunki niezbędne do uzyskania wpisu na listę, o której mowa w ust. 1 i 3, powiadamia niezwłocznie o tym fakcie WCZP i CMKP, a jednostka, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy, ponadto powiadamia niezwłocznie podmiot prowadzący rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów.
16.
Maksymalna liczba miejsc szkoleniowych, o której mowa w ust. 7, ulega zmniejszeniu w zakresie danej specjalizacji w przypadku nieprzyjęcia lekarza skierowanego do odbywania specjalizacji w trybie, o którym mowa w § 22 ust. 6 pkt 1, przez jednostkę, o której mowa w § 22 ust. 7, odpowiednio do liczby nieprzyjętych osób.
§  12.
1.
Kursy szkoleniowe objęte programem danej specjalizacji mogą być prowadzone przez jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy, po uzyskaniu pozytywnej opinii konsultanta krajowego w odpowiedniej dziedzinie medycyny oraz:
  1)
wpisu na listę prowadzoną przez CMKP, o której mowa w ust. 5 - w przypadku jednostek, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy;
  2)
po uzyskaniu pozytywnej opinii CMKP, wydanej na podstawie danych, o których mowa w ust. 2 lub 3 - w przypadku jednostek, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy.
2.
Podmiot zamierzający prowadzić kurs szkoleniowy objęty programem danej specjalizacji przedstawia CMKP, w terminie do dnia 15 listopada każdego roku, informacje zawierające dane obejmujące:
  1)
nazwę i siedzibę jednostki organizacyjnej lub imię, nazwisko i adres osoby fizycznej zamierzającej prowadzić kurs;
  2)
imię i nazwisko oraz kwalifikacje zawodowe osoby mającej być kierownikiem kursu;
  3)
zakres i sposób organizacji szkolenia;
  4)
tryb szkolenia;
  5)
program kursu szkoleniowego określający:
a)
cel szkolenia,
b)
wymagane kwalifikacje uczestników kursu,
c)
okres i sposób realizacji programu szkolenia,
d)
zakres tematyczny oraz treść szkolenia teoretycznego i praktycznego;
  6)
regulamin kursu szkoleniowego określający:
a)
sposób organizacji szkolenia,
b)
zasady i sposób naboru uczestników,
c)
wzór karty przebiegu szkolenia,
d)
prawa i obowiązki uczestników szkolenia,
e)
zakres obowiązków wykładowców i innych prowadzących szkolenie teoretyczne i zajęcia praktyczne,
f)
sposób sprawdzania nabytej wiedzy i umiejętności praktycznych,
g)
sposób oceny organizacji i przebiegu szkolenia przez uczestników kursu;
  7)
charakterystykę bazy dydaktycznej i szkolenia praktycznego;
  8)
kwalifikacje kadry dydaktycznej;
  9)
termin, miejsce oraz liczbę osób mogących uczestniczyć w kursie.
3.
W przypadku kursów szkoleniowych, o których mowa w ust. 2, trwających nie dłużej niż 5 dni, podmiot zamierzający prowadzić ten kurs zgłasza corocznie CMKP, w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rozpoczęcie kursu, następujące informacje:
  1)
nazwę i siedzibę jednostki organizacyjnej lub imię, nazwisko i adres osoby fizycznej zamierzającej prowadzić kurs;
  2)
imię i nazwisko oraz kwalifikacje zawodowe osoby mającej być kierownikiem kursu;
  3)
program kursu szkoleniowego określający:
a)
cel szkolenia,
b)
wymagane kwalifikacje uczestników kursu,
c)
zakres tematyczny i treść szkolenia teoretycznego i praktycznego;
  4)
sposób sprawdzenia nabytej wiedzy i umiejętności praktycznych;
  5)
sposób oceny organizacji i przebiegu szkolenia przez uczestników kursu;
  6)
termin, miejsce oraz liczbę osób mogących uczestniczyć w kursie.
4.
CMKP koordynuje organizację kursów zgodnie z wymogami odpowiednich specjalizacji oraz liczbą i rozmieszczeniem regionalnym lekarzy odbywających specjalizację w poszczególnych dziedzinach medycyny.
5.
CMKP publikuje, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, na stronie internetowej CMKP, listę podmiotów prowadzących określonego rodzaju kurs szkoleniowy objęty programem specjalizacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

Specjalizacja

§  13.
1.
Lekarz w tym samym czasie może odbywać tylko jedną specjalizację.
2.
Lekarz odbywa specjalizację zgodnie z programem specjalizacji.
2a. 15
 Lekarz odbywający specjalizację pełni w jednostce organizacyjnej prowadzącej specjalizację lub staż kierunkowy dyżury medyczne zgodnie z realizacją programu specjalizacji, w liczbie wynikającej z programu specjalizacji, lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym przepisami o czasie pracy pracowników zakładu opieki zdrowotnej.
3.
 Lekarz odbywający specjalizację jest obowiązany do zrealizowania wszystkich elementów programu specjalizacji danej specjalności, z zastrzeżeniem § 26 ust. 4.
4.
Specjalności, w których lekarz posiadający odpowiednią specjalizację I lub I i II stopnia lub tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny może uzyskać tytuł specjalisty w określonej podstawowej dziedzinie medycyny po odbyciu specjalizacji zgodnie z programem, o którym mowa w ust. 2, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
5.
Specjalności, w których lekarz posiadający odpowiednią specjalizację II stopnia lub specjalizację w zakresie medycyny rodzinnej może uzyskać tytuł specjalisty w określonej szczegółowej dziedzinie medycyny albo lekarz posiadający tytuł specjalisty w odpowiedniej podstawowej dziedzinie medycyny może uzyskać tytuł specjalisty w określonej szczegółowej dziedzinie medycyny, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  14.
1.
Lekarz może odbywać specjalizację na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, zawartej z jednostką organizacyjną prowadzącą specjalizację na czas określony, w celu doskonalenia zawodowego, obejmującego realizację programu specjalizacji, zwanej dalej "rezydenturą".
2.
Lekarz może również odbywać specjalizację w ramach:
  1)
umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony okresem trwania specjalizacji z jednostką organizacyjną prowadzącą specjalizację;
  2)
płatnego urlopu szkoleniowego udzielanego pracownikowi na czas trwania określonej specjalizacji na podstawie odrębnych przepisów;
  3)
poszerzenia zajęć programowych dziennych studiów doktoranckich o program specjalizacji zgodny z kierunkiem tych studiów i udzielonego urlopu szkoleniowego lub urlopu bezpłatnego, a po ukończeniu tych studiów - w trybie określonym w pkt 1, 2, 4 lub 5;
  4)
umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony, z jednostką organizacyjną inną niż wymieniona w § 11 ust. 1, zapewniającą realizację części programu specjalizacji w zakresie form, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, 4 i 6, i w ramach płatnych urlopów szkoleniowych udzielanych pracownikowi na czas niezbędny do zrealizowania pozostałej części programu specjalizacji w jednostce organizacyjnej prowadzącej specjalizację lub odpowiednio prowadzącej staż kierunkowy;
  5)
umowy cywilnoprawnej o szkolenie specjalizacyjne, zawartej z jednostką organizacyjną prowadzącą specjalizację; jednostka organizacyjna prowadząca specjalizację nie pobiera od lekarza opłat za to szkolenie.
3. 16
 Lekarz odbywający specjalizację w ramach rezydentury może być uczestnikiem stacjonarnych studiów doktoranckich. Odbywanie stacjonarnych studiów doktoranckich nie zwalnia tego lekarza z obowiązków określonych w § 15 ust. 1 oraz pełnienia dyżurów lub wykonywania pracy, o których mowa w § 13 ust. 2a.
4.
 Lekarz cudzoziemiec zamierzający wykonywać lub wykonujący zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w celu odbycia szkolenia podyplomowego lub uzyskania stopnia naukowego, posiadający wizę pobytową lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zdrowia, może odbywać specjalizację na zasadach określonych w przepisach o odbywaniu studiów i uczestniczeniu w badaniach naukowych i szkoleniach przez osoby niebędące obywatelami polskimi oraz o zasadach odpłatności za te studia i szkolenia.
5.
Lekarz cudzoziemiec posiadający prawo wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przyznane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy odbywa specjalizację na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
§  15.
1.
Lekarz odbywa specjalizację przez cały okres jej trwania w czasie równym czasowi pracy lekarza zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 32g ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.3)).
2.
Lekarzowi pełniącemu dyżur medyczny w ramach realizacji programu danej specjalizacji przysługuje wynagrodzenie:
  1) 17
 na podstawie umowy o pracę albo na podstawie umowy cywilnoprawnej o pełnienie dyżurów, jeżeli lekarz odbywa specjalizację w trybie, o którym mowa w § 14 ust. 1 oraz w ust. 2 pkt 1 i 4, albo
  2)
na podstawie umowy o pełnienie dyżurów, w określonej liczbie, z jednostką organizacyjną prowadzącą specjalizację lub staż kierunkowy, jeżeli lekarz odbywa specjalizację odpowiednio w trybie, o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt 2, 3 i 5, albo na zasadach, o których mowa w § 14 ust. 4, albo odbywa staż szkoleniowy lub kierunkowy w tej jednostce w ramach urlopu szkoleniowego.
3. 18
 Decyzja w sprawie wyboru formy umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, należy do kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej specjalizację lub staż kierunkowy.
§  16.
1.
Okres trwania specjalizacji odbywanej na zasadach, o których mowa w § 14 ust. 2 albo 4, może być przedłużony nie więcej niż o połowę okresu trwania specjalizacji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
1a. 19
 Okres trwania specjalizacji odbywanej na zasadach, o których mowa w § 14 ust. 2 albo 4, ulega przedłużeniu nie więcej niż o połowę okresu jej trwania z przyczyn określonych w § 17 ust. 3 oraz z powodu przerwy w odbywaniu specjalizacji:
  1)
nie dłuższej niż rok, w przypadku nieuznania lekarzowi stażu szkoleniowego za granicą, o którym mowa w § 26 ust. 5;
  2)
wynikającej z jej realizacji w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o program tej specjalizacji, o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt 3;
  3)
wynikającej z procedur zmiany trybu i miejsca odbywania specjalizacji.
2.
Okres trwania specjalizacji odbywanej na zasadach, o których mowa w § 14 ust. 2, może być dodatkowo przedłużony o okres udzielonego lekarzowi przez pracodawcę urlopu wychowawczego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
3.
Okres trwania specjalizacji odbywanej na zasadach, o których mowa w § 14 ust. 2 i 4, ulega przedłużeniu o okres oczekiwania na miejsce szkoleniowe w innej jednostce, jeżeli jednostka szkoląca przestaje spełniać wymagania określone w § 11 ust. 2.
§  17.
1.
Umowa o pracę w ramach rezydentury zawierana jest na podstawie skierowania, o którym mowa w § 22 ust. 5 pkt 1.
2.
Okres, na jaki zawierana jest umowa o pracę w ramach rezydentury, odpowiada okresowi trwania specjalizacji.
3. 20
 Okres trwania specjalizacji w ramach rezydentury ulega przedłużeniu o czas nieobecności w pracy:
  1)
w przypadkach określonych w art. 92, 176-179, 185, 187 i 188 Kodeksu pracy;
  2)
w przypadkach przewidzianych w art. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 oraz z 2006 r. Nr 221, poz. 1615);
  3)
z powodu urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę, jednak nie dłużej niż 3 miesiące w okresie trwania specjalizacji.
4.
Przedłużenie okresu trwania specjalizacji w ramach rezydentury łącznie nie może być dłuższe niż o rok, z zastrzeżeniem ust. 5.
5.
Okres trwania specjalizacji w ramach rezydentury może ulec dodatkowo przedłużeniu o czas:
  1)
udzielonego przez pracodawcę urlopu wychowawczego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, nie dłuższy jednak niż o rok;
  2)
urlopu bezpłatnego, nie dłuższego niż rok, udzielonego przez pracodawcę w celu odbycia stażu zagranicznego zgodnego z programem odbywanej specjalizacji, po uzyskaniu zgody kierownika specjalizacji - w przypadku nieuzyskania zgody ministra właściwego do spraw zdrowia na uznanie tego stażu za równoważny ze zrealizowaniem odpowiedniej części programu specjalizacji, z zastrzeżeniem § 26 ust. 4-6;
  3)
oczekiwania na miejsce szkoleniowe w innej jednostce, jeżeli macierzysta jednostka szkoląca przestaje spełniać wymagania określone w § 11 ust. 2, na skutek czego zostaje rozwiązana umowa o pracę.
6.
W przypadku przedłużenia okresu trwania specjalizacji w ramach rezydentury, o którym mowa w ust. 3 i 5, jednostka organizacyjna prowadząca specjalizację zawiera z lekarzem umowę o pracę na czas określony, odpowiadający sumie okresów przedłużających specjalizację.
7.
Umowa o pracę w ramach rezydentury zawierana jest odpowiednio z dniem 1 marca albo 1 sierpnia każdego roku, z zastrzeżeniem § 22 ust. 6 oraz § 28 ust. 1 pkt 3.
8.
W przypadku rozwiązania umowy o pracę w ramach rezydentury przed ukończeniem specjalizacji, lekarz powinien kontynuować odbywanie tej specjalizacji w trybie określonym w § 14 ust. 2, z zastrzeżeniem § 28 ust. 1 pkt 1, 2 i 5.
9. 21
 Lekarz, który odbywał specjalizację w podstawowej lub szczegółowej dziedzinie medycyny w ramach rezydentury, nie może ubiegać się ponownie o odbywanie innej specjalizacji w tym trybie, z zastrzeżeniem ust. 9a.
9a.
  22  W szczególnie uzasadnionym przypadku spowodowanym stanem zdrowia lekarza minister właściwy do spraw zdrowia może wyrazić zgodę na ponowne ubieganie się przez niego o odbywanie specjalizacji w ramach rezydentury w innej podstawowej dziedzinie medycyny.
10.
 Lekarzowi odbywającemu specjalizację w trybie § 14 ust. 2:
  1)
z którym została rozwiązana umowa o pracę, z wyjątkiem rozwiązania umowy w trybie art. 52 § 1 Kodeksu pracy, albo
  2)
który ukończył studia doktoranckie

- a do zakończenia specjalizacji pozostało mu nie więcej niż 1/3 okresu jej odbywania, minister właściwy do spraw zdrowia może przyznać na ten okres, na wniosek kierownika specjalizacji, etat rezydencki w celu dokończenia specjalizacji - w ramach posiadanych środków na rezydentury.

11.
Do wniosku kierownika specjalizacji, o którym mowa w ust. 10, dołącza się kopie dokumentów potwierdzających okoliczności określone w tym przepisie, a w szczególności kartę szkolenia specjalizacyjnego, zaświadczenie o ukończeniu studiów doktoranckich, dokument potwierdzający rozwiązanie stosunku pracy, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, poświadczenie zatrudnienia w jednostce prowadzącej specjalizację lub oddelegowania do tej jednostki.
12. 23
 Za zgodą kierownika specjalizacji lekarz odbywający specjalizację w ramach rezydentury może wnioskować do pracodawcy o skrócenie okresu przedłużenia umowy, o którym mowa w ust. 3 i 5 pkt 1, jednak o okres nie dłuższy niż 30 dni.
13.
  24  Przepisy ust. 12 stosuje się również do lekarzy odbywających specjalizację w trybie innym niż rezydentura.
14.
  25  W uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw zdrowia może wyrazić zgodę na dodatkowe przedłużenie okresu trwania specjalizacji odbywanej w trybie określonym w § 14 ust. 1 i 2.
§  18.
1.
Lekarz może rozpocząć specjalizację w wybranej specjalności, jeżeli posiada prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został zakwalifikowany do jej odbywania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, a w przypadku lekarza cudzoziemca, o którym mowa w § 14 ust. 4, jeżeli uzyskał zgodę ministra właściwego do spraw zdrowia na odbywanie danej specjalizacji oraz posiada prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przyznane na podstawie art. 7 ust. 1a ustawy.
2. 26
 W celu przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego lekarz składa wniosek o rozpoczęcie specjalizacji w danej dziedzinie medycyny do WCZP, na którego obszarze zamierza odbywać specjalizację, w terminach do dnia 28 lutego lub do dnia 30 września każdego roku.
3.
 W celu uzyskania zgody, o której mowa w § 14 ust. 4, lekarz cudzoziemiec składa wniosek do ministra właściwego do spraw zdrowia, w terminach określonych w ust. 2.
4.
Lekarz pozostający w stosunku pracy, zamierzający odbywać specjalizację w innym trybie niż rezydentura, może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, po uzyskaniu zgody pracodawcy na odbywanie specjalizacji w określonym trybie, z zastrzeżeniem ust. 5.
5.
Lekarz będący uczestnikiem studiów doktoranckich może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, po uzyskaniu zgody kierownika studiów doktoranckich, a jeżeli pozostaje w stosunku pracy - również pracodawcy na odbywanie specjalizacji w trybie, o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt 3.
6.
Lekarz cudzoziemiec może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, po uzyskaniu zgody kierownika właściwej jednostki organizacyjnej na odbywanie specjalizacji w ramach posiadanych przez nią wolnych miejsc szkoleniowych w tej dziedzinie medycyny.
7.
Lekarz ubiegający się o odbywanie specjalizacji może być w danym terminie dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego tylko w jednej dziedzinie medycyny i tylko w jednym WCZP.
8.
Lekarz ubiegający się o odbywanie specjalizacji składa oświadczenie, że złożył wniosek o rozpoczęcie specjalizacji tylko w jednym WCZP.
9.
Wzory wniosków, o których mowa w ust. 2 i 3, określają załączniki nr 4 i 5 do rozporządzenia.
§  19. 27
1.
 Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza WCZP dwa razy w roku w terminach: od dnia 1 marca do dnia 31 marca oraz od dnia 1 października do dnia 31 października.
2.
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie specjalizacji oraz postępowanie konkursowe.
3.
Postępowanie konkursowe obejmuje i uwzględnia:
  1)
w przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specjalizacji:
a)
jeżeli nie posiada żadnej lub odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia bądź tytułu specjalisty - wynik Lekarskiego Egzaminu Państwowego, zwanego dalej "LEP", albo, w przypadku lekarza dentysty, Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego, zwanego dalej "L-DEP",
b)
jeżeli posiada odpowiednią specjalizację I lub II stopnia bądź tytuł specjalisty - wynik egzaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES albo wynik LEP/L-DEP, na podstawie którego lekarz może uzyskać najkorzystniejszą liczbę punktów w tym postępowaniu,
c) 28
 w trybie § 14 ust. 2 również punkty dodatkowe - za posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych, odpowiedni okres zatrudnienia w jednostce akredytowanej zgodny z kierunkiem specjalizacji, publikacje w czasopismach naukowych zamieszczonych w wykazie czasopism sporządzonym przez ministra właściwego do spraw nauki dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych,
  2)
średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku - w przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie i w tym samym WCZP identycznej liczby punktów za LEP/L-DEP albo liczby punktów za egzamin w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES;
  3)
rozmowę kwalifikacyjną - w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów również za średnią ocen z okresu studiów.
4. 29
 Wynik postępowania konkursowego stanowi procent maksymalnej liczby punktów uzyskanych z LEP/L-DEP albo egzaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES oraz punktów dodatkowych, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. c, i dodatkowo średniej ocen uzyskanych w okresie studiów lub dodatkowo rozmowy kwalifikacyjnej w przypadkach określonych w ust. 3 pkt 2 i 3.
5.
 Maksymalna liczba punktów w postępowaniu konkursowym:
  1)
za LEP/L-DEP uwzględnia maksymalną liczbę punktów za LEP/L-DEP określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy;
  2)
z egzaminu specjalizacyjnego w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES wynosi 200 punktów, przy czym:
a)
za ocenę 3,0 otrzymuje się 116 punktów,
b)
za ocenę 3,1-3,5 otrzymuje się 128 punktów,
c)
za ocenę 3,6-3,9 otrzymuje się 140 punktów,
d)
za ocenę 4,0 otrzymuje się 152 punkty,
e)
za ocenę 4,1-4,5 otrzymuje się 164 punkty,
f)
za ocenę 4,6-4,9 otrzymuje się 176 punktów,
g)
za ocenę 5,0 otrzymuje się 188 punktów,
h)
za ocenę 5,0 z wyróżnieniem otrzymuje się 200 punktów;
  2a) 30
 punkty dodatkowe za:
a)
posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych - 5 punktów,
b)
co najmniej 3-letni okres zatrudnienia lub stosunku służbowego do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego, tj. do dnia 28 lutego lub do dnia 30 września, w pełnym wymiarze czasu pracy w jednostce akredytowanej zgodny z kierunkiem specjalizacji - 5 punktów,
c)
publikacje, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. c - maksymalnie 5 punktów (po 0,5 punktu za udział w jednej publikacji);
  3)
za średnią ocen uzyskanych w okresie studiów wynosi 6 punktów;
  4)
z rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 15 punktów (3 pytania po 5 punktów);
  5)
w przypadku braku dokumentu potwierdzającego ocenę za test stanowiący część składową za egzamin w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia - wynosi 140 punktów przyznanych lekarzowi za zaliczenie testu;
  6)
w przypadku braku dokumentu potwierdzającego uzyskanie oceny za egzamin w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia - wynosi 140 punktów przyznanych lekarzowi za posiadanie I lub II stopnia specjalizacji.
6.
Do odbywania specjalizacji kwalifikuje się lekarzy, w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc przyznanych na dane postępowanie kwalifikacyjne w danej dziedzinie medycyny w danym województwie, w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym, z wyjątkiem lekarzy, których komisja, o której mowa w ust. 8, nie zakwalifikowała do jej odbywania w poszczególnych trybach.
7.
W przypadku konieczności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w ust. 3 pkt 3, postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają powoływane i odwoływane przez właściwego wojewodę Państwowe Komisje Specjalizacyjne, zwane dalej "PKS".
8.
W skład PKS wchodzą lekarze specjaliści w dziedzinie medycyny objętej postępowaniem kwalifikacyjnym, a w szczególności:
  1)
właściwy konsultant wojewódzki jako przewodniczący komisji;
  2)
przedstawiciel właściwej Okręgowej Rady Lekarskiej, zwanej dalej "ORL";
  3)
przedstawiciel właściwego towarzystwa naukowego;
  4)
przedstawiciel WCZP.
9.
WCZP kieruje lekarza ubiegającego się o rozpoczęcie specjalizacji do odpowiedniej komisji, o której mowa w ust. 7.
10. 31
 Lekarz może się zwrócić do wojewody o weryfikację postępowania kwalifikacyjnego, odpowiednio, w terminie 20 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej wojewody listy lekarzy zakwalifikowanych do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego i listy lekarzy niezakwalifikowanych do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego.
§  20.
1.
Lekarz, który nie został zakwalifikowany do odbywania specjalizacji w ramach rezydentury w podstawowej dziedzinie medycyny, po odbyciu postępowania kwalifikacyjnego w tym trybie, może wystąpić z wnioskiem do ministra właściwego do spraw zdrowia, za pośrednictwem WCZP, po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego konsultanta wojewódzkiego, o przyznanie rezydentury w tej dziedzinie medycyny.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, lekarz może złożyć w terminie od dnia 15 sierpnia do dnia 15 września, po uzyskaniu informacji z WCZP o wolnych miejscach szkoleniowych w danej dziedzinie medycyny oraz o możliwości odbywania specjalizacji w ramach rezydentury.
3.
Właściwe WCZP przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wniosek lekarza, o którym mowa w ust. 1, wraz z potwierdzeniem posiadania wolnego miejsca szkoleniowego w danej dziedzinie medycyny na obszarze województwa i informacją o terminie, w jakim lekarz przeszedł postępowanie kwalifikacyjne, oraz liczbie punktów uzyskanych przez lekarza w postępowaniu kwalifikacyjnym.
4.
Minister właściwy do spraw zdrowia po otrzymaniu wniosku i danych, o których mowa w ust. 3, może przyznać rezydenturę lekarzowi, o którym mowa w ust. 1, w ramach posiadanych środków na rezydentury, o czym informuje lekarza i właściwe WCZP.
5.
Rezydentura, o której mowa w ust. 4, przyznawana jest na podstawie wyniku postępowania kwalifikacyjnego lekarzom, którzy w danej dziedzinie medycyny uzyskali najwyższe wyniki.
6.
WCZP kieruje lekarza, któremu minister właściwy do spraw zdrowia przyznał rezydenturę, do odbycia specjalizacji w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia jej przyznania.
7.
Lekarz, który otrzymał skierowanie, o którym mowa w ust. 6, zgłasza się do jednostki organizacyjnej wskazanej w skierowaniu, w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia otrzymania skierowania.
8.
Jednostka organizacyjna wskazana w skierowaniu zawiera z lekarzem, któremu minister właściwy do spraw zdrowia przyznał rezydenturę, umowę o pracę nie później niż do dnia 31 października.
§  21.
1.
Lekarz, lekarz dentysta posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, który zamierza przystąpić do egzaminu, o którym mowa w § 19 ust. 3 pkt 1 lit. a, składa w WCZP wniosek o przystąpienie do egzaminu, zawierający:
  1)
imię i nazwisko;
  2)
adres zamieszkania;
  3)
numer PESEL albo datę i miejsce urodzenia w odniesieniu do lekarza cudzoziemca;
  4)
numer rejestracyjny izby lekarskiej.
2. 32
 Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć w terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy.
3.
 WCZP przekazuje Centrum Egzaminów Medycznych, zwanemu dalej "CEM", listę lekarzy zawierającą dane, o których mowa w ust. 1, nie później niż po upływie 5 dni od odpowiedniego terminu wskazanego w ust. 2.
4.
Dyrektor CEM zawiadamia zdającego o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu nie później niż 14 dni przed jego rozpoczęciem.
§  22.
1. 33
 Na podstawie przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego oraz uwzględniając liczby miejsc szkoleniowych, o których mowa w § 30 ust. 3, WCZP sporządza listę lekarzy zakwalifikowanych do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego i listę lekarzy niezakwalifikowanych do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego i przedstawia je wojewodzie do zatwierdzenia. Listy zawierają imiona i nazwiska lekarzy. Lista lekarzy zakwalifikowanych do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego zawiera ponadto określenie trybu odbywania tego szkolenia. Lista lekarzy niezakwalifikowanych do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego zawiera pouczenie dotyczące weryfikacji, o której mowa w § 19 ust. 10.
2.
  34  Zatwierdzone listy, o których mowa w ust. 1, po wprowadzeniu kodu w miejsce danych osobowych lekarza, udostępnia się na stronie internetowej wojewody oraz do wglądu w siedzibie WCZP.
3.
 WCZP kieruje lekarza do odbywania specjalizacji w wybranej przez niego jednostce organizacyjnej, w ramach posiadanych przez nią wolnych miejsc szkoleniowych w danej dziedzinie medycyny, uwzględniając w kolejności:
  1)
wynik postępowania kwalifikacyjnego;
  2)
miejsce zatrudnienia w jednostce organizacyjnej, o której mowa w § 11;
  3)
uzyskanie rezydentury;
  4)
wstępną akceptację kierownika jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 11.
4.
Jeżeli w wyniku postępowania kwalifikacyjnego do odbywania specjalizacji w danej dziedzinie medycyny zakwalifikowało się co najmniej dwóch lekarzy posiadających I stopień specjalizacji, deklarujących we wniosku jej odbywanie w trybie określonym w § 14 ust. 2 pkt 4, WCZP może skierować do jednostki organizacyjnej, na jedno wolne miejsce szkoleniowe, tych lekarzy w liczbie umożliwiającej realizację programu specjalizacji, ustalonej przez kierownika komórki organizacyjnej, na podstawie harmonogramu ich szkolenia opracowanego przez kierownika lub kierowników specjalizacji w porozumieniu z konsultantem wojewódzkim.
5.
Lekarzowi, który został zakwalifikowany do odbywania specjalizacji, lekarzowi, o którym mowa w § 45 ust. 1, i lekarzowi cudzoziemcowi, o którym mowa w § 14 ust. 4, WCZP wydaje:
  1)
skierowanie do odbywania specjalizacji w określonej jednostce organizacyjnej ze wskazaniem trybu i okresu jej odbywania;
  2)
kartę szkolenia specjalizacyjnego;
  3)
indeks wykonanych zabiegów i procedur medycznych;
  4)
informację o obowiązującym programie specjalizacji.
6. 35
 WCZP kieruje lekarza do odbycia specjalizacji, po przedstawieniu przez niego dokumentu "Prawo wykonywania zawodu lekarza" albo "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty" w terminie nie dłuższym niż do dnia 15 listopada lub do dnia 15 kwietnia.
7.
 Jednostka organizacyjna posiadająca wolne miejsca szkoleniowe w danej dziedzinie medycyny, umożliwia odbywanie specjalizacji lekarzowi skierowanemu do jej odbywania w tej jednostce.
8.
Lekarz odbywający specjalizację, w szczególnie uzasadnionym przypadku albo w przypadku likwidacji jednostki organizacyjnej, w której odbywa specjalizację, bądź zaprzestania spełniania wymagań, o których mowa w § 11 ust. 2, jest kierowany przez WCZP, w pierwszej kolejności, do kontynuowania specjalizacji w innej jednostce organizacyjnej, w ramach posiadanych przez nią wolnych miejsc szkoleniowych.
9.
Po podjęciu przez organ założycielski uchwały o likwidacji zakładu opieki zdrowotnej zatrudniającego rezydentów - zakład ten jest obowiązany do:
  1)
wypowiedzenia umów, o których mowa w § 30 ust. 7 i 8, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia;
  2)
zawiadomienia WCZP o tym fakcie celem skierowania rezydentów do innych jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji.
10. 36
 Jeżeli jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 8, znajduje się na obszarze innego województwa, zmiana miejsca szkolenia następuje po wyrażeniu zgody przez WCZP oraz konsultanta wojewódzkiego województwa, na którego obszarze lekarz ma kontynuować odbywanie specjalizacji.
11.
 Lekarz rezydent, który został zakwalifikowany do odbywania specjalizacji w trybie rezydentury, może zmienić miejsce odbywania specjalizacji poza terenem województwa, nie wcześniej niż po upływie jednego roku, chyba że jednostka organizacyjna, w której lekarz odbywa specjalizację, uległa likwidacji lub przestała spełniać wymagania, o których mowa w § 11 ust. 2.
12.
Wzór karty szkolenia specjalizacyjnego, o której mowa w ust. 5 pkt 2, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
13.
Indeks wykonanych zabiegów i procedur medycznych, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
§  23.
1.
WCZP prowadzi rejestr lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację na obszarze danego województwa, zwany dalej "rejestrem".
2.
Rejestr jest prowadzony w systemie ewidencyjno-informatycznym, według niżej określonego układu danych:
  1)
numer wpisu do rejestru składający się z ciągu kolejnych znaków:
a)
dwucyfrowego symbolu województwa, będącego pierwszym członem identyfikatora jednostek podziału terytorialnego określonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.4)),
b)
czterocyfrowego kodu specjalizacji, zgodnie z wykazem kodów specjalizacji w określonych dziedzinach medycyny, stanowiącego załącznik nr 8 do rozporządzenia,
c)
jednocyfrowego oznaczenia zawodu lekarza, lekarza dentysty:

1 - dla lekarza,

2 - dla lekarza dentysty,

3 - dla lekarza posiadającego jednocześnie tytuł zawodowy lekarza i lekarza dentysty,

d)
siedmiocyfrowego numeru prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty;
  2)
imię (imiona) i nazwisko lekarza;
  3)
nazwisko rodowe;
  4)
obywatelstwo;
  5)
data i miejsce urodzenia w przypadku lekarza cudzoziemca;
  6)
numer PESEL;
  7)
numer rejestracyjny lekarza w okręgowej izbie lekarskiej;
  8)
numer seryjny i data wystawienia dokumentu "Prawo wykonywania zawodu lekarza" lub "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty";
  9)
posiadane specjalizacje oraz rok ich uzyskania;
  10)
data i wynik zakończenia postępowania kwalifikacyjnego;
  11)
numer i data decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie wyrażenia zgody na odbywanie specjalizacji przez lekarza cudzoziemca;
  12)
tryb odbywania specjalizacji lub zasady finansowania specjalizacji odbywanej przez lekarza cudzoziemca;
  13)
data i numer skierowania do odbywania specjalizacji;
  14)
numer karty szkolenia specjalizacyjnego oraz indeksu zabiegów i procedur medycznych;
  15)
nazwa i adres jednostki organizacyjnej oraz nazwa komórki organizacyjnej, w której odbywana jest specjalizacja;
  16)
imię i nazwisko kierownika specjalizacji, posiadane specjalizacje, stanowisko;
  17)
data rozpoczęcia i zakończenia szkolenia specjalizacyjnego;
  18)
data przedłużenia szkolenia specjalizacyjnego i okres, o jaki szkolenie to zostało przedłużone;
  19)
data uzyskania zaliczenia PES;
  20)
adnotacje dotyczące przeniesienia się lekarza w celu odbywania specjalizacji z obszaru innego województwa, przyczyny przeniesienia, nazwa jednostki organizacyjnej, w której lekarz odbywał dotychczas specjalizację, tryb odbywania specjalizacji, nazwisko i imię dotychczasowego kierownika specjalizacji, dotychczasowy okres trwania specjalizacji;
  21)
adnotacje dotyczące wykreślenia lekarza z rejestru.
§  24.
1.
O rozpoczęciu przez lekarza specjalizacji WCZP powiadamia okręgową izbę lekarską, zwaną dalej "OIL", której lekarz jest członkiem, a w przypadku lekarza, o którym mowa w § 14 ust. 4, także ministra właściwego do spraw zdrowia.
2.
WCZP przekazuje do CMKP, po przeprowadzonych postępowaniach kwalifikacyjnych, aktualne informacje o lekarzach odbywających specjalizację.
3.
CMKP prowadzi rejestr lekarzy odbywających specjalizację na terenie kraju, zawierający dane, o których mowa w § 23 ust. 2.
§  25.
1.
Kierownikiem specjalizacji jest lekarz specjalista w dziedzinie medycyny będącej przedmiotem specjalizacji, a w uzasadnionych przypadkach - w pokrewnej dziedzinie medycyny.
2. 37
 Lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne pod kierunkiem wybranego przez siebie lekarza, spośród lekarzy wykonujących swój zawód na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2a, albo wykonującego zawód na podstawie stosunku służby w podmiocie uprawnionym do prowadzenia specjalizacji albo spośród lekarzy, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 6 i 7, wyznaczonych przez kierownika tego podmiotu w uzgodnieniu z kierownikiem oddziału szpitalnego lub komórki organizacyjnej prowadzącej szkolenie specjalizacyjne, w porozumieniu z konsultantem wojewódzkim w danej dziedzinie medycyny lub odpowiednio z właściwym konsultantem powołanym do realizacji zadań związanych z obronnością kraju, zwanego dalej "kierownikiem specjalizacji" - za jego zgodą.
3.
 Lekarz odbywa staż kierunkowy pod kierunkiem lekarza specjalisty w danej dziedzinie medycyny, a w uzasadnionych przypadkach - w pokrewnej dziedzinie medycyny, wyznaczonego przez kierownika jednostki organizacyjnej, w której odbywa staż kierunkowy, w porozumieniu z właściwym konsultantem, o którym mowa w ust. 2, i kierownikiem specjalizacji.
4. 38
 Kierownik specjalizacji oraz lekarz specjalista kierujący stażem kierunkowym mogą prowadzić jednocześnie specjalizację nie więcej niż trzech lekarzy.
5.
  39  Kierownik specjalizacji jednocześnie może dodatkowo kierować stażem kierunkowym nie więcej niż dwóch lekarzy.
§  26.
1.
Kierownik specjalizacji jest odpowiedzialny za ustalanie rocznych szczegółowych planów odbywania specjalizacji, w tym za ustalenie miejsc odbywania staży kierunkowych, w sposób zapewniający realizację programu specjalizacji, w okresie nie krótszym niż 1 miesiąc od rozpoczęcia kolejnego roku odbywanej specjalizacji.
2.
Kierownik specjalizacji, który nie dopełnił obowiązku ustalenia szczegółowego planu odbywania specjalizacji w terminie, o którym mowa w ust. 1, może zostać pozbawiony funkcji kierownika specjalizacji - przez kierownika jednostki, w porozumieniu z właściwym konsultantem wojewódzkim.
3.
Do obowiązków kierownika specjalizacji należy w szczególności:
  1)
sprawowanie nadzoru nad realizacją planu odbywania specjalizacji;
  2)
ustalanie lekarzowi, który odbywa specjalizację w trybie, o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt 4, zakresu oraz terminów realizacji szczegółowego programu specjalizacji w jednostce organizacyjnej prowadzącej specjalizację;
  3)
wyznaczenie lekarzowi pacjentów do prowadzenia, konsultowanie i ocenianie proponowanych przez niego badań diagnostycznych i ich interpretacji, rozpoznania choroby, sposobu leczenia, rokowania i zaleceń dla pacjenta;
  4)
bezpośredni nadzór nad wykonywaniem przez lekarza zabiegów diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, objętych programem specjalizacji, do czasu nabycia przez lekarza umiejętności samodzielnego ich wykonywania;
  5)
bezpośredni udział w wykonywanym przez lekarza zabiegu operacyjnym albo stosowanej metodzie leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta, do czasu nabycia przez lekarza umiejętności samodzielnego ich wykonywania lub stosowania;
  6)
ustalanie harmonogramu dyżurów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 6, w tym decydowanie o dopuszczeniu lekarza do samodzielnego pełnienia dyżuru;
  7)
ocenianie przygotowanych przez lekarza opracowań teoretycznych objętych programem specjalizacji, pracy poglądowej lub oryginalnej;
  8)
występowanie do pracodawcy lekarza odbywającego specjalizację lub odpowiednio kierownika studium doktoranckiego z wnioskiem o udzielenie mu urlopu szkoleniowego albo odpowiednio o zwolnienie go z obowiązku uczestniczenia w zajęciach programowych w ramach studiów doktoranckich, w celu odbycia staży kierunkowych i kursów określonych w programie specjalizacji;
  9)
kierowanie do odbycia staży kierunkowych w innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 11 ust. 3;
  10)
kierowanie lekarza na kursy szkoleniowe;
  11)
przeprowadzanie sprawdzianów z nabytych przez lekarza umiejętności praktycznych;
  12)
przeprowadzanie kolokwiów i sprawdzianów przewidzianych w programie specjalizacji;
  13)
potwierdzanie uczestniczenia w wykonywaniu oraz wykonania określonych zabiegów i procedur medycznych, w liczbie ustalonej w programie specjalizacji, w indeksie wykonanych zabiegów i procedur medycznych;
  14)
wystawianie opinii zawodowej, w tym dotyczącej uzdolnień i predyspozycji zawodowych, umiejętności manualnych, stosunku do pacjentów i współpracowników, zdolności organizacyjnych i umiejętności pracy w zespole;
  15)
wnioskowanie do WCZP o przerwanie kontynuowania specjalizacji przez lekarza, który nie realizuje lub nie może realizować programu specjalizacji;
  16)
potwierdzanie odbycia szkolenia zgodnie z programem specjalizacji w karcie szkolenia specjalizacyjnego;
  17) 40
 poinformowanie pracodawcy lekarza odbywającego specjalizację w trybie rezydentury oraz WCZP o zakończeniu szkolenia, zgodnie z programem specjalizacji określonym w trybie, o którym mowa w ust. 4 i 6, w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia tego faktu w karcie szkolenia celem rozwiązania umowy o pracę, o której mowa w § 14 ust. 1.
3a.
  41  Kierownik specjalizacji potwierdza lekarzowi odbycie szkolenia zgodnie z programem specjalizacji w karcie szkolenia specjalizacyjnego nie wcześniej niż z dniem rozwiązania umowy, o której mowa w § 14 ust. 1, z uwzględnieniem ust. 3b oraz § 17.
3b.
  42  W przypadku gdy lekarzowi odbywającemu specjalizację w trybie rezydentury do zakończenia umowy o pracę, o której mowa w § 14 ust. 1, z uwzględnieniem § 17, lub zakończenia specjalizacji w trybie innym niż rezydentura pozostał do wykorzystania urlop wypoczynkowy, kierownik specjalizacji może potwierdzić odbycie szkolenia zgodnie z programem specjalizacji w karcie szkolenia specjalizacyjnego nie wcześniej niż z dniem poprzedzającym rozpoczęcie tego urlopu.
4.
 Kierownik specjalizacji w pierwszym roku trwania specjalizacji może wystąpić do ministra właściwego do spraw zdrowia, za pośrednictwem CMKP, z wnioskiem o uznanie za równoważne ze zrealizowaniem elementów określonych w programie danej specjalizacji stażu szkoleniowego, obejmującego szkolenie i uczestniczenie w wykonywaniu oraz wykonanie zabiegów lub procedur medycznych, staży kierunkowych lub kursów szkoleniowych odbytych za granicą lub w kraju, w jednostce upoważnionej do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego, i ewentualne skrócenie odbywanej specjalizacji, jeżeli okres od dnia ich ukończenia do dnia rozpoczęcia przez lekarza specjalizacji nie jest dłuższy niż 5 lat.
4a. 43
 Kierownik specjalizacji może, za pośrednictwem dyrektora CMKP, wystąpić do ministra właściwego do spraw zdrowia z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, również po upływie pierwszego roku trwania specjalizacji, jeżeli zaistnieją okoliczności potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. We wniosku kierownik specjalizacji przedstawia szczegółowe uzasadnienie zawierające opis zaistniałego stanu faktycznego i stosowną dokumentację.
5.
 Kierownik specjalizacji może wystąpić do ministra właściwego do spraw zdrowia, za pośrednictwem CMKP, z wnioskiem o uznanie okresu odbywania specjalizacji lekarzowi, który zrealizował staż szkoleniowy za granicą w okresie aktualnie odbywanej specjalizacji w jednostce uprawnionej do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego.
6. 44
 Minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek Dyrektora CMKP, na podstawie opinii zespołu ekspertów, o którym mowa w § 41 ust. 5, może uznać staże i szkolenia, o których mowa w ust. 4, za równoważne ze zrealizowaniem części programu specjalizacji i skrócić lekarzowi okres odbywania specjalizacji, jednak nie więcej niż o 1/3.
6a.
  45  Minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek Dyrektora CMKP, na podstawie opinii zespołu ekspertów, o którym mowa w § 41 ust. 5, może uznać staże i szkolenia, o których mowa w ust. 4, za równoważne ze zrealizowaniem części programu specjalizacji i skrócić lekarzowi, o którym mowa w ust. 5, okres odbywania specjalizacji.
7.
 Informacje o uznaniu lekarzowi stażów lub szkoleń oraz o skróceniu okresu trwania specjalizacji odbywanej na zasadach określonych w § 14 ust. 1 CMKP przekazuje niezwłocznie przed zakończeniem skróconej specjalizacji odpowiedniemu WCZP, a WCZP niezwłocznie przekazuje te informacje zakładowi zatrudniającemu lekarza, któremu skrócono okres trwania specjalizacji, celem odpowiedniego skrócenia umowy o pracę zawartej na okres odbywania specjalizacji.
8.
Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 4, stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia.
§  27.
1.
Do zadań jednostki organizacyjnej prowadzącej staż kierunkowy, o której mowa w § 11 ust. 3, należy:
  1)
ustalanie szczegółowego planu stażu kierunkowego;
  2)
realizacja zadań określonych w § 26 ust. 3 pkt 3-7 i 11-14 oraz innych zadań określonych programem danej specjalizacji w ramach stażu kierunkowego;
  3)
potwierdzenie odbycia stażu kierunkowego zgodnie z programem specjalizacji.
2.
Do zadań jednostki organizacyjnej prowadzącej kurs szkoleniowy należy:
  1)
zapewnienie zrealizowania szczegółowego programu kursu przez wszystkich uczestników;
  2)
przeprowadzenie sprawdzianu z zakresu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych objętych programem kursu;
  3)
potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu szkoleniowego.
§  28.
1.
Lekarz nie może realizować lub kontynuować szkolenia specjalizacyjnego w przypadku:
  1)
zawieszenia lekarza w prawie wykonywania zawodu;
  2)
ograniczenia lekarza w wykonywaniu określonych czynności medycznych;
  3)
niepodjęcia przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego w okresie 3 miesięcy od dnia wskazanego jako dzień rozpoczęcia specjalizacji na skierowaniu wystawionym przez WCZP;
  4)
zaprzestania przez lekarza odbywania specjalizacji;
  5)
przerwania szkolenia specjalizacyjnego lekarza, na wniosek kierownika specjalizacji po uzyskaniu opinii konsultanta wojewódzkiego i właściwej OIL;
  6)
upływu okresu, w którym lekarz był obowiązany ukończyć specjalizację.
2.
Właściwy podmiot jest obowiązany do powiadomienia WCZP o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4.
3.
Kierownik WCZP skreśla lekarza z rejestru:
  1)
w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 1-4, po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w ust. 2;
  2)
w przypadku przerwania szkolenia specjalizacyjnego lekarza, na wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 5;
  3)
w przypadku stwierdzenia upływu czasu, w którym lekarz był obowiązany ukończyć specjalizację;
  4)
w przypadku niezłożenia dokumentów, o których mowa w § 31 ust. 1, w terminie, o którym mowa w § 31 ust. 2.
4.
O skreśleniu lekarza z rejestru WCZP niezwłocznie powiadamia tego lekarza, kierownika specjalizacji i właściwą ORL, a w przypadku lekarza, o którym mowa w § 14 ust. 4, również ministra właściwego do spraw zdrowia.
§  29.
Karta szkolenia specjalizacyjnego z wymaganymi wpisami oraz indeks wykonanych zabiegów i procedur medycznych z potwierdzeniami i zaliczeniami stanowi dowód odbycia specjalizacji.
§  30.
1. 46
 Liczbę wolnych miejsc szkoleniowych dla lekarzy, którzy mogą rozpocząć specjalizację w poszczególnych dziedzinach medycyny na obszarze województwa w danym postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym liczbę rezydentur, minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza na 21 dni przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego, w oparciu o informację dotyczącą liczby wszystkich wolnych miejsc szkoleniowych przekazaną przez WCZP.
2.
 Minister właściwy do spraw zdrowia, uwzględniając dostępność świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny na obszarze województwa lub kraju, po zasięgnięciu opinii właściwego konsultanta wojewódzkiego, może ustalić liczbę miejsc szkoleniowych w danej dziedzinie medycyny mniejszą od liczby miejsc wynikającej z informacji przekazanych przez WCZP.
3.
Minister właściwy do spraw zdrowia w ramach liczby miejsc, o których mowa w ust. 1 i 2, ustala corocznie liczbę miejsc szkoleniowych w określonych specjalnościach w skali kraju oraz w poszczególnych województwach dla lekarzy, którzy będą mogli odbywać specjalizację w ramach rezydentury.
4.
Lekarz, który odbywa specjalizację w ramach rezydentury, otrzymuje zasadnicze wynagrodzenie miesięczne ustalane corocznie przez ministra właściwego do spraw zdrowia do dnia 30 marca roku poprzedzającego rok, w którym lekarz rozpoczyna lub odbywa specjalizację, na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w drodze obwieszczenia do dnia 15 stycznia każdego roku, w wysokości nie mniejszej niż 70 % tego wynagrodzenia.
5.
Minister właściwy do spraw zdrowia zapewnia corocznie środki finansowe niezbędne do odbywania specjalizacji w ramach rezydentury.
6.
Środki finansowe, o których mowa w ust. 5, mogą obejmować dofinansowanie określonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia kosztów szkolenia w specjalizacjach uznanych za priorytetowe dla ochrony zdrowia, po uzyskaniu opinii właściwych konsultantów krajowych.
7.
Środki finansowe niezbędne do odbywania specjalizacji w ramach rezydentury przez lekarzy, którzy zostali zakwalifikowani do jej odbywania lub odbywają ją w tym trybie, w ramach liczby miejsc szkoleniowych ustalonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje na podstawie umowy zawartej z jednostką organizacyjną zatrudniającą tych lekarzy, o której mowa w § 14 ust. 1. Umowa ta określa wysokość środków i ich przeznaczenie.
8.
Minister właściwy do spraw zdrowia określa wysokość środków finansowych, o których mowa w ust. 6, i przekazuje je na podstawie umowy zawartej z jednostką prowadzącą szkolenie w specjalizacjach, o których mowa w ust. 6.
9.
Środki finansowe, o których mowa w ust. 6, nie obejmują wynagrodzenia określonego w § 15 ust. 2 pkt 1 oraz pozostałych składników wynagrodzeń wynikających z układu zbiorowego pracy lub z regulaminu wynagradzania obowiązującego w jednostce zatrudniającej lekarza, o której mowa w § 14 ust. 1.
10.
Środki finansowe, o których mowa w ust. 7 i 8, powinny być wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem, a w przypadku ich niewykorzystania zwrócone ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w trybie określonym w umowie, o której mowa w ust. 7 i 8.

Sposób i tryb składania egzaminu państwowego

§  31. 47
1.
 Lekarz przed przystąpieniem do PES składa do właściwego WCZP następujące dokumenty:
  1)
wniosek o przystąpienie do PES;
  2)
kartę szkolenia specjalizacyjnego;
  3)
indeks wykonanych zabiegów i procedur medycznych, o którym mowa w § 22 ust. 5 pkt 3.
2.
Dokumenty, o których mowa w ust. 1, wraz ze szczegółowym planem albo indywidualnym harmonogramem odbywania specjalizacji, lekarz może złożyć do dnia 31 lipca albo do dnia 31 grudnia, w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia zaliczenia szkolenia specjalizacyjnego przez kierownika specjalizacji.
3.
W przypadku PES w dziedzinie urologii, dokumenty, o których mowa w ust. 1, wraz ze szczegółowym planem albo indywidualnym harmonogramem odbywania specjalizacji, lekarz może złożyć na trzy miesiące przed terminem PES ustalonym w danej sesji przez konsultanta krajowego w dziedzinie urologii.
4.
Lekarz odbywający specjalizację w trybie rezydentury składa właściwemu WCZP, poza dokumentami wymienionymi w ust. 1, kopię świadectwa pracy z ostatnio zatrudniającej go jednostki.
5.
WCZP po stwierdzeniu, że dokumenty, o których mowa w ust. 1, spełniają warunki formalne, przekazuje je do CEM, nie później niż w terminie 14 dni od ich złożenia, oraz zawiadamia CEM o liczbie przyjętych zgłoszeń.
§  32.
1.
PES dla każdej specjalności jest składany w formie egzaminu praktycznego, egzaminu testowego i egzaminu ustnego, obejmujących program specjalizacji w kolejności ustalonej w tym programie.
2.
Test oraz egzamin ustny i praktyczny, o których mowa w ust. 1, opracowuje i ustala CEM w porozumieniu z właściwym konsultantem krajowym lub jego przedstawicielem oraz przedstawicielem właściwego towarzystwa naukowego odrębnie dla każdej specjalności oraz na każdą sesję egzaminacyjną.
2a. 48
 Test do PES w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii opracowuje i ustala konsultant krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.
3.
 Zadania testowe muszą być zachowane w tajemnicy przez wszystkie osoby uczestniczące w ich opracowaniu, przetwarzaniu i dystrybucji.
4.
Egzamin testowy uważa się za zaliczony z wynikiem pozytywnym w przypadku uzyskania co najmniej 60 % możliwej do uzyskania liczby punktów.
§  33.
1.
PES dla danej specjalności organizuje CEM.
2. 49
 PES jest przeprowadzany przez Państwową Komisję Egzaminacyjną, zwaną dalej "PKE".
3.
 Przewodniczącego i członków PKE powołuje i odwołuje Dyrektor CEM, spośród osób zaproponowanych przez Krajową Radę Egzaminów Lekarskich, zwaną dalej "KREL", w porozumieniu z właściwym konsultantem krajowym, właściwym towarzystwem naukowym oraz NRL, po ich zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
4.
W skład PKE wchodzą lekarze specjaliści w dziedzinie medycyny objętej PES lub, w uzasadnionych przypadkach, w pokrewnej dziedzinie medycyny, a w szczególności:
  1)
przedstawiciel lub przedstawiciele konsultanta krajowego;
  2)
przedstawiciel lub przedstawiciele właściwych towarzystw naukowych dla dziedziny medycyny objętej egzaminem państwowym;
  3)
przedstawiciel lub przedstawiciele NRL lub przedstawiciele ORL;
  4)
przedstawiciel lub przedstawiciele uczelni medycznych lub uczelni prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w zakresie nauk medycznych, CMKP lub medycznych jednostek badawczo-rozwojowych.
5.
W skład PKE nie może być powołana osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie lekarza, który składa egzamin.
§  34.
Do zadań PKE lub wydzielonego spośród jej członków zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 35 ust. 6, należy:
  1)
podejmowanie decyzji o dopuszczeniu lekarza do egzaminu państwowego;
  2)
ustalenie listy lekarzy dopuszczonych do egzaminu państwowego w danym terminie;
  3)
dokonywanie oceny egzaminów praktycznego i ustnego;
  4)
przekazanie CEM kart testowych po przeprowadzeniu egzaminu testowego, z zachowaniem tajności procedury;
  5)
przekazanie CEM ocen z egzaminów praktycznego i ustnego oraz innej dokumentacji związanej z przeprowadzonym PES, nie później niż w ciągu 14 dni do zakończenia specjalizacji.
§  35.
1.
PES odbywa się, z zastrzeżeniem ust. 2, dwa razy w roku:
  1)
w sesji wiosennej - od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia;
  2)
w sesji jesiennej - od dnia 1 października do dnia 30 listopada.
2. 50
 PES w dziedzinach urologii oraz anestezjologii i intensywnej terapii odbywa się w terminach ustalonych przez właściwego konsultanta krajowego w porozumieniu z Dyrektorem CEM.
3.
 Części składowe egzaminu, o którym mowa w § 32 ust. 1, przeprowadzane są w miejscach i terminach ustalonych przez Dyrektora CEM, w porozumieniu z właściwą PKE.
4.
Egzamin testowy dla danej specjalności odbywa się jednocześnie w całym kraju.
5.
W uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw zdrowia może, na wniosek Dyrektora CEM, wyrazić zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia egzaminu testowego dla wszystkich lekarzy dopuszczonych do PES w danej specjalności w określonym terminie, z zachowaniem pozostałych części egzaminu, lub zdecydować o przeprowadzeniu PES jeden raz w roku - z zachowaniem wszystkich jego części, w terminach, o których mowa w ust. 1.
6.
W zależności od liczby lekarzy przystępujących do PES egzaminy przeprowadza PKE lub wyłonione spośród jej członków zespoły egzaminacyjne z zachowaniem reprezentacji wszystkich podmiotów wymienionych w § 33 ust. 4.
7.
W czasie składania przez lekarza egzaminu praktycznego lub ustnego może być obecny kierownik specjalizacji jako obserwator.
8.
Lekarz powinien być powiadomiony przez CEM o miejscach i terminach PES nie później niż 14 dni przed datą jego rozpoczęcia.
§  36. 51
1.
 Lekarz może przystępować do PES trzy razy, a w przypadkach, o których mowa w ust. 4, cztery razy.
2.
Lekarz uzyskuje wynik negatywny PES, jeżeli uzyska taki wynik choćby z jednej części PES, o których mowa w § 32 ust. 1. W takim przypadku lekarz może złożyć wniosek do PKE, co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, o wyznaczenie drugiego terminu PES.
3.
W razie dwukrotnego negatywnego wyniku PES, a także w razie dwukrotnego nieprzystąpienia w wyznaczonym terminie do PES, lekarz może wystąpić do PKE z wnioskiem o przystąpienie do egzaminu w następnej sesji egzaminacyjnej. W razie nieprzystąpienia do jednej z części PES, o których mowa w § 32 ust. 1, lekarz może wystąpić do PKE z wnioskiem o przystąpienie tylko do tej części PES. Trzeci termin przystąpienia do PES musi być wyznaczony nie później niż 36 miesięcy od daty potwierdzenia odbycia specjalizacji w karcie szkolenia specjalizacyjnego przez kierownika specjalizacji.
4.
W razie trzeciego negatywnego wyniku PES lub upływu terminu, o którym mowa w ust. 3, lekarz może przystąpić do PES w czwartym ostatecznym terminie, jeżeli PKE uzna, że zaistniały okoliczności uzasadniające dopuszczenie tego lekarza do PES. Czwarty ostateczny termin wyznacza się w nieprzekraczalnym terminie 1 roku, licząc od terminu egzaminu wyznaczonego po raz trzeci.
§  37. 52
 (uchylony).
§  38.
1.
Lekarz uzyskuje tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego i złożeniu PES z wynikiem pozytywnym.
2.
Lekarzowi, o którym mowa w ust. 1, CEM wydaje dyplom i przekazuje jego kopię do właściwej OIL i właściwego WCZP.
3.
Wzór dyplomu, o którym mowa w ust. 2, określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.
§  39.
1.
Rejestr lekarzy posiadających specjalizację II stopnia oraz lekarzy, którzy uzyskali tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny, prowadzi NRL w ramach Centralnego Rejestru Lekarzy Rzeczypospolitej Polskiej, a w odniesieniu do obszaru województwa - właściwa ORL w ramach okręgowego rejestru lekarzy.
2. 53
 Dokumentacja dotycząca szkolenia specjalizacyjnego lekarza oraz kopia dyplomu PES są przechowywane przez właściwe WCZP zgodnie z przepisami art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600).

Warunki i tryb uznawania równoważności tytułu specjalisty uzyskanego za granicą

§  40.
 Uznanie tytułu specjalisty uzyskanego za granicą może nastąpić, jeżeli zostały spełnione następujące warunki:
  1)
lekarz posiada prawo wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2)
okres szkolenia specjalizacyjnego odbytego za granicą nie odbiega od okresu określonego w programie danej specjalizacji w Rzeczypospolitej Polskiej;
  3)
program szkolenia specjalizacyjnego w zakresie wymaganej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, sposób potwierdzenia nabytej wiedzy i umiejętności odpowiada w istotnych elementach programowi specjalizacji w danej specjalności w Rzeczypospolitej Polskiej;
  4)
sposób i tryb złożenia egzaminu lub innej formy potwierdzenia uzyskanej wiedzy i umiejętności odpowiada złożeniu przez lekarza PES w Rzeczypospolitej Polskiej.
§  41.
1.
Lekarz ubiegający się o uznanie równoważności tytułu specjalisty uzyskanego za granicą występuje z wnioskiem do ministra właściwego do spraw zdrowia, za pośrednictwem CMKP.
2.
Do wniosku dołącza się:
  1)
odpis prawa wykonywania zawodu;
  2)
potwierdzenie uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty w kraju, w którym lekarz uzyskał tytuł specjalisty;
  3)
oryginał dokumentu o nadaniu tytułu specjalisty;
  4)
dokument zawierający dane o miejscu odbycia szkolenia specjalizacyjnego, okresie jego trwania i programie;
  5)
informacje o sposobie i trybie złożenia egzaminu lub innej formie potwierdzenia nabytej wiedzy i umiejętności praktycznych;
  6)
zaświadczenia o miejscu, okresie trwania i rodzaju czynności zawodowych wykonywanych po uzyskaniu tytułu specjalisty.
3.
Minister właściwy do spraw zdrowia uznaje równoważność tytułu specjalisty uzyskanego za granicą, jeżeli na podstawie przedstawionych przez lekarza dokumentów stwierdzi, że okres trwania szkolenia oraz formy nabywania wiedzy i umiejętności praktycznych odpowiadają w istotnych elementach programowi specjalizacji w danej specjalności w Rzeczypospolitej Polskiej, albo odmawia uznania tego tytułu.
4.
Zespół, o którym mowa w ust. 5, w przypadku rozpatrywania wniosków, o których mowa w § 26 ust. 4 i 5, zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 4 razy w roku.
5.
Minister właściwy do spraw zdrowia podejmuje decyzję, o której mowa w ust. 3, na podstawie opinii Dyrektora CMKP, wynikającej z oceny merytorycznej wniosku lekarza wydanej przez zespół ekspertów powołany przez Dyrektora CMKP, w skład którego wchodzą lekarze posiadający tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny:
  1)
konsultant krajowy lub jego przedstawiciel;
  2)
dwaj lekarze posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego;
  3)
przedstawiciel NRL;
  4)
przedstawiciel towarzystwa naukowego właściwego dla dziedziny medycyny, w której lekarz ubiega się o uznanie równoważności tytułu specjalisty.
6.
Lekarz ubiegający się o uznanie równoważności tytułu specjalisty uzyskanego za granicą, na podstawie opinii zespołu, o którym mowa w ust. 5, może zostać skierowany na wniosek Dyrektora CMKP przez ministra właściwego do spraw zdrowia na staż adaptacyjny, trwający nie dłużej niż 3 miesiące, w jednostce organizacyjnej prowadzącej specjalizację w danej dziedzinie medycyny, wskazanej przez ten zespół, który powinien być zakończony uzyskaniem opinii zawodowej, wystawionej przez kierownika właściwej komórki organizacyjnej tej jednostki.
7.
Staż adaptacyjny, o którym mowa w ust. 6, lekarz odbywa na podstawie umowy o pracę ze wskazaną jednostką organizacyjną albo umowy o odbycie stażu adaptacyjnego zawartej z tą jednostką, na warunkach określonych w umowie.
8.
W przypadku określonym w ust. 6 minister właściwy do spraw zdrowia uznaje równoważność tytułu specjalisty uzyskanego za granicą lub odmawia uznania tego tytułu, biorąc pod uwagę również opinię zawodową, o której mowa w ust. 5.
9.
Minister właściwy do spraw zdrowia uznaje lub odmawia uznania tytułu specjalisty uzyskanego za granicą za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze decyzji administracyjnej.

Przepisy przejściowe i końcowe

§  42.
1.
Lekarz, który uzyskał specjalizację I stopnia w zakresie: chorób płuc, toksykologii, transfuzjologii oraz uzyskał tytuł specjalisty w odpowiedniej podstawowej dziedzinie medycyny, może odbyć specjalizację w szczegółowej dziedzinie medycyny, odpowiednio w dziedzinie: choroby płuc, toksykologia kliniczna, transfuzjologia, zgodnie z programem tej specjalizacji, uwzględniającym zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych nabytych na podstawie dotychczasowego szkolenia, z tym że czas trwania tej specjalizacji nie może być krótszy niż rok.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, lekarz może złożyć wniosek do WCZP o odbycie specjalizacji, w terminie do dnia 30 listopada 2007 r.
§  43.
Jednostki organizacyjne wpisane na listę prowadzoną przez ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie dotychczasowych przepisów stają się jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi specjalizację w rozumieniu rozporządzenia.
§  44.
1. 54
 W dziedzinach otorynolaryngologii dziecięcej, hipertensjologii, ginekologii onkologicznej, urologii dziecięcej i neuropatologii - minister właściwy do spraw zdrowia może powierzyć w terminie do dnia 31 grudnia 2007 r. określone w rozporządzeniu obowiązki kierownika specjalizacji lekarzowi legitymującemu się dorobkiem naukowym i zawodowym w tej dziedzinie.
2.
 Obowiązki, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw zdrowia może powierzyć osobie wskazanej przez kierownika jednostki organizacyjnej, w porozumieniu z właściwym konsultantem wojewódzkim, po zasięgnięciu opinii konsultanta krajowego, na okres trwania specjalizacji.
§  45.
1.
Lekarz posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego i mający odpowiedni dorobek zawodowy w szczegółowej dziedzinie medycyny wymienionej w wykazie specjalności lekarskich w szczegółowych dziedzinach medycyny określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia może złożyć wniosek o skierowanie go do odbywania tej specjalizacji bez postępowania kwalifikacyjnego, na wniosek właściwego konsultanta krajowego.
2.
W przypadku lekarza, o którym mowa w ust. 1, kierownik specjalizacji może wystąpić, za pośrednictwem CMKP, do ministra właściwego do spraw zdrowia o uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego lekarza za równoważny ze zrealizowaniem przez niego, w części lub w całości, szczegółowego programu właściwej specjalizacji.
3.
W przypadku lekarza posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego i mającego odpowiedni dorobek zawodowy w szczegółowej dziedzinie medycyny, o której mowa w ust. 1, zakwalifikowanego do odbywania specjalizacji w trybie postępowania kwalifikacyjnego, kierownik specjalizacji w porozumieniu z właściwym konsultantem krajowym może wystąpić, za pośrednictwem CMKP, do ministra właściwego do spraw zdrowia o uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego lekarza za równoważny ze zrealizowaniem przez niego, w części lub w całości, szczegółowego programu specjalizacji.
4.
Minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek Dyrektora CMKP, sporządzony na podstawie opinii powołanego przez niego zespołu, może uznać dotychczasowy dorobek naukowy i zawodowy lekarza, o którym mowa w ust. 1 i 3, za równoważny ze zrealizowaniem przez niego, w części lub w całości, szczegółowego programu właściwej specjalizacji, a w przypadku uznania za równoważny w całości - podjąć decyzję o dopuszczeniu tego lekarza do PES.
4a. 55
 Uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego lekarza, o którym mowa w ust. 2 i 3, za równoważny ze zrealizowaniem przez niego w całości szczegółowego programu specjalizacji następuje pod warunkiem, że czas wykonywania przez lekarza, posiadającego specjalizację w podstawowej dziedzinie medycyny, czynności naukowych i zawodowych w pełnym wymiarze godzin nie będzie krótszy niż czas trwania danej specjalizacji, z wyłączeniem specjalizacji w następujących dziedzinach:
  1)
angiologia;
  2)
balneologia i medycyna fizykalna;
  3)
chirurgia onkologiczna;
  4)
diabetologia;
  5)
ginekologia onkologiczna;
  6)
hipertensjologia;
  7)
kardiologia dziecięca;
  8)
medycyna paliatywna;
  9)
medycyna sportowa;
  10)
neurologia dziecięca;
  11)
neuropatologia;
  12)
onkologia i hematologia dziecięca;
  13)
otorynolaryngologia dziecięca;
  14)
seksuologia;
  15)
toksykologia kliniczna;
  16)
transplantologia kliniczna;
  17)
urologia dziecięca.
4b. 56
 Uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego lekarza, o którym mowa w ust. 2 i 3, za równoważny ze zrealizowaniem przez niego w części szczegółowego programu specjalizacji następuje pod warunkiem, że łączny czas wykonywania przez lekarza, posiadającego specjalizację w podstawowej dziedzinie medycyny, czynności naukowych i zawodowych w pełnym wymiarze godzin oraz czas specjalizacji pozostały do odbycia nie będzie krótszy niż czas trwania danej specjalizacji, z wyłączeniem specjalizacji w następujących dziedzinach:
  1)
angiologia;
  2)
balneologia i medycyna fizykalna;
  3)
chirurgia onkologiczna;
  4)
diabetologia;
  5)
ginekologia onkologiczna;
  6)
hipertensjologia;
  7)
kardiologia dziecięca;
  8)
medycyna paliatywna;
  9)
medycyna sportowa;
  10)
neurologia dziecięca;
  11)
neuropatologia;
  12)
onkologia i hematologia dziecięca;
  13)
otorynolaryngologia dziecięca;
  14)
seksuologia;
  15)
toksykologia kliniczna;
  16)
transplantologia kliniczna;
  17)
urologia dziecięca.
5.
W skład zespołu, o którym mowa w ust. 4, wchodzą:
  1)
właściwy konsultant krajowy;
  2)
kierownik specjalizacji;
  3)
przedstawiciel właściwego towarzystwa naukowego;
  4)
przedstawiciel NRL posiadający tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny i stopień naukowy doktora habilitowanego.
§  46. 57
 (uchylony).
§  47.
 Lekarz, który na podstawie dotychczasowych przepisów został zakwalifikowany do odbywania specjalizacji, odbywa ją zgodnie z programem specjalizacji oraz okresem jej trwania, określonych na podstawie dotychczasowych przepisów, z uwzględnieniem § 17 ust. 3-6 i 8.
§  48.
Lekarz, który nie został zakwalifikowany do odbywania specjalizacji w ramach rezydentury w podstawowej dziedzinie medycyny, po odbyciu postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego na podstawie dotychczasowych przepisów, może wystąpić z wnioskiem do ministra właściwego do spraw zdrowia o przyznanie rezydentury w trybie określonym w § 20.
§  49.
Kierownicy specjalizacji oraz lekarze prowadzący staże kierunkowe, wyznaczeni na podstawie dotychczasowych przepisów, pełnią nadal swoje funkcje.
§  50.
W 2005 r. wnioski, o których mowa w § 20 ust. 1, składa się nie później niż do dnia 15 listopada 2005 r.
§  51.
W 2005 r. jednostka organizacyjna, o której mowa w § 20 ust. 8, zawiera z lekarzem, któremu minister właściwy do spraw zdrowia przyznał rezydenturę, umowę o pracę w terminie do dnia 15 grudnia 2005 r.
§  52.
Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów (Dz. U. Nr 83, poz. 905 i Nr 148, poz. 1661, z 2003 r. Nr 85, poz. 784 i Nr 205, poz. 1992 oraz z 2004 r. Nr 224, poz. 2284).
§  53.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
_________

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 691, Nr 152, poz. 1266 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 90, poz. 845, z 2004 r. Nr 92, poz. 882 i 885, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 175, poz. 1461.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 169, poz. 1420.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459, z 2003 r. Nr 208, poz. 2022, z 2004 r. Nr 254, poz. 2535 oraz z 2005 r. Nr 206, poz. 1706.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 58

WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH I LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH

I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny:

1. Anestezjologia i intensywna terapia

2. Audiologia i foniatria

3. Chirurgia dziecięca

4. Chirurgia klatki piersiowej

5. Chirurgia ogólna

6. Chirurgia plastyczna

7. Chirurgia szczękowo-twarzowa

8. Choroby wewnętrzne

9. Choroby zakaźne

10. Dermatologia i wenerologia

11. Diagnostyka laboratoryjna

12. Epidemiologia

13. Genetyka kliniczna

14. Kardiochirurgia

15. Kardiologia

16. Medycyna nuklearna

17. Medycyna pracy

18. Medycyna ratunkowa

19. Medycyna rodzinna

20. Medycyna sądowa

21. Medycyna transportu

22. Mikrobiologia lekarska

23. Neonatologia

24. Neurochirurgia

25. Neurologia

26. Okulistyka

27. Onkologia kliniczna

28. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

29. Otorynolaryngologia

30. Patomorfologia

31. Pediatria

32. Położnictwo i ginekologia

33. Psychiatria

34. Psychiatria dzieci i młodzieży

35. Radiologia i diagnostyka obrazowa

36. Radioterapia onkologiczna

37. Rehabilitacja medyczna

38. Transfuzjologia kliniczna

39. Urologia

40. Zdrowie publiczne

II. Wykaz specjalności lekarskich w szczegółowych dziedzinach medycyny:

1. Alergologia

2. Angiologia

3. Balneologia i medycyna fizykalna

4. Chirurgia naczyniowa

5. Chirurgia onkologiczna

6. Choroby płuc

7. Diabetologia

8. Endokrynologia

9. Farmakologia kliniczna

10. Gastroenterologia

11. Geriatria

12. Ginekologia onkologiczna

13. Hematologia

14. Hipertensjologia

15. Immunologia kliniczna

16. Kardiologia dziecięca

17. Medycyna paliatywna

18. Medycyna sportowa

19. Nefrologia

20. Neurologia dziecięca

21. Neuropatologia

22. Onkologia i hematologia dziecięca

23. Otorynolaryngologia dziecięca

24. Reumatologia

25. Seksuologia

26. Toksykologia kliniczna

27. Transplantologia kliniczna

28. Urologia dziecięca

III. Wykaz specjalności lekarsko-dentystycznych w podstawowych dziedzinach medycyny:

1. Chirurgia stomatologiczna

2. Chirurgia szczękowo-twarzowa

3. Ortodoncja

4. Periodontologia

5. Protetyka stomatologiczna

6. Stomatologia dziecięca

7. Stomatologia zachowawcza z endodoncją

8. Zdrowie publiczne

9. Epidemiologia

ZAŁĄCZNIK Nr 2 59

SPECJALNOŚCI, W KTÓRYCH LEKARZ POSIADAJĄCY ODPOWIEDNIĄ SPECJALIZACJĘ I LUB I I II STOPNIA LUB TYTUŁ SPECJALISTY W ODPOWIEDNIEJ DZIEDZINIE MEDYCYNY MOŻE UZYSKAĆ TYTUŁ SPECJALISTY W OKREŚLONEJ PODSTAWOWEJ DZIEDZINIE MEDYCYNY PO ODBYCIU SPECJALIZACJI

Lp.Specjalności w podstawowych dziedzinach medycyny, w których można uzyskać tytuł specjalistySpecjalności, w których lekarz posiada specjalizację I stopniaSpecjalności, w których lekarz posiada specjalizację I i II stopnia lub tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
1234
1Anestezjologia i intensywna terapiaAnestezjologia i intensywna terapia
2Audiologia i foniatriaOtolaryngologiaOtolaryngologia I

stopnia i audiologia II stopnia

Otolaryngologia I stopnia i foniatria II stopnia

Otolaryngologia I i II stopnia

Otorynolaryngologia

3Chirurgia dziecięcaChirurgia dziecięca Chirurgia ogólnaChirurgia ogólna
4Chirurgia klatki piersiowejChirurgia dziecięca Chirurgia ogólnaChirurgia dziecięca Chirurgia ogólna
5Chirurgia ogólnaChirurgia dziecięca Chirurgia ogólnaChirurgia dziecięca
6Chirurgia plastycznaChirurgia ogólna Chirurgia dziecięcaChirurgia ogólna

Chirurgia dziecięca

7Chirurgia szczękowo- twarzowaChirurgia dziecięca Chirurgia ogólna Chirurgia stomatologiczna OtolaryngologiaChirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

Chirurgia stomatologiczna

Otolaryngologia

8Choroby wewnętrzneChoroby płuc

Choroby wewnętrzne

Transfuzjologia

Choroby płuc Transfuzjologia kliniczna
9Choroby zakaźneChoroby płuc

Choroby wewnętrzne

Choroby zakaźne

Medycyna ogólna

Pediatria

Choroby płuc

Choroby wewnętrzne

Medycyna ogólna

Pediatria

10Dermatologia i wenerologiaDermatologia i wenerologia
11Diagnostyka laboratoryjnaAnalityka kliniczna Diagnostyka laboratoryjna

Farmakologia

Toksykologia

Farmakologia

Toksykologia

12EpidemiologiaWszystkie specjalnościWszystkie specjalności
13Genetyka klinicznaNeurologia

Pediatria

Położnictwo i ginekologia

Neurologia

Neurologia dziecięca

Pediatria

Położnictwo i ginekologia

14KardiochirurgiaChirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

Chirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

15KardiologiaChoroby wewnętrzneChoroby wewnętrzne
16Medycyna nuklearnaChoroby wewnętrzne

Medycyna nuklearna

Pediatria

Choroby wewnętrzne

Pediatria

17Medycyna pracyChoroby wewnętrzne

Medycyna lotnicza

Medycyna ogólna

Medycyna pracy

Choroby wewnętrzne

Medycyna lotnicza

Medycyna ogólna

18Medycyna ratunkowaAnestezjologia i intensywna terapia

Chirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

Choroby wewnętrzne

Ortopedia i traumatologia

Pediatria

Anestezjologia i intensywna terapia

Chirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

Choroby wewnętrzne

Ortopedia i traumatologia

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Pediatria

19Medycyna rodzinnaChirurgia ogólna

Choroby wewnętrzne

Medycyna ogólna

Pediatria

Położnictwo i ginekologia

Chirurgia ogólna

Choroby wewnętrzne

Medycyna ogólna

Pediatria

Położnictwo i ginekologia

20Medycyna sądowaMedycyna sądowa
21Medycyna transportuChoroby wewnętrzne

Medycyna pracy

Medycyna ratunkowa

Medycyna lotnicza

Choroby wewnętrzne

Medycyna lotnicza

Medycyna morska i tropikalna

Medycyna pracy

22Mikrobiologia lekarskaMikrobiologia
23NeonatologiaPediatriaPediatria
24NeurochirurgiaChirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

Neurochirurgia

Chirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

25NeurologiaChoroby wewnętrzne Neurologia

Pediatria

Choroby wewnętrzne Pediatria
26OkulistykaOkulistyka
27Onkologia klinicznaChoroby płuc

Choroby wewnętrzne

Medycyna ogólna

Pediatria

Radioterapia onkologiczna

Chemioterapia nowotworów

Choroby płuc

Choroby wewnętrzne

Medycyna ogólna

Pediatria

Radioterapia onkologiczna

28Ortopedia i traumatologia narządu ruchuChirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

Ortopedia i traumatologia

Chirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

29OtorynolaryngologiaOtolaryngologia
30PatomorfologiaPatomorfologia
31PediatriaPediatriaNeurologia dziecięca
32Położnictwo i ginekologiaPołożnictwo i ginekologia
33PsychiatriaPsychiatria

Psychiatria dzieci i młodzieży

34Psychiatria dzieci i młodzieżyPsychiatria

Psychiatria dzieci i młodzieży

Psychiatria
35Radiologia i diagnostyka obrazowaRadiodiagnostyka
36Radioterapia onkologicznaRadioterapia onkologiczna
37Rehabilitacja medycznaChoroby wewnętrzne

Chirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

Medycyna ogólna

Medycyna pracy

Neurologia

Ortopedia i traumatologia

Pediatria

Rehabilitacja ogólna

Rehabilitacja medyczna

Choroby wewnętrzne

Chirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

Medycyna ogólna

Medycyna pracy

Neurologia

Ortopedia i traumatologia

Pediatria

38Transfuzjologia klinicznaAnestezjologia i intensywna terapia

Analityka kliniczna

Chirurgia ogólna

Chirurgia dziecięca

Choroby wewnętrzne

Choroby zakaźne

Diagnostyka laboratoryjna

Dermatologia i wenerologia

Medycyna pracy

Mikrobiologia

Anestezjologia i intensywna terapia

Chirurgia ogólna

Chirurgia dziecięca

Chirurgia klatki piersiowej

Chirurgia onkologiczna

Chirurgia plastyczna

Choroby wewnętrzne

Choroby zakaźne

Diagnostyka laboratoryjna

Neurochirurgia

Neurologia

Okulistyka

Ortopedia i traumatologia

Otolaryngologia

Pediatria

Położnictwo i ginekologia

Radioterapia onkologiczna

Transfuzjologia

Dermatologia i wenerologia

Kardiochirurgia

Kardiologia

Medycyna pracy

Medycyna ratunkowa

Medycyna rodzinna

Mikrobiologia

Mikrobiologia lekarska

Neurochirurgia

Neurochirurgia i neurotraumatologia

Neurologia

Okulistyka

Onkologia kliniczna

Ortopedia i traumatologia

Otolaryngologia

Otolaryngologia dziecięca

Otorynolaryngologia

Otorynolaryngologia dziecięca

Pediatria

Położnictwo i ginekologia

Radioterapia onkologiczna

Urologia

39UrologiaChirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

Chirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

40Zdrowie publiczneWszystkie specjalnościWszystkie specjalności
41Chirurgia stomatologicznaChirurgia stomatologicznaWszystkie specjalności

w zakresie stomatologii

42OrtodoncjaStomatologia ogólnaWszystkie specjalności

w zakresie stomatologii

43PeriodontologiaStomatologia ogólna Chirurgia stomatologicznaWszystkie specjalności

w zakresie stomatologii

44Protetyka stomatologicznaStomatologia ogólnaWszystkie specjalności

w zakresie stomatologii

45Stomatologia dziecięcaStomatologia ogólnaWszystkie specjalności

w zakresie stomatologii

46Stomatologia zachowawcza z endodoncjąStomatologia ogólnaWszystkie specjalności

w zakresie stomatologii

ZAŁĄCZNIK Nr 3 60

SPECJALNOŚCI, W KTÓRYCH LEKARZ POSIADAJĄCY ODPOWIEDNIĄ SPECJALIZACJĘ II STOPNIA ALBO POSIADAJĄCY TYTUŁ SPECJALISTY W ODPOWIEDNIEJ PODSTAWOWEJ DZIEDZINIE MEDYCYNY MOŻE UZYSKAĆ TYTUŁ SPECJALISTY W OKREŚLONEJ SZCZEGÓŁOWEJ DZIEDZINIE MEDYCYNY

Lp.Specjalności w szczegółowych dziedzinach medycyny, w których lekarz może uzyskać tytuł specjalistySpecjalności, w których lekarz posiada tytuł specjalisty w określonej podstawowej dziedzinie medycynySpecjalności, w których lekarz posiada odpowiednią specjalizację II stopnia
1234
1AlergologiaChoroby wewnętrzne

Dermatologia i wenerologia

Otorynolaryngologia

Pediatria

Choroby płuc

Choroby wewnętrzne

Dermatologia i wenerologia

Otolaryngologia

Otolaryngologia dziecięca

Pediatria

2AngiologiaChirurgia ogólna

Choroby wewnętrzne

Chirurgia ogólna

Choroby wewnętrzne

3Balneologia i medycyna fizykalnaAnestezjologia i intensywna terapia

Chirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

Choroby płuc

Choroby wewnętrzne

Dermatologia i wenerologia

Kardiochirurgia

Medycyna ratunkowa

Medycyna rodzinna

Neurologia

Neurochirurgia

Okulistyka

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Otorynolaryngologia

Pediatria

Położnictwo i ginekologia

Rehabilitacja medyczna

Urologia

Anestezjologia i intensywna terapia

Chirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

Choroby płuc

Choroby wewnętrzne

Dermatologia i wenerologia

Kardiochirurgia

Medycyna rodzinna

Medycyna ogólna

Neurologia

Neurologia dziecięca

Neurochirurgia

Okulistyka

Ortopedia i traumatologia

Otolaryngologia

Otolaryngologia dziecięca

Pediatria

Położnictwo i ginekologia

Rehabilitacja medyczna

Reumatologia

Reumatologia dziecięca

Urologia

4Chirurgia naczyniowaChirurgia ogólnaChirurgia ogólna
5Chirurgia onkologicznaChirurgia ogólna Chirurgia dziecięcaChirurgia ogólna

Chirurgia dziecięca

6Choroby płucChoroby wewnętrzne PediatriaChoroby wewnętrzne

Pediatria

7DiabetologiaChoroby wewnętrzne PediatriaChoroby wewnętrzne

Pediatria

8EndokrynologiaChirurgia ogólna

Choroby wewnętrzne

Pediatria

Położnictwo i ginekologia

Chirurgia ogólna

Choroby wewnętrzne

Pediatria

Położnictwo i ginekologia

9Farmakologia klinicznaAnestezjologia i intensywna terapia

Chirurgia ogólna

Chirurgia dziecięca

Choroby wewnętrzne

Choroby zakaźne

Neurologia

Onkologia kliniczna

Pediatria

Położnictwo i ginekologia

Psychiatria

Anestezjologia i intensywna terapia

Chirurgia ogólna

Chirurgia dziecięca

Chemioterapia nowotworów

Choroby wewnętrzne

Choroby płuc

Choroby zakaźne

Farmakologia

Neurologia

Neurologia dziecięca

Pediatria

Położnictwo i ginekologia

Psychiatria

Psychiatria dzieci i młodzieży

10GastroenterologiaChirurgia ogólna

Choroby wewnętrzne Pediatria

Chirurgia ogólna

Choroby wewnętrzne

Pediatria

11GeriatriaChoroby wewnętrzne

Medycyna rodzinna

Neurologia

Choroby wewnętrzne

Medycyna ogólna

Medycyna rodzinna

Neurologia

12Ginekologia onkologicznaPołożnictwo i ginekologiaPołożnictwo i ginekologia
13HematologiaChoroby wewnętrzne

Pediatria

Choroby wewnętrzne

Pediatria

14HipertensjologiaChoroby wewnętrzne

Pediatria

Choroby wewnętrzne

Pediatria

15Immunologia klinicznaChirurgia ogólna

Chirurgia dziecięca

Choroby wewnętrzne

Choroby zakaźne

Dermatologia i wenerologia

Diagnostyka laboratoryjna

Onkologia kliniczna

Patomorfologia

Pediatria

Położnictwo i ginekologia

Radioterapia onkologiczna

Chemioterapia nowotworów

Chirurgia ogólna

Chirurgia dziecięca

Choroby płuc

Choroby wewnętrzne

Choroby zakaźne

Dermatologia i wenerologia

Diagnostyka laboratoryjna

Patomorfologia

Pediatria

Położnictwo i ginekologia

Radioterapia onkologiczna

16Kardiologia dziecięcaPediatriaPediatria
17Medycyna paliatywnaAnestezjologia i intensywna terapia

Chirurgia ogólna

Chirurgia dziecięca

Chirurgia klatki piersiowej

Chirurgia szczękowo-twarzowa

Choroby wewnętrzne

Choroby zakaźne

Dermatologia i wenerologia

Medycyna nuklearna

Medycyna pracy

Medycyna ratunkowa

Medycyna rodzinna

Neurochirurgia

Neurologia

Okulistyka

Onkologia kliniczna

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Otorynolaryngologia

Pediatria

Położnictwo i ginekologia

Psychiatria

Radioterapia onkologiczna

Rehabilitacja medyczna

Urologia

Urologia dziecięca

Anestezjologia i intensywna terapia

Balneoklimatologia i medycyna fizykalna

Chirurgia ogólna

Chirurgia onkologiczna

Chirurgia dziecięca

Chirurgia klatki piersiowej

Chirurgia szczękowa

Choroby płuc

Choroby wewnętrzne

Choroby zakaźne

Dermatologia i wenerologia

Farmakologia kliniczna

Geriatria

Medycyna ogólna

Medycyna pracy

Medycyna rodzinna

Neurochirurgia i neurotraumatologia

Neurologia

Neurologia dziecięca

Okulistyka

Ortopedia i traumatologia

Otolaryngologia

Otolaryngologia dziecięca

Pediatria

Położnictwo i ginekologia

Psychiatria

Psychiatria dzieci i młodzieży

Radioterapia onkologiczna

Chemioterapia nowotworów

Rehabilitacja medyczna

Reumatologia

Reumatologia dziecięca

Transfuzjologia kliniczna

Urologia

18Medycyna sportowaChirurgia ogólna

Chirurgia dziecięca

Choroby wewnętrzne

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Pediatria

Rehabilitacja medyczna

Chirurgia ogólna

Chirurgia dziecięca

Choroby wewnętrzne

Medycyna ogólna

Ortopedia i traumatologia

Pediatria

Rehabilitacja medyczna

19NefrologiaChoroby wewnętrzne PediatriaChoroby wewnętrzne

Pediatria

20Neurologia dziecięcaPediatria

Neurologia

Pediatria

Neurologia

21NeuropatologiaNeurochirurgia

Neurologia

Patomorfologia

Neurochirurgia i traumatologia

Neurologia

Patomorfologia

22Onkologia i hematologia dziecięcaPediatriaPediatria
23Otorynolaryngologia dziecięcaOtorynolaryngologiaOtolaryngologia
24ReumatologiaChoroby wewnętrzne

Pediatria

Choroby wewnętrzne

Medycyna ogólna

Pediatria

Reumatologia dziecięca

25SeksuologiaChoroby wewnętrzne

Położnictwo i ginekologia

Psychiatria

Choroby wewnętrzne

Położnictwo i ginekologia

Psychiatria

Psychiatria dzieci i młodzieży

26Toksykologia klinicznaAnestezjologia i intensywna terapia

Choroby wewnętrzne

Medycyna pracy

Pediatria

Anestezjologia i intensywna terapia

Choroby wewnętrzne

Medycyna pracy

Pediatria

Toksykologia

27Transplantologia klinicznaAnestezjologia i intensywna terapia

Chirurgia ogólna

Chirurgia dziecięca

Chirurgia klatki piersiowej

Choroby wewnętrzne

Choroby zakaźne

Kardiochirurgia

Pediatria

Urologia

Anestezjologia i intensywna terapia

Chirurgia ogólna

Chirurgia dziecięca

Choroby wewnętrzne

Choroby zakaźne

Pediatria

Urologia

28Urologia dziecięcaChirurgia dziecięca

Urologia

Chirurgia dziecięca

Urologia

ZAŁĄCZNIK Nr 4 61

WZÓR

WNIOSEK O ROZPOCZĘCIE SPECJALIZACJI

w dziedzinie .........

WOJEWÓDZKIE CENTRUM

ZDROWIA PUBLICZNEGO

w .................

WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA

1. Imię (imiona) i nazwisko .................................

2. Tytuł zawodowy ...........................................

3. Obywatelstwo .............................................

4. Numer PESEL, data i miejsce urodzenia ....................

5. Miejsce stałego zameldowania .............................

6. Adres do korespondencji, telefon .........................

7. Staż podyplomowy / praktyka przygotowawcza lekarsko-

dentystyczna zakończona w dniu ...........................

8. Egzamin państwowy kończący staż podyplomowy złożony w dniu

...................... ocena .............................

9. Prawo wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty

nr ..... wydane przez ....................................

w dniu .............. numer seryjny dokumentu ............

10. Członek okręgowej/wojskowej izby lekarskiej w ............

nr rejestracyjny .........................................

11. Miejsce wykonywania zawodu ...............................

..........................................................

(nazwa jednostki organizacyjnej / oddział,

przychodnia; adres, stanowisko)

12. Miejsce odbywania studiów doktoranckich ..................

..........................................................

(podmiot prowadzący, adres)

..........................................................

(temat pracy)

..........................................................

(w ramach stypendium, urlopu szkoleniowego, urlopu

bezpłatnego)

13. Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej ...................

..........................................................

..........................................................

14. Posiadane specjalizacje (nazwa, stopień, data i nr

dyplomu, podmiot wydający) ...............................

..........................................................

..........................................................

15. Posiadany stopień naukowy: ................. nadany przez

.............. w dniu ........... tytuł pracy doktorskiej,

habilitacyjnej ...........................................

..........................................................

16. Przynależność do medycznych towarzystw naukowych (nazwa

towarzystwa naukowego, od kiedy - rok)

..........................................................

..........................................................

..........................................................

17. Liczba publikacji (wykaz publikacji w załączeniu) ........

18. Wnioskuję o odbywanie specjalizacji:

1) na podstawie umowy o pracę, zawartej z jednostką

organizacyjną prowadzącą specjalizację, na czas

określony w celu doskonalenia zawodowego obejmującego

realizację programu specjalizacji (rezydentura),*

2) w ramach umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony /

określony okresem trwania specjalizacji* z jednostką

organizacyjną prowadzącą specjalizację,*

3) w ramach płatnego urlopu szkoleniowego udzielonego

przez pracodawcę na czas trwania specjalizacji,*

4) w ramach poszerzenia o program specjalizacji zajęć

programowych dziennych studiów doktoranckich

prowadzonych przez uprawniony podmiot, w którego skład

wchodzi komórka organizacyjna prowadząca

specjalizację*, oraz urlopu szkoleniowego / urlopu

bezpłatnego* udzielonego przez pracodawcę,*

5) w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony z jednostką

organizacyjną nieuprawnioną do prowadzenia

specjalizacji i w ramach płatnych urlopów szkoleniowych

udzielanych przez pracodawcę na czas niezbędny do

zrealizowania części programu specjalizacji w jednostce

organizacyjnej prowadzącej specjalizację lub

prowadzącej staż kierunkowy,*

6) w ramach umowy cywilnoprawnej.*

*Niepotrzebne skreślić.

.................... .....................

(data) (podpis i pieczątka

wnioskującego)

WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA

Ad 1) Zobowiązuję się do rozpoczęcia, odbywania i ukończenia

specjalizacji w dziedzinie .......................

w ramach rezydentury, zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

.................... .....................

(data) (podpis i pieczątka

wnioskującego)

WYPEŁNIA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA ZATRUDNIAJĄCA LEKARZA

Ad 2) Wyrażam zgodę na odbywanie specjalizacji w dziedzinie

........................................................

przez Pana/Panią .............................. w ramach

umowy o pracę na czas nieokreślony / określony okresem

trwania specjalizacji zawartej z Panem/Panią przez .....

........................................................

(nazwa jednostki organizacyjnej zatrudniającej lekarza)

.................... .......................

(data) (podpis i pieczątka

kierownika jednostki

organizacyjnej)

Ad 3) Wyrażam zgodę na odbywanie specjalizacji w dziedzinie

........................................................

przez Pana/Panią .............................. w ramach

płatnego urlopu szkoleniowego udzielonego na okres

trwania specjalizacji ..................................

........................................................

(nazwa podmiotu zatrudniającego lekarza)

.................... .......................

(data) (podpis i pieczątka

kierownika)

WYPEŁNIA PODMIOT PROWADZĄCY STUDIA DOKTORANCKIE LUB JEDNOSTKA

ORGANIZACYJNA ZATRUDNIAJĄCA LEKARZA

Ad 4) Wyrażam zgodę na odbywanie specjalizacji w dziedzinie

........................................................

przez Pana/Panią .............................. w ramach

poszerzenia o program specjalizacji zajęć programowych

dziennych studiów doktoranckich, właściwych dla

wnioskowanej specjalizacji, odbywanych przez ww. w

okresie od .............. do ............. w ...........

........................................................

(nazwa podmiotu prowadzącego studium doktoranckie)

.................... .......................

(data) (podpis i pieczątka

kierownika studium

doktoranckiego)

--------------------------------------------------------------

Wyrażam zgodę na udzielenie urlopu szkoleniowego/bezpłatnego

Panu/Pani ................................ w celu odbywania

specjalizacji w dziedzinie .......................... w ramach

odbywanych studiów doktoranckich .............................

..............................................................

(nazwa podmiotu zatrudniającego lekarza)

.................... .......................

(data) (podpis i pieczątka

kierownika)

Ad 5) Wyrażam zgodę na odbywanie specjalizacji w dziedzinie

........................................................

przez Pana/Panią ........................ w ramach umowy

o pracę zawartej na czas nieokreślony z ww. przez ......

........................................................

(nazwa jednostki organizacyjnej zatrudniającej lekarza)

oraz płatnych urlopów szkoleniowych udzielanych ww.

zgodnie z programem specjalizacji, na wniosek kierownika

specjalizacji ..........................................

.................... .......................

(data) (podpis i pieczątka

kierownika jednostki

organizacyjnej)

WYPEŁNIA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA PROWADZĄCA SPECJALIZACJĘ

..................... ..........................

(nazwa jednostki) (nazwa komórki

prowadzącej specjalizację)

Wstępnie akceptuję odbywanie specjalizacji w ramach wolnych

miejsc szkoleniowych przez Pana/Panią

..............................................................

........................ ......................

(podpis i pieczątka (podpis i pieczątka

kierownika komórki kierownika jednostki

organizacyjnej) organizacyjnej)

WYPEŁNIA WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO

ADNOTACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w

okresie ................. Pan/Pani ...........................

uzyskał(a) ............ liczbę punktów ...... stanowiącą ....%

ogólnej możliwej do uzyskania liczby punktów i został(a) / nie

został(a) zakwalifikowany(a) do odbywania specjalizacji w

dziedzinie ...................................................

w trybie .....................................................

.................... .......................

(data) (podpis i pieczątka

kierownika)

______________________________________________________________

ADNOTACJE DOTYCZĄCE ODBYWANIA SPECJALIZACJI

Nr wpisu do rejestru lekarzy i lekarzy dentystów odbywających

specjalizację na obszarze województwa ........................

Pan/Pani ........................ został(a) skierowany(a) do

odbywania specjalizacji w ramach wolnych miejsc szkoleniowych

do ...........................................................

..............................................................

(nazwa jednostki organizacyjnej i komórki organizacyjnej

prowadzącej specjalizację)

w dniu .......................................................

.......................

(podpis i pieczątka

kierownika)

Pan/Pani ........................ odbył(a) specjalizację w

okresie od ...................... do .........................

w ............................................................

(nazwa jednostki organizacyjnej i komórki organizacyjnej

prowadzącej specjalizację)

pod kierunkiem ...............................................

(imię i nazwisko, specjalizacja i stanowisko

kierownika specjalizacji)

Okres przedłużenia specjalizacji od ............ do ..........

______________________________________________________________

POTWIERDZENIE ZAKOŃCZENIA SPECJALIZACJI w dniu ...............

Egzamin państwowy złożony w dniu .............................

.......................

(podpis i pieczątka

kierownika)

______________________________________________________________

ADNOTACJE O SKREŚLENIU Z REJESTRU LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

ODBYWAJĄCYCH SPECJALIZACJĘ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA

Pan/Pani ........................ wpisany(a) do rejestru pod

numerem ......... został(a) skreślony(a) z rejestru lekarzy i

lekarzy dentystów odbywających specjalizację na obszarze

województwa ..................... w dniu .....................

..............................................................

(przyczyna skreślenia)

.......................

(podpis i pieczątka

kierownika)

ZAŁĄCZNIK Nr 5

WZÓR

WNIOSEK DO MINISTRA ZDROWIA O WYRAŻENIE ZGODY NA ROZPOCZĘCIE SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE .........

...............................

...............................

...............................

(nazwa organu wydającego zgodę

na odbywanie specjalizacji)

WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA

1. Imię (imiona) i nazwisko ..................................

2. Tytuł zawodowy ............................................

3. Obywatelstwo ................... Pochodzenie ..............

4. Data i miejsce urodzenia ..................................

5. Kraj stałego zamieszkania .................................

6. Seria i numer paszportu ...................................

7. Nr karty czasowego pobytu .................................

wydanej przez ................... dnia ....................

8. Dokładny adres zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej

Polskiej ..................................................

telefon w miejscu pracy ................. telefon w miejscu

pobytu ....................................................

9. Nazwa, data i nr dyplomu ..................................

10. Numer i data otrzymania zaświadczenia o uznaniu dyplomu za

równoważny z dyplomem ukończenia wyższej uczelni medycznej

na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej .....................

wydanego przez ............................................

11. Data ukończenia stażu podyplomowego .......................

12. Data decyzji w sprawie uznania stażu odbytego za

granicą ...................................................

13. Data egzaminu państwowego kończącego staż podyplomowy .....

................... ocena .................................

14. Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza

dentysty nr ................ wydane przez .................

.......................... dnia ..........................

15. Prawo wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty nr ....

wydane przez ........................... dnia .............

16. Członek okręgowej/wojskowej izby lekarskiej w .............

nr rejestracyjny ..............

17. Miejsce odbywania studiów doktoranckich ...................

...........................................................

(podmiot prowadzący, adres)

...........................................................

(temat pracy)

...........................................................

(na warunkach stypendialnych, na warunkach odpłatności

dewizowej, bez świadczeń)

18. Posiadane specjalizacje ...................................

(nazwa, stopień, data i nr dyplomu,

podmiot wydający)

...........................................................

...........................................................

19. Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej

...........................................................

...........................................................

...........................................................

20. Uzasadnienie wniosku

...........................................................

...........................................................

...........................................................

21. Sposób odbywania specjalizacji:

- na warunkach stypendialnych*

- na warunkach odpłatności dewizowej*

- bez świadczeń*

* Niepotrzebne skreślić.

............ .....................................

(data) (podpis i pieczątka wnioskującego)

_______________________________________________________________

WYPEŁNIA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA PROWADZĄCA SPECJALIZACJĘ

WYRAŻAM ZGODĘ NA PROWADZENIE SPECJALIZACJI

PRZEZ PANA/PANIĄ ..............................................

(imię i nazwisko)

w dziedzinie ............................... od dnia ..........

w ramach posiadanych wolnych miejsc szkoleniowych:

- na warunkach stypendialnych*

- na warunkach odpłatności dewizowej*

- bez świadczeń*

w .............................................................

(nazwa jednostki)

w .............................................................

(nazwa komórki organizacyjnej)

* Niepotrzebne skreślić.

.......................... .........................

(podpis i pieczątka (podpis i pieczątka

kierownika komórki kierownika jednostki

organizacyjnej) organizacyjnej)

_______________________________________________________________

WYPEŁNIA ORGAN WYDAJĄCY ZGODĘ NA ODBYWANIE SPECJALIZACJI

ADNOTACJE DOTYCZĄCE ZAKWALIFIKOWANIA DO ODBYWANIA SPECJALIZACJI

Pan/Pani ..................... został(a) zakwalifikowany(a)

/ nie został(a) zakwalifikowany(na) do odbywania specjalizacji

w dziedzinie ................. na warunkach ...................

decyzją Ministra ........... nr .......... z dnia .............

.......... ...........................

(data) (podpis osoby upoważnionej)

_______________________________________________________________

ADNOTACJE DOTYCZĄCE ODBYWANIA SPECJALIZACJI

Pan/Pani ...................... odbył/a specjalizację w okresie

od ................... do ............. w .....................

...............................................................

(nazwa jednostki organizacyjnej i komórki organizacyjnej

prowadzącej specjalizację)

pod kierunkiem ................................................

(imię i nazwisko, specjalizacja i stanowisko

kierownika specjalizacji)

Okres przedłużenia specjalizacji od ............ do ...........

_______________________________________________________________

POTWIERDZENIE ZAKOŃCZENIA SPECJALIZACJI

w dniu ...............

Egzamin państwowy złożony w dniu .............

......................................

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

_______________________________________________________________

ADNOTACJE O SKREŚLENIU Z REJESTRU LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

ODBYWAJĄCYCH SPECJALIZACJĘ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA

Pan/Pani wpisany/na do rejestru pod numerem .......... został/a

skreślony/na z rejestru lekarzy odbywających specjalizację na

obszarze województwa ...................... w dniu ............

...............................................................

...............................................................

(przyczyna skreślenia)

........................................

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

ZAŁĄCZNIK Nr 6

WZÓR

pieczątka wojewódzkiego centrum

zdrowia publicznego

[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Nr wpisu do rejestru lekarzy

i lekarzy dentystów

odbywających specjalizację

na obszarze województwa

KARTA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO NR ...../..... r.

w dziedzinie ................

Sposób odbywania specjalizacji ................................

...............................................................

DANE OSOBOWE

1. Imię i nazwisko ...........................................

2. Nr PESEL .......... Data urodzenia ........................

3. Miejsce zamieszkania ......................................

...........................................................

tel. ..............

4. Tytuł zawodowy ............................................

5. Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty nr ......

wydane przez ...................... w dniu ................

6. Członek okręgowej/wojskowej izby lekarskiej w .............

nr rejestracyjny ..................

7. Posiadane specjalizacje (nazwa, stopień, data uzyskania)

...........................................................

...........................................................

8. Nazwa i adres jednostki oraz komórki organizacyjnej

prowadzącej specjalizację:

...........................................................

...........................................................

...........................................................

9. Okres szkolenia: od dnia ............. do dnia ............

................................

(podpis, pieczątka kierownika

centrum zdrowia publicznego)

.............

(data)

10. Imię i nazwisko kierownika specjalizacji ..................

...........................................................

(nazwa posiadanej specjalizacji,

stopień naukowy, stanowisko)

11. Data rozpoczęcia specjalizacji ............

......................... ................................

(podpis i pieczątka (podpis i pieczątka kierownika

kierownika specjalizacji) jednostki organizacyjnej

prowadzącej specjalizację)

12. Adnotacja o przedłużeniu czasu trwania specjalizacji

do dnia ...................................................

przyczyna przedłużenia ....................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

......................... ................................

(podpis i pieczątka (podpis i pieczątka kierownika

kierownika specjalizacji) jednostki organizacyjnej

prowadzącej specjalizację)

_______________________________________________________________

UWAGI

REALIZACJA PROGRAMU SPECJALIZACJI

I ROK SZKOLENIA

1. Kurs wprowadzający

Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ..........................

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ...................

........... ..............................

(data) (podpis kierownika kursu

lub kierownika specjalizacji

- na podstawie zaświadczenia

o ukończeniu kursu)

2. Kursy szkoleniowe:

Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ..........................

temat i nr kursu ...........................................

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ...................

........... ..............................

(data) (podpis kierownika kursu

lub kierownika specjalizacji

- na podstawie zaświadczenia

o ukończeniu kursu)

Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ..........................

temat i nr kursu ...........................................

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ...................

........... ..............................

(data) (podpis kierownika kursu

lub kierownika specjalizacji

- na podstawie zaświadczenia

o ukończeniu kursu)

Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ..........................

temat i nr kursu ...........................................

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ...................

........... ..............................

(data) (podpis kierownika kursu

lub kierownika specjalizacji

- na podstawie zaświadczenia

o ukończeniu kursu)

3. Staże kierunkowe:

- Staż kierunkowy w zakresie ...............................

okres ...................

nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy ..............

nazwa komórki organizacyjnej .............................

potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego

..........................................................

ocena ........................

............ ........................

(data) (podpis kierownika

stażu kierunkowego)

- Staż kierunkowy w zakresie ...............................

okres ...................

nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy ..............

nazwa komórki organizacyjnej .............................

potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego

..........................................................

ocena ........................

............ ........................

(data) (podpis kierownika

stażu kierunkowego)

- Staż kierunkowy w zakresie ...............................

okres ...................

nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy ..............

nazwa komórki organizacyjnej .............................

potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego

..........................................................

ocena ........................

............ ........................

(data) (podpis kierownika

stażu kierunkowego)

4. Szkolenie oraz uczestniczenie w wykonywaniu i wykonanie

zabiegów i procedur medycznych określonych w indeksie

zabiegów i procedur medycznych

............................................................

............................................................

............................................................

.......... ..................................

(data) (podpis kierownika specjalizacji)

5. Formy samokształcenia

rodzaj .....................................................

............................................................

w przypadku opracowania prac poglądowych, doniesień lub

publikacji - w załączeniu tytuł pracy poglądowej,

doniesienia, publikacji i wydawnictwa

.......... ..................................

(data) (podpis kierownika specjalizacji)

6. Dyżury medyczne

komórka organizacyjna ......................................

liczba dyżurów ...........

.......... ..................................

(data) (podpis kierownika specjalizacji)

7. Spełnienie innych wymagań określonych w programie

specjalizacji:

............................................................

............................................................

............................................................

.......... ..................................

(data) (podpis kierownika specjalizacji)

_______________________________________________________________

UWAGI

II ROK SZKOLENIA

1. Kursy szkoleniowe:

Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ..........................

temat i nr kursu ...........................................

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ...................

........... ..............................

(data) (podpis kierownika kursu

lub kierownika specjalizacji

- na podstawie zaświadczenia

o ukończeniu kursu)

Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ..........................

temat i nr kursu ...........................................

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ...................

........... ..............................

(data) (podpis kierownika kursu

lub kierownika specjalizacji

- na podstawie zaświadczenia

o ukończeniu kursu)

Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ..........................

temat i nr kursu ...........................................

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ...................

........... ..............................

(data) (podpis kierownika kursu

lub kierownika specjalizacji

- na podstawie zaświadczenia

o ukończeniu kursu)

2. Staże kierunkowe:

- Staż kierunkowy w zakresie ...............................

okres ....................

nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy ..............

nazwa komórki organizacyjnej .............................

potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego ....

ocena ........................

............ ........................

(data) (podpis kierownika

stażu kierunkowego)

- Staż kierunkowy w zakresie ...............................

okres ...................

nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy ..............

nazwa komórki organizacyjnej .............................

potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego ....

ocena ........................

............ ........................

(data) (podpis kierownika

stażu kierunkowego)

- Staż kierunkowy w zakresie ...............................

okres ....................

nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy ..............

nazwa komórki organizacyjnej .............................

potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego ....

ocena ........................

............ ........................

(data) (podpis kierownika

stażu kierunkowego)

3. Szkolenie oraz uczestniczenie w wykonywaniu i wykonanie

zabiegów i procedur medycznych określonych w indeksie

zabiegów i procedur medycznych

............................................................

............................................................

............................................................

.......... .................................

(data) (podpis kierownika specjalizacji)

4. Formy samokształcenia

rodzaj .....................................................

............................................................

w przypadku opracowania prac poglądowych, doniesień lub

publikacji - w załączeniu tytuł pracy poglądowej,

doniesienia, publikacji i wydawnictwa

.......... .................................

(data) (podpis kierownika specjalizacji)

5. Dyżury medyczne

komórka organizacyjna ......................................

liczba dyżurów .............................................

.......... .................................

(data) (podpis kierownika specjalizacji)

6. Spełnienie innych wymagań określonych w programie

specjalizacji:

............................................................

............................................................

............................................................

.......... .................................

(data) (podpis kierownika specjalizacji)

_______________________________________________________________

UWAGI

III ROK SZKOLENIA

1. Kursy szkoleniowe:

Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ..........................

temat i nr kursu: ..........................................

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ...................

........... ..............................

(data) (podpis kierownika kursu

lub kierownika specjalizacji

- na podstawie zaświadczenia

o ukończeniu kursu)

Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ..........................

temat i nr kursu: ..........................................

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ...................

........... ..............................

(data) (podpis kierownika kursu

lub kierownika specjalizacji

- na podstawie zaświadczenia

o ukończeniu kursu)

Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ..........................

temat i nr kursu: ..........................................

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ...................

........... ..............................

(data) (podpis kierownika kursu

lub kierownika specjalizacji

- na podstawie zaświadczenia

o ukończeniu kursu)

2. Staże kierunkowe:

- Staż kierunkowy w zakresie ...............................

okres ...............

nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy ..............

nazwa komórki organizacyjnej .............................

potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego ....

ocena ..............

.......... ......................

(data) (podpis kierownika

stażu kierunkowego)

- Staż kierunkowy w zakresie ...............................

okres ...............

nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy ..............

nazwa komórki organizacyjnej .............................

potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego ....

ocena ..............

.......... ......................

(data) (podpis kierownika

stażu kierunkowego)

- Staż kierunkowy w zakresie ...............................

okres ...............

nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy ..............

nazwa komórki organizacyjnej .............................

potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego ....

ocena ..............

.......... ......................

(data) (podpis kierownika

stażu kierunkowego)

3. Szkolenie oraz uczestniczenie w wykonywaniu i wykonanie

zabiegów i procedur medycznych określonych w indeksie

zabiegów i procedur medycznych

............................................................

............................................................

............................................................

........... ..................................

(data) (podpis kierownika specjalizacji)

4. Formy samokształcenia

rodzaj .....................................................

............................................................

w przypadku opracowania prac poglądowych, doniesień lub

publikacji - w załączeniu tytuł pracy poglądowej,

doniesienia, publikacji i wydawnictwa

........... ...................................

(data) (podpis kierownika specjalizacji)

5. Dyżury medyczne

rodzaj komórki organizacyjnej ..............................

liczba dyżurów .....................

........... ...................................

(data) (podpis kierownika specjalizacji)

6. Spełnienie innych wymagań określonych w programie

specjalizacji:

............................................................

............................................................

............................................................

........... ...................................

(data) (podpis kierownika specjalizacji)

_______________________________________________________________

UWAGI

IV ROK SZKOLENIA

1. Kursy szkoleniowe:

Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ..........................

temat i nr kursu ...........................................

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ...................

........... ..............................

(data) (podpis kierownika kursu

lub kierownika specjalizacji

- na podstawie zaświadczenia

o ukończeniu kursu)

Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ..........................

temat i nr kursu ...........................................

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ...................

........... ..............................

(data) (podpis kierownika kursu

lub kierownika specjalizacji

- na podstawie zaświadczenia

o ukończeniu kursu)

Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ..........................

temat i nr kursu ...........................................

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ...................

........... ..............................

(data) (podpis kierownika kursu

lub kierownika specjalizacji

- na podstawie zaświadczenia

o ukończeniu kursu)

2. Staże kierunkowe:

- Staż kierunkowy w zakresie ...............................

okres ......................

nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy ..............

nazwa komórki organizacyjnej .............................

potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego ....

ocena ........................

........... ......................

(data) (podpis kierownika

stażu kierunkowego)

- Staż kierunkowy w zakresie ...............................

okres .....................

nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy ..............

nazwa komórki organizacyjnej .............................

potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego ....

ocena ........................

........... ......................

(data) (podpis kierownika

stażu kierunkowego)

- Staż kierunkowy w zakresie ...............................

okres ........................

nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy ..............

nazwa komórki organizacyjnej .............................

potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego ....

ocena ........................

........... ......................

(data) (podpis kierownika

stażu kierunkowego)

3. Szkolenie oraz uczestniczenie w wykonywaniu i wykonanie

zabiegów i procedur medycznych określonych w indeksie

zabiegów i procedur medycznych

............................................................

............................................................

............................................................

........... .................................

(data) (podpis kierownika specjalizacji)

4. Formy samokształcenia

rodzaj .....................................................

............................................................

w przypadku opracowania prac poglądowych, doniesień lub

publikacji - w załączeniu tytuł pracy poglądowej,

doniesienia, publikacji i wydawnictwa

........... .................................

(data) (podpis kierownika specjalizacji)

5. Dyżury medyczne

komórka organizacyjna ......................................

liczba dyżurów ....................

.......... ...................................

(data) (podpis kierownika specjalizacji)

6. Spełnienie innych wymagań określonych w programie

specjalizacji:

............................................................

............................................................

............................................................

.......... ...................................

(data) (podpis kierownika specjalizacji)

_______________________________________________________________

UWAGI

V ROK SZKOLENIA

1. Kursy szkoleniowe:

Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ..........................

temat i nr kursu ...........................................

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ...................

........... ..............................

(data) (podpis kierownika kursu

lub kierownika specjalizacji

- na podstawie zaświadczenia

o ukończeniu kursu)

Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ..........................

temat i nr kursu ...........................................

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ...................

........... ..............................

(data) (podpis kierownika kursu

lub kierownika specjalizacji

- na podstawie zaświadczenia

o ukończeniu kursu)

Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ..........................

temat i nr kursu ...........................................

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ...................

........... ..............................

(data) (podpis kierownika kursu

lub kierownika specjalizacji

- na podstawie zaświadczenia

o ukończeniu kursu)

2. Staże kierunkowe:

- Staż kierunkowy w zakresie ...............................

okres ...................

nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy ..............

nazwa komórki organizacyjnej .............................

potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego ....

ocena ...................

.......... ......................

(data) (podpis kierownika

stażu kierunkowego)

- Staż kierunkowy w zakresie ...............................

okres ...................

nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy ..............

nazwa komórki organizacyjnej .............................

potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego ....

ocena ...................

.......... ......................

(data) (podpis kierownika

stażu kierunkowego)

- Staż kierunkowy w zakresie ...............................

okres ...................

nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy ..............

nazwa komórki organizacyjnej .............................

potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego ....

ocena ...................

.......... ......................

(data) (podpis kierownika

stażu kierunkowego)

3. Szkolenie oraz uczestniczenie w wykonywaniu i wykonanie

zabiegów i procedur medycznych określonych w indeksie

zabiegów i procedur medycznych

............................................................

............................................................

............................................................

........... ...................................

(data) (podpis kierownika specjalizacji)

4. Formy samokształcenia

rodzaj .....................................................

............................................................

w przypadku opracowania prac poglądowych, doniesień lub

publikacji - w załączeniu tytuł pracy poglądowej,

doniesienia, publikacji i wydawnictwa

........... ...................................

(data) (podpis kierownika specjalizacji)

5. Dyżury medyczne

komórka organizacyjna ......................................

liczba dyżurów ...............

........... ...................................

(data) (podpis kierownika specjalizacji)

6. Spełnienie innych wymagań określonych w programie

specjalizacji:

............................................................

............................................................

............................................................

........... ...................................

(data) (podpis kierownika specjalizacji)

_______________________________________________________________

UWAGI

VI ROK SZKOLENIA

1. Kursy szkoleniowe:

Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ..........................

temat i nr kursu ...........................................

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ...................

........... ..............................

(data) (podpis kierownika kursu

lub kierownika specjalizacji

- na podstawie zaświadczenia

o ukończeniu kursu)

Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ..........................

temat i nr kursu ...........................................

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ...................

........... ..............................

(data) (podpis kierownika kursu

lub kierownika specjalizacji

- na podstawie zaświadczenia

o ukończeniu kursu)

Nazwa podmiotu prowadzącego kurs: ..........................

temat i nr kursu ...........................................

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ...................

........... ..............................

(data) (podpis kierownika kursu

lub kierownika specjalizacji

- na podstawie zaświadczenia

o ukończeniu kursu)

2. Staże kierunkowe:

- Staż kierunkowy w zakresie ...............................

okres.....................

nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy ..............

nazwa komórki organizacyjnej .............................

potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego ....

ocena ..............

........... .....................

(data) (podpis kierownika

stażu kierunkowego)

- Staż kierunkowy w zakresie ...............................

okres.....................

nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy ..............

nazwa komórki organizacyjnej .............................

potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego ....

ocena ..............

........... .....................

(data) (podpis kierownika

stażu kierunkowego)

- Staż kierunkowy w zakresie ...............................

okres.....................

nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy ..............

nazwa komórki organizacyjnej .............................

potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego ....

ocena ..............

........... .....................

(data) (podpis kierownika

stażu kierunkowego)

3. Szkolenie oraz uczestniczenie w wykonywaniu i wykonanie

zabiegów i procedur medycznych określonych w indeksie

zabiegów i procedur medycznych

............................................................

............................................................

............................................................

........... ....................................

(data) (podpis kierownika specjalizacji)

4. Formy samokształcenia

rodzaj .....................................................

............................................................

w przypadku opracowania prac poglądowych, doniesień lub

publikacji - w załączeniu tytuł pracy poglądowej,

doniesienia, publikacji i wydawnictwa

........... ....................................

(data) (podpis kierownika specjalizacji)

5. Dyżury medyczne

komórka organizacyjna ......................................

liczba dyżurów ..............

........... ....................................

(data) (podpis kierownika specjalizacji)

6. Spełnienie innych wymagań określonych w programie

specjalizacji:

............................................................

............................................................

............................................................

........... ....................................

(data) (podpis kierownika specjalizacji)

_______________________________________________________________

UWAGI

KOLOKWIUM Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO PRZEPROWADZONE NA

PODSTAWIE § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z

dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i

lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779)

Podmiot przeprowadzający kolokwium

...............................................................

...............................................................

................

(ocena)

........... ........................................

(data) (podpis przeprowadzającego kolokwium)

_______________________________________________________________

JĘZYK OBCY

Podmiot przeprowadzający sprawdzian z języka ..................

zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20

października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy

dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779)

...............................................................

...............................................................

Pan/Pani ..................... zaliczył/a sprawdzian w zakresie

znajomości języka ................... w stopniu umożliwiającym:

rozumienie tekstu pisanego, a w szczególności korzystanie z

fachowej literatury i piśmiennictwa lekarskiego, porozumiewanie

się z pacjentami, lekarzami i przedstawicielami innych zawodów

medycznych, pisanie zgodnie z zasadami ortografii tekstów

medycznych, w szczególności orzeczeń i opinii lekarskich.

.......... .......................................

(data) (podpis przeprowadzającego sprawdzian)

_______________________________________________________________

ZALICZENIE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO PRZEZ KIEROWNIKA

SPECJALIZACJI

Pan/Pani .............................. wpisany(na) do rejestru

lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację na

obszarze województwa pod numerem

[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

odbył/a zgodnie z programem specjalizacji oraz zaliczył/a

specjalizację w dziedzinie

...............................................................

........... ..............................

(data) (podpis i pieczątka

kierownika specjalizacji)

ZAŁĄCZNIK Nr 7 62

WZÓR

INDEKS WYKONANYCH ZABIEGÓW I PROCEDUR MEDYCZNYCH

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr 8

WYKAZ KODÓW SPECJALIZACJI W OKREŚLONYCH DZIEDZINACH MEDYCYNY

Kod 0701 Anestezjologia i intensywna terapia

Kod 0702 Chirurgia dziecięca

Kod 0703 Chirurgia ogólna

Kod 0704 Chirurgia szczękowo-twarzowa

Kod 0705 Choroby wewnętrzne

Kod 0706 Choroby zakaźne

Kod 0707 Dermatologia i wenerologia

Kod 0708 Diagnostyka laboratoryjna

Kod 0709 Genetyka kliniczna

Kod 0710 Higiena i epidemiologia/Epidemiologia

Kod 0711 Medycyna pracy

Kod 0712 Medycyna ratunkowa

Kod 0713 Medycyna rodzinna

Kod 0714 Medycyna sądowa

Kod 0715 Medycyna transportu

Kod 0716 Mikrobiologia lekarska

Kod 0717 Neurochirurgia

Kod 0718 Neurologia

Kod 0719 Okulistyka

Kod 0720 Ortopedia i traumatologia

Kod 0721 Otorynolaryngologia

Kod 0722 Patomorfologia

Kod 0723 Pediatria

Kod 0724 Położnictwo i ginekologia

Kod 0725 Psychiatria

Kod 0726 Radiologia i diagnostyka obrazowa

Kod 0727 Radioterapia onkologiczna

Kod 0728 Rehabilitacja medyczna

Kod 0729 Urologia

Kod 0730 Zdrowie publiczne

Kod 0731 Alergologia

Kod 0732 Angiologia

Kod 0733 Audiologia i foniatria

Kod 0734 Balneologia i medycyna fizykalna

Kod 0735 Chirurgia klatki piersiowej

Kod 0736 Chirurgia naczyniowa

Kod 0737 Chirurgia onkologiczna

Kod 0738 Chirurgia plastyczna

Kod 0739 Choroby płuc

Kod 0740 Diabetologia

Kod 0741 Endokrynologia

Kod 0742 Farmakologia kliniczna

Kod 0743 Gastroenterologia

Kod 0744 Geriatria

Kod 0745 Hematologia

Kod 0746 Immunologia kliniczna

Kod 0747 Kardiochirurgia

Kod 0748 Kardiologia

Kod 0749 Medycyna nuklearna

Kod 0750 Medycyna paliatywna

Kod 0751 Medycyna sportowa

Kod 0752 Nefrologia

Kod 0753 Neonatologia

Kod 0754 Onkologia kliniczna

Kod 0755 Onkologia i hematologia dziecięca

Kod 0756 Psychiatria dzieci i młodzieży

Kod 0757 Reumatologia

Kod 0758 Seksuologia

Kod 0759 Toksykologia kliniczna

Kod 0760 Transfuzjologia kliniczna

Kod 0761 Transplantologia kliniczna

Kod 0762 Kardiologia dziecięca

Kod 0763 Neurologia dziecięca

Kod 0781 Chirurgia stomatologiczna

Kod 0782 Ortodoncja

Kod 0783 Periodontologia

Kod 0784 Protetyka stomatologiczna

Kod 0785 Stomatologia dziecięca

Kod 0786 Stomatologia zachowawcza z endodoncją

Kod 0787 Ginekologia onkologiczna

Kod 0788 Hipertensjologia

Kod 0789 Neuropatologia

Kod 0790 Otorynolaryngologia dziecięca

Kod 0791 Urologia dziecięca

ZAŁĄCZNIK Nr 9

WZÓR

WNIOSEK

o uznanie odbytych staży/kursów za równoważne ze zrealizowaniem elementów określonych w programie specjalizacji

Na podstawie § 26 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia

20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i

lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779) wnioskuję o

zaliczenie lek. ...............................................

do stażu specjalizacyjnego w dziedzinie .......................

odbywanej w trybie .................. na podstawie postępowania

kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie ..................

niżej wymienionych elementów programu specjalizacji odbytych w

kraju lub za granicą:

I. Rodzaj stażu: szkoleniowy

Lp.Staż szkoleniowy* (zabiegi, procedury medyczne)Nazwa krajuOdniesienie do programu specjalizacji (czas trwania, wykaz zabiegów, procedur medycznych)*Nazwa jednostki uprawnionej do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnegoOkres realizacji stażu

(od - do)

II. Rodzaj stażu: kierunkowy

Lp.Staż kierunkowy* (zabiegi, procedury medyczne)Nazwa krajuOdniesienie do programu specjalizacji (czas trwania, wykaz zabiegów, procedur medycznych)*Nazwa jednostki uprawnionej do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnegoOkres realizacji stażu

(od - do)

III. Kursy szkoleniowe

Lp.Kurs szkoleniowy* (zabiegi, procedury medyczne)Nazwa krajuOdniesienie do programu kursu (czas trwania, wykaz zabiegów, procedur medycznych)*Organizator kursuOkres realizacji kursu

(od - do)

* W okresie stażu szkoleniowego lekarz uczestniczył w

wykonaniu/wykonał zabiegi, procedury medyczne (rodzaj,

liczba) - wykaz w załączeniu.

IV. Wnioskuję o skrócenie/zaliczenie okresu odbywania

specjalizacji o ........... miesięcy.

W załączeniu:

1. Dokumenty potwierdzające odbycie przez lekarza staży/kursów.

2. Informacja na temat jednostki, w której został zrealizowany

staż/kurs, dotycząca uprawnień do prowadzenia szkolenia

specjalizacyjnego lekarzy lub czy kurs wpisany jest na listę

prowadzoną przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

3. Kserokopia dyplomu lekarza.

4. Kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza.

5. Kserokopia karty specjalizacji.

6. Kserokopia dyplomu posiadanej specjalizacji.

7. Opinia kierownika specjalizacji potwierdzająca wiedzę i

umiejętności lekarza w zakresie zrealizowanych staży/kursów

będących przedmiotem wniosku.

........................ .........................

(data, miejscowość) (podpis i pieczątka

kierownika specjalizacji)

Pieczątka jednostki szkolącej:

________

Wnioski dotyczą lekarzy, którzy:

1) odbyli w kraju staże/kursy w okresie 5 lat od dnia ich

ukończenia do dnia rozpoczęcia specjalizacji,

2) odbyli za granicą staże/kursy w okresie 5 lat od dnia ich

ukończenia do dnia rozpoczęcia specjalizacji oraz po dniu

rozpoczęcia specjalizacji pod warunkiem, że był to podmiot

prowadzący szkolenie specjalizacyjne.

ZAŁĄCZNIK Nr 10

WZÓR

.......................

(pieczęć Centrum

Egzaminów Medycznych)

Nr ....../...... r.

DYPLOM

Pan(i) .................. urodzony(na) ....... w ..............

posiadający(ca) obywatelstwo ....................

oraz

prawo wykonywania zawodu lekarza/prawo wykonywania zawodu

lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

nr .......... wydane przez .................. w dniu ..........

po odbyciu specjalizacji pod kierunkiem Pana(Pani) ............

i złożeniu państwowego egzaminu specjalizacyjnego w dniu ......

przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w trybie określonym

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r.

w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr

213, poz. 1779) uzyskał(a) tytuł specjalisty w dziedzinie:

..............................................................

.......................... ..............................

(data wydania dyplomu) (podpis i pieczęć Dyrektora

Centrum Egzaminów Medycznych)

1 § 5 ust. 1 pkt 5 lit. c) zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.13.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2007 r.
2 § 5 ust. 1 pkt 5 lit. f) zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.13.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2007 r.
3 § 5 ust. 1 pkt 5 lit. i) uchylona przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 grudnia 2011 r. (Dz.U.11.274.1627) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 stycznia 2012 r.
4 § 5 ust. 1 pkt 5 lit. j) dodana przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.13.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2007 r.
5 § 5 ust. 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 18 października 2010 r. (Dz.U.10.198.1320) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 października 2010 r.
6 § 6 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 8 grudnia 2011 r. (Dz.U.11.274.1627) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 stycznia 2012 r. - zob. § 2 rozporządzenia zmieniającego.
7 § 6 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 8 grudnia 2011 r. (Dz.U.11.274.1627) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 stycznia 2012 r. - zob. § 2 rozporządzenia zmieniającego.
8 § 6 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.13.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2007 r.
9 § 6 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.13.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2007 r.
10 § 11 ust. 2 pkt 5 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 18 października 2010 r. (Dz.U.10.198.1320) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 października 2010 r.
11 § 11 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 18 października 2010 r. (Dz.U.10.198.1320) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 października 2010 r.
12 § 11 ust. 12 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.13.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2007 r.
13 § 11 ust. 13 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.13.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2007 r.
14 § 11 ust. 14 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.13.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2007 r.
15 § 13 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 18 października 2010 r. (Dz.U.10.198.1320) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 października 2010 r.
16 § 14 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 18 października 2010 r. (Dz.U.10.198.1320) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 października 2010 r.
17 § 15 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia z dnia 18 października 2010 r. (Dz.U.10.198.1320) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 października 2010 r.
18 § 15 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 5 lit. b) rozporządzenia z dnia 18 października 2010 r. (Dz.U.10.198.1320) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 października 2010 r.
19 § 16 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 18 października 2010 r. (Dz.U.10.198.1320) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 października 2010 r.
20 § 17 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.13.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2007 r.
21 § 17 ust. 9:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.13.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. a) rozporządzenia z dnia 18 października 2010 r. (Dz.U.10.198.1320) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 października 2010 r.

22 § 17 ust. 9a:

- dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.13.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. b) rozporządzenia z dnia 18 października 2010 r. (Dz.U.10.198.1320) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 października 2010 r.

23 § 17 ust. 12 dodany przez § 1 pkt 4 lit. d) rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.13.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2007 r.
24 § 17 ust. 13:

- dodany przez § 1 pkt 4 lit. d) rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.13.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. c) rozporządzenia z dnia 18 października 2010 r. (Dz.U.10.198.1320) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 października 2010 r.

25 § 17 ust. 14 dodany przez § 1 pkt 4 lit. d) rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.13.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2007 r.
26 § 18 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 września 2008 r. (Dz.U.08.170.1050) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 września 2008 r.
27 § 19 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 19 września 2008 r. (Dz.U.08.170.1050) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 września 2008 r.
28 § 19 ust. 3 pkt 1 lit. c) dodana przez § 1 pkt 8 lit. a) rozporządzenia z dnia 18 października 2010 r. (Dz.U.10.198.1320) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 października 2010 r.
29 § 19 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. b) rozporządzenia z dnia 18 października 2010 r. (Dz.U.10.198.1320) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 października 2010 r.
30 § 19 ust. 5 pkt 2a dodany przez § 1 pkt 8 lit. c) rozporządzenia z dnia 18 października 2010 r. (Dz.U.10.198.1320) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 października 2010 r.
31 § 19 ust. 10 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. d) rozporządzenia z dnia 18 października 2010 r. (Dz.U.10.198.1320) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 października 2010 r.
32 § 21 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 19 września 2008 r. (Dz.U.08.170.1050) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 września 2008 r.
33 § 22 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 18 października 2010 r. (Dz.U.10.198.1320) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 października 2010 r.
34 § 22 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 18 października 2010 r. (Dz.U.10.198.1320) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 października 2010 r.
35 § 22 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 19 września 2008 r. (Dz.U.08.170.1050) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 września 2008 r.
36 § 22 ust. 10 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.13.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2007 r.
37 § 25 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 18 października 2010 r. (Dz.U.10.198.1320) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 października 2010 r.
38 § 25 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.13.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2007 r.
39 § 25 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.13.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2007 r.
40 § 26 ust. 3 pkt 17 dodany przez § 1 pkt 8 lit. a) rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.13.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2007 r.
41 § 26 ust. 3a dodany przez § 1 pkt 8 lit. b) rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.13.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2007 r.
42 § 26 ust. 3b dodany przez § 1 pkt 8 lit. b) rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.13.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2007 r.
43 § 26 ust. 4a dodany przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 18 października 2010 r. (Dz.U.10.198.1320) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 października 2010 r.
44 § 26 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. c) rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.13.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2007 r.
45 § 26 ust. 6a dodany przez § 1 pkt 8 lit. d) rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.13.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2007 r.
46 § 30 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.13.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2007 r.
47 § 31 zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.13.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2007 r.
48 § 32 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 19 września 2008 r. (Dz.U.08.170.1050) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 września 2008 r.
49 § 33 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.13.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2007 r.
50 § 35 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 19 września 2008 r. (Dz.U.08.170.1050) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 września 2008 r.
51 § 36 zmieniony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.13.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2007 r.
52 § 37 uchylony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.13.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2007 r.
53 § 39 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 14 rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.13.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2007 r.
54 § 44 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 15 rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.13.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2007 r.
55 § 45 ust. 4a dodany przez § 1 pkt 16 rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.13.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2007 r.
56 § 45 ust. 4b dodany przez § 1 pkt 16 rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.13.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2007 r.
57 § 46 uchylony przez § 1 pkt 17 rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.13.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2007 r.
58 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 18 rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.13.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2007 r.
59 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 18 rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.13.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2007 r.
60 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 18 rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.13.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2007 r.
61 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 pkt 18 rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.13.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2007 r.
62 Załącznik nr 7 zmieniony przez § 1 pkt 18 rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.13.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2007 r.