Oddział 2 - Bezpieczeństwo i porządek sanitarny w portach i ośrodkach lotniczych. - Służba zdrowia lotnictwa cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.44.365

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 października 1961 r.

2.

Bezpieczeństwo i porządek sanitarny w portach i ośrodkach lotniczych.

§  20.
(1)
Na każdym lotnisku komunikacyjnym oraz na innych lotniskach użytku publicznego lub szybowiskach, na których odbywa się stale szkolenie lotnicze albo ciągły ruch lotniczy, powinny się znajdować pogotowia lotniczo - lekarskie, przystosowane w odpowiednim zakresie:
a)
do czuwania nad bezpieczeństwem i porządkiem sanitarnym w obrębie lotniska oraz do zapobiegania szerzeniu się chorób zakaźnych,
b)
do roztaczania opieki lotniczo - lekarskiej nad personelem latającym, należącym do danego lotniska lub szybowiska,
c)
do niesienia pierwszej pomocy lekarsko - sanitarnej w razie nieszczęśliwych wypadków lotniczych w obrębie do 50 kilometrów od granic lotniska,
d)
do roztaczania opieki nad znajdującymi się w klinikach i szpitalach ofiarami wypadków lotniczych, które zdarzyły się na obszarze działania wyznaczonym dla danego pogotowia lekarsko - lotniczego.
(2)
Pogotowia lotniczo - lekarskie na lotniskach paszportowo - celnych powinny nadto być przystosowane do wykonywania zadań, wynikających z międzynarodowych postanowień sanitarnych, dotyczących żeglugi powietrznej.
(3)
W ośrodkach lotniczych, tj., szkołach i obozach szkolnych i treningowych przejściowych, tak w pilotażu silnikowym, jak i szybowcowym, powinny się znajdować tymczasowe pogotowia lotniczo - lekarskie, przystosowane do wykonywania zadań, o których mowa w ust. (1), w zakresie ograniczonym do potrzeb tymczasowych.
§  21.
Pogotowie lotniczo - lekarskie powinno posiadać, stosownie do zakresu spełnianych zadań:
a)
odpowiednie pomieszczenia i urządzenia, umożliwiające tymczasowe umieszczanie chorych lub poszkodowanych,
b)
apteczkę podręczną typu zatwierdzonego przez I. B. L. L.,
c)
urządzenia i przyrządy, umożliwiające udzielanie pierwszej (doraźnej) pomocy lekarskiej,
d)
środki do przenoszenia, a na większych lotniskach do przewożenia osób, które uległy nieszczęśliwemu wypadkowi lub zapadły w czasie lotu na ciężką chorobę,

ponadto

e)
na lotniskach, o których mowa w § 20 ust. (2) - środki i aparaty umożliwiające wykonanie międzynarodowych postanowień sanitarnych, dotyczących żeglugi powietrznej.
§  22.
Personel techniczny i porządkowy portów i ośrodków lotniczych powinien być dostatecznie wyćwiczony w udzielaniu tymczasowej (doraźnej) pomocy w nieszczęśliwych wypadkach,