Art. 97. - Służba wojskowa żołnierzy zawodowych. - Dz.U.1997.10.55 t.j. - OpenLEX

Art. 97. - Służba wojskowa żołnierzy zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.10.55 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 2003 r.
Art.  97. 
1. 
Dla słuchaczy wyższej szkoły wojskowej początkowe dwanaście miesięcy służby kandydackiej jest okresem próbnym.
2. 
Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, okresy próbne dla słuchaczy szkół chorążych zawodowych i podoficerskich szkół zawodowych.