Art. 68. - Służba wojskowa żołnierzy zawodowych. - Dz.U.1997.10.55 t.j. - OpenLEX

Art. 68. - Służba wojskowa żołnierzy zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.10.55 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 2003 r.
Art.  68. 
1. 
W czasie pełnienia zawodowej służby wojskowej żołnierzom nie wolno:
1)
być członkiem partii politycznej ani stowarzyszenia lub innej organizacji o charakterze politycznym,
2)
brać udziału w działalności ruchów obywatelskich i innych ugrupowań obywateli o charakterze politycznym,
3)
brać udziału w zgromadzeniach o charakterze politycznym,
4)
prowadzić działalności politycznej, w tym rozpowszechniać publikacji dotyczących zagadnień politycznych.
2. 
Zastrzeżenie określone w ust. 1 pkt 3 nie dotyczy zgromadzeń związanych z wyborami władz państwowych i samorządowych.
3. 
Z chwilą powołania żołnierza do zawodowej służby wojskowej ustaje jego dotychczasowe członkostwo w partii politycznej albo w stowarzyszeniu lub innej organizacji o charakterze politycznym.