Art. 41a. - Służba wojskowa żołnierzy zawodowych. - Dz.U.1997.10.55 t.j. - OpenLEX

Art. 41a. - Służba wojskowa żołnierzy zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.10.55 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 2003 r.
Art.  41a.  19
1. 
Organy wojskowe wyposażają żołnierzy zawodowych w karty i tabliczki tożsamości.
2. 
Karty tożsamości, o których mowa w ust. 1, wydawane żołnierzom zawodowym wyjeżdżającym w celach służbowych za granicę stanowią również dowód tożsamości, o którym mowa w art. III ust. 2 lit. a Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 21, poz. 257).
3. 
Żołnierzom, o których mowa w ust. 2, wydaje się również indywidualny lub zbiorowy rozkaz wyjazdu.
4. 
W kartach tożsamości, o których mowa w ust. 1, zamieszcza się:
1)
nazwisko i imię (imiona) posiadacza karty,
2)
datę urodzenia posiadacza karty,
3)
stopień wojskowy i oznaczenie legitymacji służbowej (wojskowego dokumentu osobistego) posiadacza karty,
4)
numer PESEL posiadacza karty,
5)
rodzaj służby posiadacza karty,
6)
grupę krwi posiadacza karty,
7)
fotografię i podpis posiadacza karty,
8)
suchy odcisk pieczęci urzędowej organu wystawiającego kartę,
9)
nazwę państwa wystawiającego kartę,
10)
serię i numer karty,
11)
elementy zabezpieczające kartę.
5. 
Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje oraz wzory kart i tabliczek tożsamości wydawanych żołnierzom zawodowym, organy wojskowe właściwe do ich wydawania i ewidencjonowania, tryb ich ewidencjonowania, doręczania i postępowania w razie ich zniszczenia lub utraty, z uwzględnieniem przeznaczenia oraz wykorzystania kart i tabliczek tożsamości przez żołnierzy zawodowych, a także wzór rozkazu wyjazdu.
19 Art. 41a dodany przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2002 r. (Dz.U.02.200.1687) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 grudnia 2002 r.