Art. 29. - Służba wojskowa żołnierzy zawodowych. - Dz.U.1997.10.55 t.j. - OpenLEX

Art. 29. - Służba wojskowa żołnierzy zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.10.55 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 2003 r.
Art.  29. 
1. 
Mianowanie żołnierza zawodowego na kolejny stopień wojskowy w czasie pokoju może nastąpić stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych, w zależności od okresu służby na stanowisku służbowym i w posiadanym stopniu wojskowym oraz od opinii służbowej.
2. 
Żołnierz zawodowy, z zastrzeżeniem ust. 3, może być mianowany na kolejny stopień wojskowy, jeżeli:
1)
ma odpowiedni okres służby w posiadanym stopniu wojskowym, który w czasie pokoju wynosi co najmniej:
a)
w korpusie oficerów zawodowych, w stopniu:
-
podporucznika (podporucznika marynarki) - 3 lata,
-
porucznika (porucznika marynarki) - 4 lata,
-
kapitana (kapitana marynarki) - 5 lat,
-
majora (komandora podporucznika) - 5 lat,
-
podpułkownika (komandora porucznika) - 4 lata,
-
pułkownika (komandora) - 4 lata,
-
generała brygady (kontradmirała) - 3 lata,
-
generała dywizji (wiceadmirała) - 3 lata,
- 6
 generała broni (admirała floty) - 3 lata,
b)
w korpusie chorążych zawodowych, w stopniu:

- młodszego chorążego (młodszego chorążego

marynarki) - 4 lata,

-
chorążego (chorążego marynarki) - 4 lata,
-
starszego chorążego (starszego chorążego

marynarki) - 4 lata,

-
młodszego chorążego sztabowego (młodszego

chorążego sztabowego marynarki) - 4 lata,

-
chorążego sztabowego (chorążego sztabowego

marynarki) - 5 lat,

c)
w korpusie podoficerów zawodowych, w stopniu:
-
plutonowego (bosmanmata) - 3 lata,
-
starszego plutonowego (starszego bosmanmata) - 4 lata,
-
sierżanta (bosmana) - 4 lata,
-
starszego sierżanta (starszego bosmana) - 5 lat,
-
sierżanta sztabowego (bosmana sztabowego) - 5 lat,
2)
posiada co najmniej dobrą ogólną ocenę w opinii służbowej.
3. 
Oficer może być mianowany na kolejny stopień wojskowy, jeżeli przez co najmniej 2 lata zajmował stanowisko służbowe o stopniu etatowym równym lub wyższym od stopnia, na który ma nastąpić mianowanie.
4. 
O mianowanie żołnierza zawodowego na kolejny stopień wojskowy występuje z wnioskiem dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz zajmuje stanowisko służbowe.
5. 
Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady, warunki i tryb mianowania na kolejne stopnie wojskowe do stopnia pułkownika (komandora) włącznie.
6 Art. 29 ust. 2 pkt 1 tiret dziewiąte dodane przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.01.154.1800) z dniem 1 stycznia 2002 r.