Art. 107. - Służba wojskowa żołnierzy zawodowych. - Dz.U.1997.10.55 t.j. - OpenLEX

Art. 107. - Służba wojskowa żołnierzy zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.10.55 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 2003 r.
Art.  107. 
1. 
Od decyzji wydanych przez organy wojskowe w sprawach określonych w ustawie żołnierz zawodowy (kandydat na żołnierza zawodowego) może wnieść odwołanie do organu wojskowego wyższego stopnia na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego, a także, z zastrzeżeniem ust. 1a, skargę do sądu administracyjnego.
1a. 
Skarga, o której mowa w ust. 1, nie może być wniesiona na decyzje w sprawach:
1) 39
 (utracił moc),
2)
wyznaczenia (zwolnienia) lub przeniesienia na stanowisko służbowe,
3)
mianowania na stopień wojskowy,
4)
przeniesienia do innego korpusu osobowego lub do innej grupy albo specjalności wojskowej,
5)
delegowania do wykonywania zadań służbowych poza jednostką,
6) 40
 (utracił moc).
2. 
Minister Obrony Narodowej określa w drodze rozporządzenia organy wojskowe wyższego stopnia w rozumieniu art. 17 Kodeksu postępowania administracyjnego, właściwe w sprawach określonych w ustawie.
39 4) Art. 107 ust. 1a pkt 1 utracił moc z dniem 12 stycznia 1999 r. zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 grudnia 1998 r. (Dz.U.99.1.7).
40 4) Art. 107 ust. 1a pkt 6 utracił moc z dniem 12 stycznia 1999 r. zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 grudnia 1998 r. (Dz.U.99.1.7).