Art. 93. - Służba wojskowa szeregowców i podoficerów Sił Zbrojnych. - Dz.U.1958.36.164 - OpenLEX

Art. 93. - Służba wojskowa szeregowców i podoficerów Sił Zbrojnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.36.164

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.
Art.  93.
1.
Podoficerom zawodowym zwolnionym z wojskowej służby zawodowej w przypadkach określonych w art. 86 ust. 1 pkt 1 i 2 i w art. 87 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 wypłaca się co miesiąc przez okres jednego roku po zwolnieniu ze służby uposażenie w wysokości uposażenia pobieranego na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym wraz z dodatkami o charakterze stałym.
2. 2
Jeżeli podoficer otrzymuje wynagrodzenie za pracę lub posiada dochód z innych źródeł albo łącznie wynagrodzenie za pracę i dochód z innych źródeł, uposażenie określone w ust. 1 zmniejsza się o kwoty uzyskane z tego tytułu po potrąceniu podatku.
3. 3
Nadpłata uposażenia podlega potrąceniu wyłącznie z należności bieżących z tytułu tego uposażenia.
4. 4
Za dochód w rozumieniu ust. 2 uważa się dochód, który stosownie do przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych powoduje zmniejszenie renty za wysługę lat.

.................................................

2 Art. 93 ust. 2 zmieniony przez art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 listopada 1963 r. zmieniającej przepisy o służbie wojskowej żołnierzy Sił Zbrojnych (Dz.U.63.50.277) z dniem 18 listopada 1963 r.
3 Art. 93 ust. 3 zmieniony przez art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 listopada 1963 r. zmieniającej przepisy o służbie wojskowej żołnierzy Sił Zbrojnych (Dz.U.63.50.277) z dniem 18 listopada 1963 r.
4 Art. 93 ust. 4 dodany przez art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 listopada 1963 r. zmieniającej przepisy o służbie wojskowej żołnierzy Sił Zbrojnych (Dz.U.63.50.277) z dniem 18 listopada 1963 r.