Służba wojskowa oraz uposażenie żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.130.846

Akt utracił moc
Wersja od: 6 czerwca 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 października 1997 r.
w sprawie służby wojskowej oraz uposażenia żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej.

Na podstawie art. 20a ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 28, poz. 153, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753 i Nr 121, poz. 770) i art. 22 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. z 1992 r. Nr 5, poz. 18, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 7, poz. 44 i Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 496 i Nr 106, poz. 678) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb postępowania przy wyznaczaniu żołnierzy zawodowych do pełnienia służby poza resortem obrony narodowej oraz organy wojskowe właściwe w tych sprawach, jednostki organizacyjne (stanowiska) poza resortem obrony narodowej, zwane dalej "instytucjami cywilnymi", w których żołnierze zawodowi mogą pełnić służbę, jak również uprawnienia i obowiązki żołnierzy zawodowych wyznaczonych do pełnienia służby w tych instytucjach.
2. 1
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do żołnierzy zawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa.
3. 2
Zgodę na wyznaczenie do pełnienia służby wojskowej na stanowisku służbowym w instytucji cywilnej, o której mowa w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 28, poz. 153, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117 oraz z 1999 r. Nr 1, poz. 7), zwanej dalej «ustawą», żołnierz zawodowy wyraża w formie pisemnego oświadczenia wskazującego również instytucję cywilną i stanowisko służbowe.
Żołnierze zawodowi mogą być wyznaczani do pełnienia służby wojskowej w instytucjach cywilnych na stanowiskach służbowych, na których są wykonywane zadania lub prowadzone prace:
1) 3
z zakresu powszechnego obowiązku obrony, o których mowa w art. 2, 18, 95 i 96 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 146, poz. 961, Nr 162, poz. 1114 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 50, poz. 500),
2)
związane z realizacją dostaw, robót i usług oraz innych zadań na rzecz Sił Zbrojnych,
3)
produkcyjne przemysłu zbrojeniowego,
4)
w zakresie obrony cywilnej,
5)
dotyczące planowania gotowości obronnej państwa oraz przygotowywania warunków jego funkcjonowania w czasie mobilizacji i w czasie wojny,
6)
z zakresu szkolenia wojskowego żołnierzy skazanych na karę aresztu wojskowego,
7)
na rzecz środowisk byłych żołnierzy zawodowych i kombatantów,
8) 4
w zakresie zwierzchniego nadzoru nad sądami wojskowymi.
Instytucjami cywilnymi, w których mogą pełnić służbę wojskową żołnierze zawodowi, są:
1) 5
Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz państwowe jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez Prezesa Rady Ministrów,
2)
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego,
3) 6
urzędy naczelnych, centralnych i terenowych organów administracji rządowej, w których znajdują się komórki organizacyjne do spraw obronnych (wojskowych) lub inne komórki organizacyjne wykonujące zadania albo prowadzące prace, o których mowa w § 2,
4)
przedsiębiorstwa państwowe i jednostki badawczo-rozwojowe, wykonujące zadania na potrzeby obronności państwa, a także inne podmioty gospodarcze z udziałem Skarbu Państwa, o których mowa w art. 310 Kodeksu handlowego,
5)
banki państwowe i inne banki, w których Skarb Państwa posiada co najmniej 51% udziałów,
6)
wojewódzkie i gminne (miejskie, dzielnicowe) inspektoraty obrony cywilnej,
7)
studia wojskowe, zakłady medycyny katastrof w akademiach medycznych i inne jednostki organizacyjne szkół wyższych,
8)
zakłady karne dla odbywających karę aresztu wojskowego,
9)
jednostki organizacyjne tworzone na podstawie odrębnych przepisów przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, nie będące jednostkami wojskowymi,
10)
stowarzyszenia prowadzące działalność bezpośrednio związaną z obronnością państwa, której zakres, stosownie do odrębnych przepisów, został uzgodniony z Ministrem Obrony Narodowej,
11)
fundacje, co do których, ze względu na ich cel, Minister Obrony Narodowej został wskazany, stosownie do odrębnych przepisów, jako właściwy dla nich minister,
12)
inne jednostki organizacyjne, w których są wykonywane zadania, o których mowa w § 2.
Żołnierze zawodowi mogą pełnić służbę wojskową:
1) 7
w jednostkach i komórkach organizacyjnych, o których mowa w § 3 pkt 1-3 i 6, na stanowiskach służbowych określonych w przepisach o wynagrodzeniu obowiązujących w tych jednostkach, z wyjątkiem stanowisk referenta i starszego referenta (równorzędnych),
2)
w jednostkach badawczo-rozwojowych, o których mowa w § 3 pkt 4, na stanowisku dyrektora i jego zastępców oraz na stanowiskach pracowników naukowych, badawczo-technicznych i inżynieryjno-technicznych, określonych w odrębnych przepisach,
3)
w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 3 pkt 7, na stanowiskach nauczycieli akademickich szkół wyższych, określonych w odrębnych przepisach,
4)
w pozostałych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 3, na odpowiednich stanowiskach służbowych

- jeżeli na tych stanowiskach są wykonywane zadania, o których mowa w § 2.

1.
Z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o skierowanie żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych występują:
1) 8
szefowie: Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz państwowe jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez Prezesa Rady Ministrów,
2)
Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego,
3)
ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) lub wojewodowie, w odniesieniu do instytucji cywilnych podległych lub nadzorowanych,
4)
dyrektorzy przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo-rozwojowych oraz dyrektorzy lub prezesi podmiotów gospodarczych - za pośrednictwem właściwego ministra lub wojewody,
5)
dyrektorzy lub prezesi banków,
6)
rektorzy szkół wyższych - za pośrednictwem ministrów sprawujących nadzór nad tymi szkołami,
7)
wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast - za pośrednictwem wojewody,
8)
właściwe organy statutowe stowarzyszeń i fundacji - zwani dalej "kierownikami instytucji cywilnych".
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać nazwę instytucji cywilnej i komórki organizacyjnej oraz nazwę i liczbę stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych, a także kwalifikacje wymagane do zajmowania tych stanowisk i zakres wykonywanych na nich zadań.
3.
Kierownicy instytucji cywilnych występują z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, jeżeli posiadają odpowiednią liczbę etatów kalkulacyjnych w celu utworzenia stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych oraz posiadają środki na finansowanie uposażeń i innych należności pieniężnych określonych w § 11 ust. 2 i § 16 ust. 1 pkt 1.
Minister Obrony Narodowej może odmówić uwzględnienia wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 2, jeżeli na wskazanych stanowiskach służbowych nie będą wykonywane zadania określone w § 2 albo jest to uzasadnione potrzebami Sił Zbrojnych.
1.
W razie uwzględnienia wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 2, Minister Obrony Narodowej:
1)
zalicza - do celów związanych z pełnieniem zawodowej służby wojskowej oraz obliczania uposażenia i innych należności pieniężnych żołnierzy zawodowych - stanowiska służbowe, określone we wniosku, do odpowiednich grup uposażenia żołnierzy oraz ustala etatowe stopnie wojskowe, do których zaszeregowuje te stanowiska, stosownie do równorzędnych lub odpowiednich stanowisk służbowych występujących w etatach jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej,
2)
przedstawia kierownikowi instytucji cywilnej imienne propozycje obsady stanowisk służbowych określonych we wniosku, po uprzednim uzyskaniu od tych żołnierzy zawodowych oświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 3.
2.
Imienne propozycje obsady stanowisk służbowych określonych we wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 2, może przedstawić Ministrowi Obrony Narodowej również kierownik instytucji cywilnej. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio.
3.
Stanowiska służbowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ujmuje się w "Wykazie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej, przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych", prowadzonym przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
4.
W razie uzgodnienia obsady stanowisk służbowych między Ministrem Obrony Narodowej a kierownikiem instytucji cywilnej, Minister Obrony Narodowej zwalnia wytypowanych żołnierzy zawodowych z zajmowanych stanowisk i kieruje ich do tego kierownika w celu wyznaczenia na uzgodnione stanowiska służbowe.
1.
Żołnierzy zawodowych, o których mowa w § 7 ust. 4, wyznacza na wskazane stanowiska służbowe kierownik instytucji cywilnej w formie przewidzianej dla tych stanowisk, określonej w odrębnych przepisach.
2.
Kierownik instytucji cywilnej może przenosić żołnierzy zawodowych na inne stanowiska służbowe, przeznaczone dla żołnierzy zawodowych, w formie określonej w ust. 1, po uzyskaniu od nich oświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 3, i uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej.
3.
W wypadku, o którym mowa w ust. 2, kierownik instytucji cywilnej zawiadamia Ministra Obrony Narodowej o dokonanym przeniesieniu, przysyłając jednocześnie stosowne oświadczenie żołnierza zawodowego.
4.
Minister Obrony Narodowej na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, stwierdza, do celów ewidencyjnych, przeniesienie żołnierza zawodowego na inne stanowisko służbowe w instytucji cywilnej.
1.
W razie reorganizacji instytucji cywilnej lub komórki organizacyjnej, w której pełnią służbę wojskową żołnierze zawodowi, powodującej zmianę stanowisk służbowych, na których pełnią służbę żołnierze, kierownik instytucji cywilnej występuje do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o skierowanie tych żołnierzy na nowe stanowiska służbowe, chyba że są one przeznaczone dla pracowników nie będących żołnierzami zawodowymi, albo postępuje w sposób określony w § 10 ust. 2. Przepisy § 5 ust. 2, § 6, 7 i 8 ust. 1 oraz § 10 ust. 4 i 6 stosuje się odpowiednio.
2.
W razie konieczności zamiany stanowiska służbowego przeznaczonego dla żołnierza zawodowego na stanowisko przeznaczone dla pracownika albo likwidacji stanowiska służbowego, Minister Obrony Narodowej, na wniosek kierownika instytucji cywilnej, skreśla to stanowisko z wykazu, o którym mowa w § 7 ust. 3. Przepisy § 8 ust. 2-4 oraz § 10 ust. 2-4 i 6 stosuje się odpowiednio.
1. 9
Minister Obrony Narodowej z uwagi na potrzeby Sił Zbrojnych może odwołać żołnierza zawodowego z pełnienia służby wojskowej na stanowisku służbowym w instytucji cywilnej, nawet bez zgody żołnierza, zawiadamiając o tym kierownika instytucji cywilnej i żołnierza co najmniej z trzymiesięcznym wyprzedzeniem.
2. 10
Kierownik instytucji cywilnej kieruje żołnierza zawodowego pełniącego służbę wojskową na stanowisku w instytucji cywilnej do Ministra Obrony Narodowej jedynie w przypadkach, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-3 i 5 ustawy, oraz może skierować do tego Ministra w przypadkach, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy.
3.
Minister Obrony Narodowej odwołuje żołnierza zawodowego z pełnienia służby wojskowej na stanowisku służbowym w instytucji cywilnej, na jego wniosek, nawet bez zgody kierownika instytucji cywilnej. Odwołanie następuje z upływem trzech miesięcy od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym żołnierz złożył wniosek, a jeżeli wniosek wiąże się z wypowiedzeniem stosunku służbowego przez żołnierza, odwołanie następuje z dniem upływu okresu wypowiedzenia.
4.
Trzymiesięczne terminy, o których mowa w ust. 1-3, mogą być skracane za pisemną wspólną zgodą Ministra Obrony Narodowej, kierownika instytucji cywilnej i zainteresowanego żołnierza zawodowego.
5.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w razie konieczności przeniesienia żołnierza zawodowego w stan nieczynny albo zwolnienia go z zawodowej służby wojskowej w wypadkach określonych w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, z tym że jeżeli z tych przepisów wynika obowiązek dokonania tych czynności bezzwłocznie, odwołanie żołnierza ze służby wojskowej w instytucji cywilnej następuje bez wcześniejszego zawiadomienia kierownika tej instytucji.
6.
Kierownik instytucji cywilnej zwalnia żołnierza zawodowego z zajmowanego stanowiska służbowego z upływem terminów, o których mowa w ust. 1-5, i kieruje go do Ministra Obrony Narodowej.
1. 11
Żołnierzom zawodowym pełniącym służbę wojskową na stanowiskach służbowych w instytucjach cywilnych przysługują uprawnienia i świadczenia, w tym uposażenie i inne należności pieniężne, określone w przepisach dla żołnierzy pełniących służbę wojskową w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. 12
Do żołnierzy zawodowych pełniących służbę w instytucjach cywilnych stosuje się odpowiednio obowiązujące, na zajmowanych przez nich stanowiskach służbowych, przepisy prawa pracy lub pragmatyki służbowej, dotyczące obowiązków zakładu pracy i pracownika, regulaminów pracy, wyróżnień nie związanych z przebiegiem służby wojskowej, odpowiedzialności materialnej pracowników, rozkładu czasu pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również tworzenia funduszu nagród, a także przyznawania nagród.
3. 13
(skreślony).
1.
Z tytułu pełnienia służby wojskowej w instytucjach cywilnych żołnierze zawodowi podlegają odpowiednio:
1) 14
Ministrowi Obrony Narodowej:
a)
wyznaczeni na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych, zaszeregowane do etatowych stopni wojskowych generałów,
b)
sędziowie powołani na stanowiska w departamencie, o którym mowa w art. 5 § 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. Nr 117, poz. 753),
2) 15
dyrektorowi departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego w sprawach kadr - wyznaczeni na pozostałe stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych.
2.
Jeżeli w instytucji cywilnej lub podległych (nadzorowanych) jej jednostkach organizacyjnych pełni służbę wojskową co najmniej dwóch żołnierzy zawodowych, ten z nich, który zajmuje wyższe stanowisko służbowe, jest przełożonym i przysługują mu uprawnienia dowódcy jednostki wojskowej, odpowiadające etatowemu stopniowi wojskowemu, do którego zaszeregowano zajmowane przez niego stanowisko służbowe. W sprawach spornych decyzje w tym zakresie podejmuje organ wojskowy, o którym mowa w ust. 1.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 nie naruszają uprawnień przełożonych służbowych, którym żołnierz zawodowy podlega w instytucji cywilnej z tytułu zajmowania w niej stanowiska służbowego.
1.
Żołnierze zawodowi pełniący służbę wojskową na stanowiskach służbowych w instytucjach cywilnych mogą, za zgodą kierowników tych instytucji, odbywać szkolenie w trybie stacjonarnym oraz praktyki w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej, przez okres do sześciu miesięcy, na zasadach i w trybie określonym w przepisach odnoszących się do żołnierzy zawodowych pełniących służbę w tych jednostkach.
2.
Żołnierze zawodowi, o których mowa w ust. 1, w czasie odbywania szkolenia lub praktyki otrzymują od instytucji cywilnych uposażenie określone w § 16.
3.
Koszty związane z odbywaniem przez żołnierzy zawodowych szkolenia lub praktyki ponoszą organy wojskowe, na zasadach obowiązujących w resorcie obrony narodowej.
Organ wojskowy, o którym mowa w § 12 ust. 1, na zasadach określonych w odrębnych przepisach dla żołnierzy zawodowych, w stosunku do żołnierzy zawodowych pełniących służbę wojskową w instytucjach cywilnych:
1) 16
(skreślony),
2)
podejmuje decyzje w sprawach związanych z pełnieniem zawodowej służby wojskowej,
3)
sporządza opinie okresowe o żołnierzach, którzy posiadają uprawnienia dowódcy jednostki wojskowej, z uwzględnieniem oceny realizacji przez nich zadań służbowych, dokonanej przez kierownika instytucji cywilnej,
4)
sprawuje nadzór nad przebiegiem szkolenia wojskowego,
5)
przydziela żołnierzy na zaopatrzenie do jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.
Żołnierzom zawodowym pełniącym służbę wojskową na stanowiskach służbowych w instytucjach cywilnych urlopów udzielają ich przełożeni służbowi, którym podlegają w instytucji cywilnej z tytułu zajmowania w niej stanowiska służbowego, na zasadach i w wymiarze określonych w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
1.
Uposażenie i inne należności pieniężne przysługujące żołnierzom zawodowym pełniącym służbę wojskową na stanowiskach służbowych w instytucjach cywilnych wypłaca z własnych środków:
1)
instytucja cywilna:
a)
uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami,
b) 17
nagrody roczne oraz nagrody pieniężne w formie wyróżnienia - na warunkach i w trybie określonych w przepisach dla żołnierzy pełniących służbę wojskową w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej,
c) 18
nagrody rzeczowe określone w przepisach o dyscyplinie wojskowej,,
d) 19
ekwiwalent pieniężny za nie wykorzystane urlopy wypoczynkowe z lat poprzedzających rok zwolnienia, w związku ze zwolnieniem żołnierza zawodowego ze służby wojskowej, do których nabył prawo w okresie pełnienia służby w tej instytucji, chyba że na podstawie odrębnych przepisów uzyskał zgodę organów wojskowych, o których mowa w § 12 ust. 1, na przesunięcie urlopu wypoczynkowego lub jego części poza rok, w którym urlop ten przysługiwał; w tym wypadku ekwiwalent wypłaca organ wojskowy, o którym mowa w pkt 2,
2)
dowódca (szef, komendant) jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 14 pkt 5:
a)
zasiłek na zagospodarowanie,
b)
należności za przeniesienia służbowe,
c)
nagrody jubileuszowe,
d)
należności w związku ze zwolnieniem z czynnej służby wojskowej, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. d),
e)
należności pośmiertne,
f) 20
gratyfikacje urlopowe.
2.
Żołnierze zawodowi, pełniący służbę wojskową na stanowiskach służbowych w instytucjach cywilnych, otrzymują świadczenia w naturze i ich ekwiwalenty oraz nie wymienione w ust. 1 należności i świadczenia wynikające z tytułu pełnienia zawodowej służby wojskowej od organów wojskowych określonych w przepisach dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej.
3. 21
Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego w sprawach kadr zawiadamia instytucje cywilne, w których żołnierze zawodowi pełnią służbę wojskową na stanowiskach służbowych, o wysokości przysługujących im uposażeń, nagród rocznych oraz ekwiwalentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d).
4.
Żołnierze pełniący służbę wojskową na stanowiskach służbowych w instytucjach cywilnych otrzymują uposażenie w terminach płatności przewidzianych dla żołnierzy zawodowych pełniących czynną służbę wojskową w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej.
5.
Wydatki, o których mowa w ust. 1, wynikające z przeprowadzonych w ciągu roku budżetowego podwyżek uposażeń lub zmian organizacyjnych, zwiększa się, w ramach przeniesień środków finansowych między częściami i działami budżetu, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Żołnierzy zawodowych pełniących służbę wojskową na stanowiskach służbowych w instytucjach cywilnych nie wlicza się do stanów liczbowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, określonych w odrębnych przepisach.
1.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na zasadach określonych w rozporządzeniu, wyznacza żołnierzy zawodowych pełniących służbę wojskową w podporządkowanych mu jednostkach wojskowych oraz pozostających w jego dyspozycji i rezerwie kadrowej na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji nie będących jednostkami wojskowymi lub kieruje ich do nadzorowanych przez niego organów administracji rządowej, a także do terenowych struktur obrony cywilnej - w celu wyznaczenia na stanowiska służbowe określone w wykazie stanowisk.
2.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w stosunku do żołnierzy zawodowych, o których mowa w ust. 1, posiada uprawnienia Ministra Obrony Narodowej określone w rozporządzeniu.
3.
Przepisy rozporządzenia dotyczące uprawnień i obowiązków organów resortu obrony narodowej stosuje się odpowiednio do organów resortu spraw wewnętrznych i administracji.
Żołnierze zawodowi, którzy w dniu wejścia w życie rozporządzenia pełnią służbę wojskową na stanowiskach służbowych w instytucjach cywilnych, pozostają nadal na zajmowanych stanowiskach służbowych; żołnierze ci pełnią dalszą służbę na tych stanowiskach na zasadach określonych w rozporządzeniu.
 
1.
W sprawach dotyczących przebiegu służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych, nie uregulowanych w niniejszym rozporządzeniu, stosuje się odpowiednio przepisy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Zasady powoływania żołnierzy zawodowych, będących sędziami, na stanowiska służbowe w departamencie, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. b), i odwoływania ich z tych stanowisk oraz wysokość przysługującego im uposażenia regulują odrębne przepisy.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 1 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.110.1258) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2000 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 12 maja 2001 r. (Dz.U.01.50.515) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2001 r.

2 § 1 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.110.1258) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2000 r.
3 § 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.110.1258) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2000 r.
4 § 2 pkt 8 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 października 1998 r. (Dz.U.98.127.841) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1998 r.
5 § 3 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.110.1258) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2000 r.
6 § 3 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 października 1998 r. (Dz.U.98.127.841) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1998 r.
7 § 4 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 8 października 1998 r. (Dz.U.98.127.841) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1998 r.
8 § 5 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.110.1258) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2000 r.
9 § 10 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.110.1258) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2000 r.
10 § 10 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. b) rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.110.1258) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2000 r.
11 § 11 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a) rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.110.1258) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2000 r.
12 § 11 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.110.1258) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2000 r.
13 § 11 ust. 3 skreślony przez § 1 pkt 6 lit. c) rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.110.1258) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2000 r.
14 § 12 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 8 października 1998 r. (Dz.U.98.127.841) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1998 r.
15 § 12 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.110.1258) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2000 r.
16 § 14 pkt 1 skreślony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.110.1258) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2000 r.
17 § 16 ust. 1 pkt 1 lit. b) zmieniona przez § 1 pkt 9 lit. a) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.110.1258) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.
18 § 16 ust. 1 pkt 1 lit. c) zmieniona przez § 1 pkt 9 lit. a) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.110.1258) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2000 r.
19 § 16 ust. 1 pkt 1 lit. d) zmieniona przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 8 października 1998 r. (Dz.U.98.127.841) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1998 r.
20 § 16 ust. 1 pkt 2 lit. f) zmieniona przez § 1 pkt 9 lit. a) tiret drugie rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.110.1258) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2000 r.
21 § 16 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. b) rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1999 r. (Dz.U.99.110.1258) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 2000 r.
22 § 20 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 8 października 1998 r. (Dz.U.98.127.841) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 1998 r.