§ 9. - Służba wojskowa oraz uposażenie żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.130.846

Akt utracił moc
Wersja od: 6 czerwca 2001 r.
§  9.
1.
W razie reorganizacji instytucji cywilnej lub komórki organizacyjnej, w której pełnią służbę wojskową żołnierze zawodowi, powodującej zmianę stanowisk służbowych, na których pełnią służbę żołnierze, kierownik instytucji cywilnej występuje do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o skierowanie tych żołnierzy na nowe stanowiska służbowe, chyba że są one przeznaczone dla pracowników nie będących żołnierzami zawodowymi, albo postępuje w sposób określony w § 10 ust. 2. Przepisy § 5 ust. 2, § 6, 7 i 8 ust. 1 oraz § 10 ust. 4 i 6 stosuje się odpowiednio.
2.
W razie konieczności zamiany stanowiska służbowego przeznaczonego dla żołnierza zawodowego na stanowisko przeznaczone dla pracownika albo likwidacji stanowiska służbowego, Minister Obrony Narodowej, na wniosek kierownika instytucji cywilnej, skreśla to stanowisko z wykazu, o którym mowa w § 7 ust. 3. Przepisy § 8 ust. 2-4 oraz § 10 ust. 2-4 i 6 stosuje się odpowiednio.