§ 8. - Służba wojskowa oraz uposażenie żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.130.846

Akt utracił moc
Wersja od: 6 czerwca 2001 r.
§  8.
1.
Żołnierzy zawodowych, o których mowa w § 7 ust. 4, wyznacza na wskazane stanowiska służbowe kierownik instytucji cywilnej w formie przewidzianej dla tych stanowisk, określonej w odrębnych przepisach.
2.
Kierownik instytucji cywilnej może przenosić żołnierzy zawodowych na inne stanowiska służbowe, przeznaczone dla żołnierzy zawodowych, w formie określonej w ust. 1, po uzyskaniu od nich oświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 3, i uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej.
3.
W wypadku, o którym mowa w ust. 2, kierownik instytucji cywilnej zawiadamia Ministra Obrony Narodowej o dokonanym przeniesieniu, przysyłając jednocześnie stosowne oświadczenie żołnierza zawodowego.
4.
Minister Obrony Narodowej na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, stwierdza, do celów ewidencyjnych, przeniesienie żołnierza zawodowego na inne stanowisko służbowe w instytucji cywilnej.