§ 7. - Służba wojskowa oraz uposażenie żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.130.846

Akt utracił moc
Wersja od: 6 czerwca 2001 r.
§  7.
1.
W razie uwzględnienia wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 2, Minister Obrony Narodowej:
1)
zalicza - do celów związanych z pełnieniem zawodowej służby wojskowej oraz obliczania uposażenia i innych należności pieniężnych żołnierzy zawodowych - stanowiska służbowe, określone we wniosku, do odpowiednich grup uposażenia żołnierzy oraz ustala etatowe stopnie wojskowe, do których zaszeregowuje te stanowiska, stosownie do równorzędnych lub odpowiednich stanowisk służbowych występujących w etatach jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej,
2)
przedstawia kierownikowi instytucji cywilnej imienne propozycje obsady stanowisk służbowych określonych we wniosku, po uprzednim uzyskaniu od tych żołnierzy zawodowych oświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 3.
2.
Imienne propozycje obsady stanowisk służbowych określonych we wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 2, może przedstawić Ministrowi Obrony Narodowej również kierownik instytucji cywilnej. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio.
3.
Stanowiska służbowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ujmuje się w "Wykazie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej, przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych", prowadzonym przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
4.
W razie uzgodnienia obsady stanowisk służbowych między Ministrem Obrony Narodowej a kierownikiem instytucji cywilnej, Minister Obrony Narodowej zwalnia wytypowanych żołnierzy zawodowych z zajmowanych stanowisk i kieruje ich do tego kierownika w celu wyznaczenia na uzgodnione stanowiska służbowe.