§ 6. - Służba wojskowa oraz uposażenie żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.130.846

Akt utracił moc
Wersja od: 6 czerwca 2001 r.
§  6.
Minister Obrony Narodowej może odmówić uwzględnienia wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 2, jeżeli na wskazanych stanowiskach służbowych nie będą wykonywane zadania określone w § 2 albo jest to uzasadnione potrzebami Sił Zbrojnych.